ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sağlık Personelinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler []
. 2019; 5(1): 40-45 | DOI: 10.5222/jaren.2019.66375  

Sağlık Personelinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler

Figen Alp Yılmaz
Yozgat Bozok Unıversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,Yozgat

Amaç: Bu çalışma sağlık personelinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Metot: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini, İç Anadolu bölgesindeki bir ilde çalışan sağlık personeli oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 284 sağlık personeline ulaşılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen tanıtıcı bilgi formu ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmış veriler sayı, yüzde, independent t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir ( % 95 güven aralığı, önem düzeyi p<0,05)
Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular sağlık personelinin toplam puan ortalaması 111,44±9,01 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan sağlık personelinin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aile tipi, yaşadığı yer ve mesleği ve toplumsal cinsiyet tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.
Sonuç: Bu çalışmada sağlık personelinin eşitlikçi tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: sağlık personeli, toplumsal cinsiyet, tutum


Attitudes to Health Personnel to Gender Roles and Factors Affecting Their Gender Roles

Figen Alp Yılmaz
Unıversty Of Bozok,health Faculty,nursing Departmen, Yozgat

Aim: This study was carried out to examine the attitudes of health personnel on gender roles and the factors that affect them.
Materials and Method: The universe of this descriptive and cross-sectional study was made up of health staff working on the ground in the Inner Anodul region. No sampling process was employed; instead, a total of 284 health staff working accepting to participate in the study were involved. The data were collected through a questionnaire form developed by the Researcher and Gender Roles Attitude Scale, valuated medium using number, percentages, and independent t test and one way analysis of variance significance test (95 % confidence interval, p<0.05 significance.
Results: The results obtained from the research revealed that the mean score achieved by the health personnel was 111.44 ± 9.01 There was no statistically significant difference between gender, marital status, educational status, family type, place of residence and occupation and gender attitudes of the health personnel participating in the research.
Conclusion: This study it was found that the health personels had egalitarian gender roke attidues

Keywords: health personnel, gender, attitudes


Figen Alp Yılmaz. Attitudes to Health Personnel to Gender Roles and Factors Affecting Their Gender Roles. . 2019; 5(1): 40-45

Sorumlu Yazar: Figen Alp Yılmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved