ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 3 Ek : 1 Yıl : 2016
 
Yazım Kuralları | JAREN / Journal of Academic Research in Nursing

Genel Bilgi

Tüm yazılar, baş editör, editör, istatistik danışmanı ve en az iki hakem tarafından incelenir. Yayınlar; derginin amacına uygunluk, doğruluk ve güncellik açısından incelenmektedir. Editör, hakemlere yazıyı göndermeden önce aşağıda bildirilen biçimsel kurallara uygunluğunu araştırır.

Kaynakların yazımında “Vancouver” stili kullanılmıştır.

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen yazılar Microsoft Word programında, A4 kağıdı boyutlarında, her sayfa yanında 2,5 cm boşluk bırakılarak, 1,5 satır aralığında, 12 punto ve Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Sayfa numaraları metnin başladığı sayfadan başlayarak sağ alt köşede belirtilmelidir. Araştırma makaleleri 15, derleme ve olgu sunumları 8 sayfayı geçmemelidir. Yazılar; www.jarengteah.org internet adresine online olarak gönderilebilir. Yazarın/yazarların “Telif Hakkı Onay Formu”nu doldurup, imzalayarak yazı ile göndermesi gerekmektedir.

KAPAK (BAŞLIK) SAYFASI

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların ad-soyadları, ünvanları, çalıştıkları kurum ve adresleri, iletişimden sorumlu yazarın adı, iş telefonu-GSM, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir. Başka yerde yayınlanmamış olduğu, bildiri olarak sunulmuş ise bilgisi, çalışmayı destekleyen herhangi bir birim varsa bu sayfaya yazılmalıdır.

ANA METİN

Araştırma makaleleri; toplam 15 sayfayı geçmemelidir.

Araştırma makalenin yazım düzeni şöyle olmalıdır:
- Özet
- Giriş
- Yöntem
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç ve Öneriler
- Kaynaklar

Özet: Türkçe ve İngilizce başlık konularak tüm çalışmayı kapsayacak biçimde, 150-200 kelime içermelidir. İngilizce özet Türkçe özete uygun yapılmalıdır. Türkçe özetlerde amaç, yöntem, bulgular, sonuç; İngilizce özetlerde objectives, methods, results, conclusion bölümlerine yer verilmelidir. Her iki özette de anahtar sözcükler (en az 3, en fazla 5 sözcük) belirtilmelidir. İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical Subject Heading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalıdır.

Özet kısmında yeni bilgilere veya makalede belirtilmeyen sonuçlara yer verilmemeli ve kaynak gösterimi yapılmamalıdır.

Giriş: Araştırma konusunun temellendiği bilimsel taban, güncel önemi ve niçin yapıldığı konularına yer verilir.

Yöntem: Araştırmanın türü, evren örneklem, veri toplama araçları ve yolları, araştırma sorunları, sınırlılıkları, izin ve etik kurul onayı, verilerin değerlendirilmesi, deneysel çalışmalarda yapılan girişimler belirtilmelidir.

Bulgular: Elde edilen bulgular tablo / şekil / grafik veya resimlerle belirtilir. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil ve grafik başlıkları şekil ve grafiğin altında, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablolar Word programında dikey çizgileri olmaksızın, numaralandırılmalıdır. Başka kaynaktan alınan tablo / şekil / grafiklerin altına kaynak belirtilmelidir. Kullanılan istatistiksel testler, kısaltmalar ve ilgili açıklamalar tablo / şekil / grafik altında (*) işareti konularak 8 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo / şekil / grafikler makalede işleniş sırasına göre yerleştirilmelidir.

Tartışma: Araştırmanın bulguları literatür ışığında diğer çalışmalarla ve yazarların yorumuyla tartışılmalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına uygun öneriler, çalışmanın hemşirelik bilimine katkısı, gelecek çalışmaları yönlendirme konularını kapsamalıdır.

Derleme Makaleleri; Güncel ve gereksinime yönelik konularda, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır. Toplam 8 sayfayı geçmemelidir.

Yapısı:
-   Özet (Türkçe ve İngilizce, Türkçe özet 150-200 kelimeden oluşmalı ve İngilizce özet Türkçe özete uygun yapılmalı, bölümsüz, en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar sözcük içermeli)
-   Giriş
-   Konu ile ilgili başlıklar
-   Kaynaklar

Olgu Sunumu; Nadir görülen, tanı, tedavi ve bakımda farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır.
Olgu sunumu yazım düzeni şöyle olmalıdır:
-   Özet (Türkçe ve İngilizce, Türkçe özet 150-200 kelimeden oluşmalı ve İngilizce özet Türkçe özete uygun yapılmalı, bölümsüz, en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar sözcük içermeli)
-   Giriş
-   Olgu Sunumu
-   Tartışma ve
-   Kaynaklar

KISALTMALAR

İlk kullanımda uzun şekli yazılmalı ve hemen yanında parantez içinde kısaltılmış şekli verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

KAYNAK YAZIMI

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kaynak yazımında aşağıda belirtilen kurallara dikkat edilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Gösterimi
Metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılır. Birden fazla kaynak kullanıldıysa kaynaklar arasında virgül konulmalıdır.

Kaynaklar Bölümünde Kaynak Gösterimi
Metin sonunda kaynaklar metin içinde kullanıldıkları sıraya göre numaralandırılarak ayrı bir liste halinde verilmelidir.

Dergi:
Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus/Medline/PubMed listesine göre yapılmalıdır (dergilerin kısaltmaları için NLM tarafından her yıl yayınlanan MEDLINE dergilerin listesine http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html adresinden ulaşılabilir). Dergi ismi bu listelerde yer almıyorsa tam olarak yazılmalıdır.

Kaynaklarda yer alan yazar sayısı 6 ya da daha az ise hepsi yazılmalı, 7 ya da daha fazla ise 6. yazardan sonra Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, yabancı kaynaklarda “et al.” olarak kısaltılmalıdır.

Yazar isimlerinden sonra, o yazının tam başlığı, derginin adı, yıl, cilt ve sahifeler sıralanır.

- Tek yazarlı makaleler:
Çiyiltepe M. Yutma bozukluklarının rehabilitasyonu. Türkiye Klinikleri 2004; 4 (3): 195-201.

- Çok yazarlı makaleler:
Savcı C, Şendir M. Evaluation of health related quality of life in patients with Parkinson’s disease. Neurosciences 2009; 14 (1): 60-6.
Bolat F, Uslu S, Bolat G, Bülbül A, Arslan S, Çelik M ve ark. İlk 6 ayda anne sütü ile beslenmeye etki eden faktörler. Çocuk Dergisi 2011; 11(1):5-13.

- Yazarın kurum olduğu makaleler:
Türk Hemşireler Derneği. Hemşirelik için geleceğe yönelik stratejiler. Klinik Forum 1992; 105: 23-5.

- Yazarı verilmeyen makaleler:
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15.
Çocuk Hekimi Gözüyle Yaşlılık. Geriatri 2000. 2000; 14:1.

- Sayı numarası verilmeyen makaleler:
Ciment J. US senate pases patients’ bill of rights. (News). BMJ 1999; 319: 209.
Büken N, Büken E. Tıp etiği ve tıp hukuku açısından klinik ilaç araştırmaları. Türk    Psikiyatri Derg 2003; 14: 289-99.

- Cilt  numarası verilmeyen makaleler:
Nazik HD. Hormon replasman tedavisinin yararları ve zararları: Klinik uygulamalardan örnekler. Focus 2002; (2): 882-84.

- Cilt ve sayı numarası verilmeyen makaleler:
Bertram E, Bertram B. There is nothing automatic about right. Am Journal of Nurs May 1977: 867-72.
Terakye G. Psikiyatride etik ikilemler. 3P Dergisi 1994; 30-33.

Elektronik dergi:
LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journals. BMJ [online]. 1995;310:1387-90. URL:http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. September 26, 1996.

İnternetten alınan kaynak:
Covell K. 2007. [4 screens]. URL: http:// www.voicesforchildren.ca/index. April 24, 2007.

CD-ROM:
The Oxford english dictionary [CD-ROM]. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1992.

Kitap:
- Yazarın kişi olduğu kitaplar:
Görgülü RS. Hemşireler için fiziksel muayene yöntemleri. İstanbul: Tıp Kitabevi; 2014. s. 1-44.
Thompson IE, Melia KM, Boyd KM. Nursing ethics. 2nd Edition. Edinburg: Churchill Livingstone; 1988. p. 456-78.
- Yazarın kurum olduğu kitaplar:
Institute of Medicine. Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. p. 567-98
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması 2003. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü; 2003. s. 56-72.
- Kitap bölümü:
Phillips SJ, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,  Eds. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.465-78.
Acaroğlu R, Şendir M, Kaya H. Hemşirelik Süreci. In: Babadağ K, Aştı T, Eds. Hemşirelik esasları uygulama rehberi. İstanbul: Medikal Yayıncılık; 2008. s. 8-20.
Kansu E. Bilimsel yanıltma ve önlenmesi. In: TÜBA Dünyada ve Türkiye’de bilim etik ve üniversite. TÜBA Bilimsel Toplantılar Serileri No: 1. Ankara: 1994. s. 71-5.

Kongre / Sempozyum özet bildirileri:
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Kömürcü N. Ebe ve  hemşirelerin cinselliğe ve bu konudaki danışmanlık rollerine ilişkin tutumları. 3.Ulusal Hemşirelik Kongresi; 22-26 Haziran 1992; Sivas.
Acaroğlu R, Şendir M, Aştı T, Altun İ. Hemşirelik araştırmalarında deneklerden bilgilendirilmiş izin alınma durumlarının incelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu; 10-12 Eylül 1997; Kıbrıs.

Kongre / Sempozyum tam metin yayınları:
Brandes U, Wagner D. A bayesian paradigm for dynamic graph layout. In: DiBattista B (editör), Proceedings of the 11th International Symposium on Graph Drawing; 2003 Nov 12-15; New York, USA; 2003. p. 236-7.
Koç G, Eroğlu K. Doğum sonu erken taburculuk ve evde bakım hizmeti. In: 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitabı; 20-23 Nisan 2005;  İstanbul, Türkiye. Delta Basım: İstanbul; 2005.s. 87-8.

Tez ise:
Aktaş A. İnmeli hasta yakınlarına verilen eğitimin; hasta ve hasta yakınının yaşam kalitesi, anksiyete ve depresif belirti düzeyi üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doktora Tezi. 2010.
Kaplan Sl. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (dissertion). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

ETİK SORUMLULUKLAR

Dergimize yazı gönderen yazarların uymak zorunda oldukları etik ilkeler:
  1. Makalenin etik kurallara uygunluğu yazarın sorumluluğundadır. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing-JAREN), yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalarda “Helsinki Bildirgesi”, “İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu” ve “İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu”nda belirtilen esaslar ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.
  2. Yazarlar belirtilen prensiplere uygun olarak çalıştıklarını, kurumların etik kurullarından ve çalışma katılımcılarından “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” belgesini aldıklarını makalenin YÖNTEM bölümünde belirtmek zorundadırlar.
  3. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastadan ya da yasal temsilcisinden “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” belgesi alınmalı ve olgu sunumu başlığı altında yazılı olarak ifade ederek belgeyi dergiye göndermelidir.
  4. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorunda olmalıdır.
  5. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar daha önce bir dergide yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmalıdır.
  6. Gönderilen makalede herhangi bir maddi destek sağlanmış (bakım ürünü, malzeme, ilaç v.s.) ise yazarlar, desteği sağlayan kurumlar ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını, varsa nasıl bir ilişkinin olduğunu açıklamak zorundadırlar.
Derginin yayın politikası, ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince gerektiğinde bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlardan istenebilecektir.

Yazar/yazarlar yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Telif Hakkı Onay Formu’nu imzalamalıdırlar.

Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirmemiş çalışma ve yazılar kabul edilemez. Eksiklerin tamamlanması için yazara iade edilir. Kabul edilen yazılar kabul sırasına göre yayınlanır. Yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez.

JAREN Dergisi yılda üç kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Derginin yazım dili Türkçe’dir. Editörlerin uygun gördüğü makaleler İngilizce olarak da yayımlanabilir.

Gönderilen makaleler Editörlerin ön incelemesine tabidir. Makaleler ön incelemede yazım kuralları, konu ve içerik incelemesine tabi tutulur. Ön incelemede uygun bulunan makaleler anonim olarak değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Ön inceleme sonucunda düzeltilmesi gereken veya uygun bulunmayan makale hakem değerlendirmesine alınmayarak yazarlarına gerekli bilgi e-posta yoluyla verilir.

Hakem değerlendirmesi sonucunda olumlu, düzeltme veya olumsuz görüş alınır. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı editörler tarafından değerlendirilir ve üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazının yayımlanabilmesi için Editörlerin veya hakeme gönderilen yazılarda en az iki hakemin olumlu veya düzeltme olarak görüş bildirmesi gerekir.

Editörler, hakem değerlendirmeleri doğrultusunda makalenin aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara e-posta olarak bildirilir.

Yazarların düzeltme talep edilen konuları 30 (otuz) gün içerisinde tamamlayarak makaleyi tekrar göndermeleri gerekmektedir. Yazarların gereken düzeltmeleri belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması durumunda talep doğrultusunda Editörler tarafından ek süre verilebilir.

Tamamlanmış veya düzeltilmiş makale Editörler tarafından tekrar hakem incelemesine gönderilebilir.

Yazarlar, hakemlerin ve Editörlerin tespit ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

Uygun bulunan yazıların hangi sayıda yayımlanacağına Editörler karar verir.

Uygun bulunmayan veya gerekli hakem ve editör düzeltmeleri yapılmamış yazılar Editörlerin kararı doğrultusunda yazarlara iade edilebilir.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved