ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sağlık haberleri algısı: bir ölçek geliştirme çalışması []
. 2018; 4(3): 164-171 | DOI: 10.5222/jaren.2018.55265  

Sağlık haberleri algısı: bir ölçek geliştirme çalışması

Fadime Çınar1, Halil Şengül1, Haşim Çapar1, Cuma Çakmak2, Yusuf Bilge1
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara

Amaç: Araştırma Türk kültürüne uygun, birey düzeyinde sağlık hizmeti talebine yönelik davranışları ölçmek için bir “Sağlık Haberleri Algısı Ölçeği” geliştirmek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Metodolojik tipte bir olan bu araştırma, İstanbul da Avrupa yakasında bulunan bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenin gören 296 öğrenciler ile Ekim 2017-Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Veriler kişisel bilgiler formu ve 36 maddelik sağlık haberleri algısı taslak ölçek ile elde edildi. Taslak Ölçek için; meslektaş görüşleri ile yüzey geçerliliği, uzman değerlendirmesi yapılarak kapsam geçerliği, iç tutarlılığı/ güvenirlilik için maddeler arasında korelasyon ve Cronbach Alpha değerlerinin hesaplanması, yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapıldı.
Bulgular: Uzman değerlendirmesi sonucunda ölçeğin Kapsam geçerlilik ineksi. 0.87 dir. Ölçek maddelerinin arasındaki korelasyon değerleri r=0.42 - 0.71, Cronbach Alpha değeri= 0.84’dür. Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri= 0.80, Bartlett test χ2= 2356,677; p=0.000, anti-imaj r değerleri= 0.70-0.89 arasında bulundu. Faktör yük değeri 0.50 altında olan maddeler ölçekten çıkarıldı, ölçeğin 26 maddelik ve ticari kaygı ve reklam, tüketime yöneltme, sağlık davranışına olumsuz etki, tedavi isteği ve istismar, sağlık haberciliğine güven olmak üzere 5 alt faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın % 53.3 olduğu saptandı.
Sonuç: Bu ölçek, bireylerin sağlık haberlerine yönelik algısını belirlemede güvenilir ve geçerli bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Davranışı, Algı, Sağlık Haberciliği.


Perception of health news: a scale development study

Fadime Çınar1, Halil Şengül1, Haşim Çapar1, Cuma Çakmak2, Yusuf Bilge1
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Health Management, Istanbul
2Hacettepe University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of Health Management, Ankara

Objective: The research was carried out to develop a "Perception of Health News Scale" to measure the behavior towards the demand for health services at the individual level appropriate for Turkish culture.
Method: This methodological study was conducted between October 2017 and December 2017 with 296 students studying at the health sciences faculty of a foundation university located in Europe near Istanbul. The data were obtained with a personal information form and a 36-item health news perception scale scale. For the draft Scale; peer review, surface validity, expert evaluation, content validity, correlation between materials for internal consistency / reliability, calculation of Cronbach Alpha values, explanatory factor analysis for construct validity.
Result: Scope validity of the scale as a result of the expert evaluation is 0.87. The correlation values between the scales were r = 0.42 - 0.71 and is the Cronbach Alpha value = 0.84. Kaiser-Meyer Olkin value of scale = 0.80, Bartlett test χ2 = 2356,677; p = 0.000, anti-image r values = 0.70-0.89 found between. The items with a factor load value of less than 0.50 were extracted from the scale and it was found that the scale had 26 items and the total variance explained was 53.3% and it was composed of 5 sub factors such as commercial anxiety and advertisement, adverse effect on health behavior, treatment desire and abuse and trust in health journalism.
Conclusion: This scale is a reliable and valid measurement tool for determining the perception of individuals' health news.

Keywords: Health Behavior, Perception, Health Journalism.


Fadime Çınar, Halil Şengül, Haşim Çapar, Cuma Çakmak, Yusuf Bilge. Perception of health news: a scale development study. . 2018; 4(3): 164-171

Sorumlu Yazar: Fadime Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (25 kere görüntülendi)
 (671 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved