ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2018
 
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi []
. 2017; 3(1): 9-12 | DOI: 10.5222/jaren.2017.009  

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Ayrılık Anksiyetesi

Nihan Altan Sarıkaya1, Semra Yıldız2, Hülya Erkaya3
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
2Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil
3Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Onkoloji

Amaç: Bu araştırma, 1. sınıf ile 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin ayrılık ünsiyetesin düzeylerini kıyaslamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma, Şubat-Mart 2014 tarihleri arasında, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde hemşirelik bölümünün birinci sınıf ve dördüncü sınıfında okuyan öğrencileriyle kesitsel ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Örneklem seçimine gidilmeden araştırmanın yapıldığı tarihte araştırmaya katılmayı kabul eden 209 öğrenci ile araştırma tamamlandı. Veriler, literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Diriöz ve ark. (2010) tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi ile toplandı. Araştırmanın verileri, tanımlayıcı analizler, Kolmogorov Smirnov testi yapıldıktan sonra, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis testleri ile analiz edildi.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin okuduğu sınıf ile ayrılık anksiyetesi karşılaştırıldığında 1. sınıf öğrencilerinin 4. sınıf öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları (p<0.01); öğrencilerin hemşirelik bölümünü tercih nedeniyle ayrılık anksiyetesi puanları karşılaştırıldığında, iş garantisiyle tercih edenlerin, ailesinin ve kendisinin isteği ile tercih edenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puan aldıkları (p<0.05); bölümlerinden memnuniyetleri sorulduğunda ise, memnun olmayanların memnun olanlara göre ayrılık anksiyetesi puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.01) bulundu.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinden yeni okula başlayanlarda, iş garantisi nedeni ile bölümü seçenlerde ve seçtiği bölümden memnun olmayanlarda ayrılık anksiyetesi puanları yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ayrılık Anksiyetesi, Bağlanma, Üniversite Öğrencisi


Separatıon Anxıety In Nursıng Faculty Students

Nihan Altan Sarıkaya1, Semra Yıldız2, Hülya Erkaya3
1Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Psychiatry and Psychiatry, Istanbul
2Okmeydani Education Research Hospital, Child Emergency
3Ankara Education Research Hospital, Hematology Oncology

Objective: This study was conducted to compare the levels of separation intentions of first and fourth grade nursing students.
Method: The study was conducted as a cross-sectional and descriptive study between February and March 2014 with students studying in the first and fourth grade of the nursing department at a state university in Istanbul. The survey was completed with 209 students who agreed to participate in the survey on the date of the study without going to the sampling selection. The data were collected from the questionnaire prepared in the direction of the literature and Diriöz et al. (2010) with the Adequacy Separation Anxiety Questionnaire. Data from the study, descriptive analyzes were analyzed by Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis tests after the Kolmogorov Smirnov test.
Results: Compared to the class of nursing students and the class of separation anxiety, the first grade students had a statistically significant higher score than the 4th grade students (p <0.01); (P <0.05), when the separation anxiety scores of the students were compared because of the preference of the nursing department, the students who preferred with job guarantee had a statistically significant higher score than the ones who preferred with their own preference. (P <0.01), the dissatisfaction anxiety scores of the dissatisfied people were found to be statistically significantly higher than those of the dissatisfied ones.
Conclusion: When the nursing students started to read the new study, they were found to have higher levels of separation anxiety scores than those who chose the department with the job guarantee and were not satisfied with the selected department.

Keywords: Separation Anxiety, Attachment, University Student


Nihan Altan Sarıkaya, Semra Yıldız, Hülya Erkaya. Separatıon Anxıety In Nursıng Faculty Students. . 2017; 3(1): 9-12

Sorumlu Yazar: Nihan Altan Sarıkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved