ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sağlık Çalışanlarında Cinselliğin Değerlendirilmesi []
. 2018; 4(3): 148-155 | DOI: 10.5222/jaren.2018.26318  

Sağlık Çalışanlarında Cinselliğin Değerlendirilmesi

Çağlar Şimşek1, Gül Ünsal Barlas2, Elif Ardıç2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Cinsellik yaşam kalitesini oluşturan, insan yaşamının en önemli parçalarından biridir. Hem en çok merak edilen hem de en az konuşulan konu durumundadır. Sağlıklı cinsel ilişkiler, ilişki içerisinde yakınlık ve sevgiye ulaşılmasına ek olarak cinsel içgüdüleri uygun şekilde doyurmayı da içerir. Cinsel doyum sağlıklı cinselliğin belirleyicilerinden birisidir. Toplumumuzdaki cinsel sorunlarının önemli bir nedeni de cinsel konulardaki eğitimlerin yetersizliği, bilgi kaynaklarının yanlış veya yetersiz oluşu ve cinsellikle ilgili yanlış inanışlardır. Çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğu bu çalışmanın amacı, halka danışmanlık hizmeti veren sağlık çalışanlarında cinselliğin önemli bir boyutu olan cinsel doyumun durumunu belirlemektir.
Yöntem: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini araştırmanın yapıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışmaya katılmaya gönüllü olan tüm sağlık personeli oluşturmuştur. Toplamda 571 kişiden çalışmaya katılmayı kabul eden 203 kişi (82 erkek, 121 kadın) bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan ve toplam 15 sorudan oluşan Bilgi Formu Glombok Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: Yapılan analizler sonucunda; erkeklerde kaçınma 13.45+2.02 ve erken boşalma 9.50+2.05 alt boyutları en üst sırada yer alırken; kadınlarda anorgazmi 6.81+1.91 ve vajinismus 5.46+3.29 alt boyutları en üst sırada yer almıştır. Cronbach alfa değerleri kadın formunda 0.66, erkek formunda ise 0.68 bulunmuştur.
Sonuç: Cinsellik konusunda halkın danışmanlık için başvurduğu sağlık çalışanlarının cinsellikle ilgili daha nitelikli eğitime ihtiyacı olduğu bu çalışmanın en önemli sonucudur.

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Doyum, Sağlık Çalışanları


Evaluatıon Of Sexualıty In Healthcare Professionals

Çağlar Şimşek1, Gül Ünsal Barlas2, Elif Ardıç2
1Istanbul University-Cerrahpasa Graduate Education Institute, Mental Health And Psychiatric Nursing Department, istanbul
2Marmara University Faculty Of Health Sciences Department Of Psychiatric Nursing, Istanbul

Evaluatıon Of Sexualıty In Healthcare Professionals
Objective: Sexuality is one of the most important parts of human life. It is both the most curious and the least talked about. Healthy sexual relations include intimacy of sexual instincts in addition to affinity and love within the relationship. Sexual satisfaction is one of the determinants of healthy sexuality. An important cause of sexual problems in our society is the inadequacy of education in sexual matters, inaccurate or inadequate sources of information and false beliefs about sexuality. The purpose of this study, in which most of the nurses are formed, is to determine the status of sexual satisfaction, which is an important dimension of sexuality in health workers who provide counseling to the public. Method: The study was conducted as cross-sectional and descriptive. The study was conducted in April-May 2014 in an Education and Research Hospital within the borders of Istanbul. The study population consisted of all health personnel who volunteered to participate in the study at the Training and Research Hospital. A total of 203 people (82 males, 121 females) who agreed to participate in the study from 571 were the sample of this study. As the data collection tool, the Information Form, prepared by the researcher and consisting of 15 questions, and Glombok Sexual Satisfaction Scale were used. Results: As a result of the analyzes; avoidance in males 13.45 + 2.02 and premature ejaculation 9.50 + 2.05 sub-dimensions are at the top; anorgasmia 6.81 + 1.91 and vaginismus 5.46 + 3.29 sub-dimensions were the highest in women. Cronbach alpha values were 0.66 in female form and 0.68 in male form. Conclusion: It is the most important result of this study that health workers who are consulted by the public about sexuality need a more qualified education related to sexuality.

Keywords: Sexuality, Sexual Satisfaction, Healthcare Professionals


Çağlar Şimşek, Gül Ünsal Barlas, Elif Ardıç. Evaluatıon Of Sexualıty In Healthcare Professionals. . 2018; 4(3): 148-155

Sorumlu Yazar: Çağlar Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (17 kere görüntülendi)
 (552 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved