ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Durumları ile Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişki []
. 2019; 5(1): 59-66 | DOI: 10.5222/jaren.2019.43265  

Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Durumları ile Bilişsel Esneklik Düzeyleri Arasındaki İlişki

Nuray Turan1, Hanife Durgun2, Hatice Kaya1, Gonca Ertaş1, Dilek Kuvan1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
2Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin stres durumları ile bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, İstanbul’da bir hemşirelik fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 1213 öğrenci; örneklemini ise; evrendeki eleman sayısı bilinen formülle tabakalı olarak hesaplanan toplam 292 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ) kullanıldı. Elde edilen veriler; bilgisayarda uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edildi.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20,30±1,54 yıl, %82,5’i kadın, %99,3’ünün bekar, %89,4’ünün herhangi bir işte çalışmadığı saptandı. Öğrencilerin; Algılanan Stres Ölçeği puan ortalamasının 27,53±7,00, Bilişsel Esneklik Ölçeği puan ortalamasının ise, 39,43±2,83 olduğu belirlendi. Algılanan Stres Ölçeği ile Bilişsel Esneklik Ölçeği puanları arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Kadınların, Algılanan Stres Ölçeği puan ortalaması, erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin stres ve bilişsel esneklik düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. Hemşirelik öğrencilerinde stres ve bilişsel esneklik düzeylerini etkileyen etmenler söz konusudur. Öğrencilerin algılanan stresleri arttıkça bilişsel esneklik düzeyleri azalmaktadır. Hem akademik hem de sosyal yaşamda stresli durumlarda bilişsel esneklik düzeylerine yönelik farkındalık oluşturulmalı ve stres ile baş etmeye yönelik sağlık davranışları kazandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Stres, bilişsel esneklik, hemşirelik öğrencileri


The Relationship Between Stress Status and Cognitive Flexibility Levels of Nursing Students

Nuray Turan1, Hanife Durgun2, Hatice Kaya1, Gonca Ertaş1, Dilek Kuvan1
1Istanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Nursing Faculty
2Ordu University, Health Sciences Faculty

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between stress levels and cognitive flexibility levels of nursing students.
Method: The population of the research, which was carried out in a descriptive and cross-sectional type, consisted of 1213 students who studied in a nursing faculty in Istanbul in 2017-2018 academic year. The sample was composed of 292 nursing students who were stratified by the known formula A total of 292 nursing students were included in the study. As a data collection tool; Personal Information Form, Perceived Stress Scale (PSS) and Cognitive Flexibility Scale (CFS) were used. The data obtained; were analyzed using appropriate statistical methods. The mean score of the students' Perceived Stress Scale was 27,53 ± 7,00 and the mean score of Cognitive Flexibility Scale was 39,43±2,83. There was a statistically significant negative correlation between Perceived Stress Scale and Cognitive Flexibility Scale scores (p <0,05). Perceived Stress Scale scores of women were found to be significantly higher than males (p <0,05).
Results: The mean age of the nursing students was 20,30 ± 1,54 years, 82,5% was female, 99,3% was single and 89,4% was not employed in any job.
Conclusion: According to these results, it is observed that the students' stress and cognitive flexibility levels are moderate. As students' perceived stress increases, their cognitive flexibility levels decrease. There are factors affecting the levels of stress and cognitive flexibility in nursing students. In both academic and social life, awareness should be raised on the level of cognitive flexibility in stressful situations, and health behaviors towards coping with stress should be gained.

Keywords: Stress, cognitive flexibility, nursing students


Nuray Turan, Hanife Durgun, Hatice Kaya, Gonca Ertaş, Dilek Kuvan. The Relationship Between Stress Status and Cognitive Flexibility Levels of Nursing Students. . 2019; 5(1): 59-66

Sorumlu Yazar: Nuray Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı indir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved