ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 6 Issue: 1 Year : 2020
 
Evaluation of Nurses’ Knowledge Levels about Risk Factors for Venous Thromboembolism and Preventive Interventions []
. 2020; 6(1): 36-43 | DOI: 10.5222/jaren.2020.94834  

Evaluation of Nurses’ Knowledge Levels about Risk Factors for Venous Thromboembolism and Preventive Interventions

Kubra Karadogan1, Zehra Durna2, Semiha Akin3
1Karadoğan Apt., Karaağaç Mah. Doğan Kımıllı Cad. 1837 Sok. No: 9 Kat: 3 Merkez/Isparta
2Istanbul Bilim University Florence Nightingale Hospital School of Nursing/Istanbul
3University of Health Sciences Faculty of Nursing/Istanbul

Objective: This study was planned with the aim of assessing the level of nurses' knowledge about risk factors for venous thromboembolism and preventive interventions.
Method: This study is a descriptive cross-sectional study. The research was conducted at a private hospital and an educational research hospital affiliated to a foundation university in Istanbul. The sample composed of 111 nurses working in the departments of the hospitals. The data were obtained with the questionnaires prepared by the researchers.
Results: The average age of the sample was 25.26±4.30 and 60.4% completed undergraduate degree. Only 31.5% of the nurses reported that they received in-service training on thromboembolic therapy, preventive interventions for thromboembolism, and prophylaxis. The average scores for the Venous Thromboembolism Assessment Form indicated that the level of knowledge among nurses about venous thromboembolic risk factors was the lowest, the level of knowledge about non-pharmacological interventions, venous thromboembolism pharmacological interventions, nursing interventions and patient education was the moderate level.
Conclusion: The results of the study suggest that nurses need to improve their knowledge of non-pharmacological protective interventions for the development of venous thromboembolism. In this context, internship training programs on venous thromboembolic risk factors and preventive interventions should be given to nurses in intermittent periods.

Keywords: Venous thromboembolism, nurse, protective interventions, risk factors


Hemşirelerin Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri ve Koruyucu Girişimlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kubra Karadogan1, Zehra Durna2, Semiha Akin3
1Karadoğan Apt., Karaağaç Mah. Doğan Kımıllı Cad. 1837 Sok. No: 9 Kat: 3 Merkez/Isparta
2Istanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi/İstanbul

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin venöz tromboemboli risk faktörleri ve koruyucu girişimlere yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla planlandı.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma İstanbul’da özel bir hastanenin ve bir vakıf üniversitesine bağlı bir eğitim araştırma hastanesinde gerçekleştirildi. Örneklemi ilgili hastanelerde çalışan 111 hemşire oluşturdu. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan bilgi formlarıyla elde edildi.
Bulgular: Örneklemin yaş ortalaması 25,26±4,30’dur ve %60,4’ü lisans mezunudur. Hemşirelerin sadece %31,5’i tromboemboli tedavisi, tromboemboliye yönelik koruyucu girişimler ve profilaksi konusunda hizmet-içi eğitim aldığını bildirdi. Venöz tromboemboliye İlişkin Bilgi Düzeyi Değerlendirme Formu puan ortalamaları hemşirelerin venöz tromboemboli risk faktörleri konusundaki bilgi düzeyinin en düşük olduğunu, venöz tromboemboliden korunmada farmakolojik olmayan girişimler, venöz tromboembolide farmakolojik girişimler, hemşirelik girişimleri ve hasta eğitimi konusundaki orta düzeyde bilgisi olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Araştırma sonuçları hemşirelerin venöz tromboemboli gelişimine yönelik farmakolojik olmayan koruyucu girişimler konusundaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesine gereksinim olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda hemşirelere aralıklı periyotlar halinde venöz tromboemboli risk faktörleri ve koruyucu girişimlere yönelik kurum içi eğitim programları verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboemboli, hemşire, koruyucu girişimler, risk faktörleri


Kubra Karadogan, Zehra Durna, Semiha Akin. Evaluation of Nurses’ Knowledge Levels about Risk Factors for Venous Thromboembolism and Preventive Interventions. . 2020; 6(1): 36-43

Corresponding Author: Semiha Akin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (50 accesses)
 (145 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO Academic Search Complate. 
Search 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved