ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi []
. 2019; 5(1): 31-39 | DOI: 10.5222/jaren.2019.75046  

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Mesude Duman
Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıkları ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin doğusunda yer alan bir devlet üniversitesinin hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılıkları ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinde Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 236 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri; veri formu ve Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri Pearson korelasyon analizi, Student t testi yada Mann Whitney U testi ve One Way Anova ya da Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeyi toplam puan ortalamasının 91.20±13.78 olduğu belirlenmiştir. Hemşirelik 1.sınıf öğrencisi olmanın, ekonomik durumunun iyi veya üstünde olmasının, ara sıra sosyal medyada farklı ülkelerden insanlarla iletişim kurma, farklı kültüre sahip bir ülkede çalışmayı/yaşamayı isteme ve Erasmus öğrenci değişim programlarına katılmaya istekli olma durumunun kültürlerarası duyarlılık düzeyini arttırdığı saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca meslekten memnuniyet düzeyi arttıkça kültürlerarası duyarlılık düzeyinin arttığı saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin iyi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: duyarlılık, hemşirelik öğrencisi, kültür, kültürlerarası hemşirelik,


Evaluation of The Intercultural Sensitivity and Related Factors of Nursing Students

Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Mesude Duman
Evaluation of The Intercultural Sensitivity and Related Factors of Nursing Students

Objective: The goal of this study is to evaluate the intercultural sensitivity and related factors of nursing students attending a state university located in the east of Turkey.
Methods: This descriptive study was conducted between April-May 2017 for the students of the nursing department of Ataturk Health Academy of Dicle University. The study sample consists of 236 students. Research data were collected through the data form and by using Intercultural Sensitivity Scale. Research data were assessed with Pearson correlation test, Studentt-test or Mann Whitney U test and One Way Anova or Kruskal-Wallis test.
Results: The total score average of intercultural sensitivity level of the nursing students participating in the research was determined as 91.20 ± 13.78. It has been determined that being a nursing 1st-grade student, having higher economic status, occasionally communicating with people from different countries via social media, being willing to work/living in a country with different cultures to participate in Erasmus student exchange programs have increased the level of intercultural sensitivity (p<0.05). In addition the level of intercultural sensitivity has increased as the level of job satisfaction increases (p<0.05). Conclusion: The intercultural sensitivity levels of nursing students were found to be agreeable.

Keywords: culture, nursing student, transcultural nursing, sensitivity


Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Mesude Duman. Evaluation of The Intercultural Sensitivity and Related Factors of Nursing Students. . 2019; 5(1): 31-39

Sorumlu Yazar: Mesude Duman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved