ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Koroner Arter Baypas Grefti Yapılan Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri []
. 2018; 4(3): 142-147 | DOI: 10.5222/jaren.2018.04834  

Koroner Arter Baypas Grefti Yapılan Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri

Serdar Sarıtaş1, Behice Erci2, Arzu Boyraz3
1İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Malatya
2İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakli Kliniği, Malatya

Amaç: Araştırmanın amacı; koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı olan hastaların taburculuk sonrası öğrenim gereksinimleri belirlemektir.
Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmaya bir üniversite hastanesinin Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde Haziran 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında toplam 171 hasta dahil edildi. Araştırmanın yürütülebilmesi için Malatya Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (Karar No: 2013/75) etik onay alındı. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu” ve “Hasta Öğrenim Gereksinim Ölçeği” ile toplandı. İstatistiksel analizler, SPSS 17.0 kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %42.7’si 43-55 yaş (en düşük 43, en yüksek 72) aralığında ve %56.1’i erkek idi. Hastalar en fazla yaşam aktiviteleri alanında (32.14±7.56, önem düzeyi=3.57) en az ise duruma ilişkin duygular alanında (15.03±4.27, önem düzeyi=3.00) öğrenim gereksinimi bildirdi. Hastalardan; 30-42 yaş grubunda olanlarının, erkeklerin, bekar olanların, üniversite mezunlarının, geliri giderinden fazla olanların ve eşinden bakım alanların taburculuk sırasındaki öğrenim gereksinimlerinin, diğer hasta gruplarına göre daha fazla olduğu görüldü. Ancak sadece yaş, medeni durum ve bakım veren kişiye göre yapılan karşılaştırmalarda görülen farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlı görüldü (p< 0.05).
Sonuç: Koroner Arter Baypas Grefti sonrası hastaların bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için sosyodemografik özellikler dikkate alınarak taburculuk eğitimi uygulanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas greftİ, öğrenim gereksinimleri, taburcu eğitimi


Post-discharge Learning Needs of Patients undergoing Coronary Artery Bypass Grafting

Serdar Sarıtaş1, Behice Erci2, Arzu Boyraz3
1Inonu University Faculty Of Nursing, Dept Of Surgical Nursing, Malatya
2Inonu University Faculty Of Nursing, Dept. Of Public Healthl Nursing, Malatya
3Inonu University Turgut Ozal Medical Center, Liver Transplant Unit, Malatya

Objective: In this study, post-discharge learning needs of patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery were evaluated.
Methods: This descriptive and cross-sectional study included a total of 171 patients who underwent CABG surgery between June 2014 and December 2015 in the Department of Cardiovascular Surgery of a University Hospital.In data collection, Personal Information Form and Patient Learning Needs Scalewere used. Analysis of data was performed using SPSS statistical software version 17.0.
Results: Patients who participated in the study; 42.7% of the patients were 43-55 years (lowest 43, highest 72) and 56.1% were male. It was determined that the need for learning was mostly related to the daily living activities (32.14 ± 7.56, significance = 3.57) and the least related to feelings about the situation (15.03 ± 4.27, significance = 3.00).
Comparison of the socio-demographic characteristics of the patients and the mean scores of the patient learning needs scale showed that there was a higher need of learning in patients aged between 30 and 42 years, in males, in university graduates, in patients with an income over expenses and in patients receiving care from their partner However, there was a statistically significant difference only in comparison with age, marital status and caregiver (p <0.05).
Conclusion: In order to meet the care needs of patients after the Coronary Artery Bypass Graft, discharge training may be recommended considering the socio demographic characteristics of the patients.

Keywords: Coronary artery bypass grafting, learning needs, discharge learning


Serdar Sarıtaş, Behice Erci, Arzu Boyraz. Post-discharge Learning Needs of Patients undergoing Coronary Artery Bypass Grafting. . 2018; 4(3): 142-147

Sorumlu Yazar: Serdar Sarıtaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (71 kere görüntülendi)
 (929 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved