ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Manevi Destek Algıları Ve Etkileyen Faktörler []
. 2019; 5(1): 23-30 | DOI: 10.5222/jaren.2019.77699  

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Manevi Destek Algıları Ve Etkileyen Faktörler

Rabiye Erenoğlu, Rana Can
Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hatay.

Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümü öğrencilerinin manevi destek algıları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Akdeniz bölgesinde yer alan bir ildeki üniversitenin 2016-2017 öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan tüm hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Veriler anket tekniği ile 1-31 Nisan 2017 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 323 hemşirelik bölümü öğrencisine ulaşılarak toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Manevi Destek Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS-21 paket programı kullanılarak, tanımlayıcı istatistiklerin yanısıra Kruskal Wallis ve MannWhitney U testleri analiz edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.86±1.84 olduğu, %65.3’ü kadın, %96.6’sı bekar olduğu saptanmıştır. Öğrenci hemşirelerin manevi destek algılarının toplam puan ortalamasının yüksek (52.02±6.99) düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %58.8’i manevi bakım kavramını daha önceden duymuş olduklarını/bilgileri olduğunu ve %75.2’si eğitim gördüğü bölümde manevi bakımla ilgili olarak eğitim/ders almak istediğini ifade etmiştir.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerin manevi destek algı düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, maneviyat, manevi bakım, manevi destek algısı


Spiritual Support Perceptions And The Affecting Factors Of Students Among Nursing School

Rabiye Erenoğlu, Rana Can
Mustafa Kemal University, Hatay Health High School, Nursing Department, HATAY,

Aim: This study was done in order to determine spiritual support perceptions and the affecting factors among nursing students.
Method: This study was a descriptive study. The population of the study was consisted of all the nursing students who studied at the school of health located in a province in Mediterranean Region during 2016-2017 academic year. Data were gathered using survey technique between the 1st and the 31st of April 2017 by contacting 323 nursing students who accepted to join the study. As the data collection tool, Information Request Form and Spiritual Support Perception Scale were used. The data obtained in the study were analyzed using SPSS-21 package program and descriptive statistics, Kruskal Wallis and MannWhitney U tests.
Results: Average age of the participant students was 20.86±1.84 years, 65.3% of the participants were female, 96.6% of them were unmarried. It was identified that nurse students’ total average score of spiritual support perceptions was high (52.02±6.99). 58.8% of the students told that they had/heard about spiritual care previously and 75.2% of them wanted to receive a training/course about spiritual care in the academic department where they studied.
Conclusion: It was found that nursing students’ spiritual support perception levels were high.

Keywords: Nursing, nursing students, spiritual, spiritual care, spiritual support perception


Rabiye Erenoğlu, Rana Can. Spiritual Support Perceptions And The Affecting Factors Of Students Among Nursing School. . 2019; 5(1): 23-30

Sorumlu Yazar: Rabiye Erenoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved