ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 4 Sayı : 3 Yıl : 2018
 
Kalça Kırıklı Hastalarda Bakımın Değerlendirilmesi: Prospektif Çalışma []
. 2018; 4(2): 65-74 | DOI: 10.5222/jaren.2018.065  

Kalça Kırıklı Hastalarda Bakımın Değerlendirilmesi: Prospektif Çalışma

Serpil Yüksel1, Saadet Ülker2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya
2Türk Hemşireler Derneği, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara

Amaç: Yaşam kalitesini azaltan ve yaşam kaybı ile sonuçlanabilen kalça kırığı, yaşlı nüfusta yaygın görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Prospektif olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, kalça kırıklı hastaların kırk öncesi ve sonrası yaşadıkları bilişsel, işlevsel ve fiziksel sorunları belirlemek, hasta bilgilerinin hemşire ve doktor kayıtlara yansıma durumunu değerlendirmek amaçlandı.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Aralık-Ağustos ayları arasında Ankara’da bir kamu hastanesinin ortopedi kliniklerine yatışı yapılan 60 yaş ve üzeri 160 kalça kırıklı hasta oluşturdu. Araştırma verileri, hasta ve yakınlarından, hasta dosyasından ve kayıtlardan toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 77 yıl olup, çoğunluğu kadındır. Hastaların %58,1’i trokanterik kırık tanısı ile kliniğe yatırıldı ve %93,1’ine cerrahi tedavi uygulandı. Kırık öncesine göre, kırık sonrası hastanede yatarken yetersiz beslenme, yetersiz sıvı alımı, konstipasyon, uyku ve iletişim sorunları yaşama oranının anlamlı oranda arttığı saptandı. Tüm aktivitelerde tamamen başkalarına ve yatağa bağımlılık oranının kırık öncesinde %2,5 olduğu, kırık sonrası bu oranın %56,1’e yükseldiği ve bu hastaların tamamının bağımlı olarak taburcu edildiği belirlendi. Kırık öncesi hastaların %4,4’ünde basınç yarası olduğu, kırık sonrası bu oranın %46,9’a yükseldiği ve bu hastaların %96’sının basınç yarasıyla taburcu edildiği saptandı. Hastaların çoğunluğunun kırık öncesi ve sonrası yaşadığı sorunların ve taburculuktaki durumunun hemşire ve doktor kayıtlara yansıtılmadığı belirlendi.
Sonuç: Araştırma bulguları, kalça kırığı sonrası hastaların beslenme bozukluğu, yatağa bağımlılık ve basınç yarası gibi sorunlar yaşadığını ve bu sorunlar ile taburcu edildiğini ortaya koydu. Ek olarak, mevcut kayıt sisteminin gerektiği gibi işletilmediği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Düşme, hemiartroplasti, kalça kırığı, yaşlılık, kayıt tutma


Evaluation of Care in The Patients with Hip Fracture: A Prospective Study

Serpil Yüksel1, Saadet Ülker2
1Necmettin Erbakan University, Faculty Of Health Science, Division Of Nursing, Department Of Surgical Nursing, Konya/turkey
2Turkish Nurses Association,reserve Board Member, Ankara, Turkey

Objective: Hip fracture that decreases the quality of life and causes mortality is a common severe health problem in elderly. In this prospective study was aimed to determine the cognitive, functional and physical problems experienced of patients before and after fracture, and to evaluate the reflection of patient information to nurse and doctor records.
Methods: The sample of the study consisted of 160 patients with hip fracture aged 60 years and over who hospitalized in orthopedic clinics of a public hospital in Ankara between December and August. Data were collected from patients and their relatives, patient files, and records.
Results: The average age of the patients was 77 years and most of them were women. 58.1% of the patients were admitted to the clinic with trochanteric fracture and 93.1% were treated surgically. Compared to before the fracture, it was found that experiencing malnutrition, insufficient liquid intake, constipation, sleep and communication problems while at hospital increased meaningfully. It was identified that dependency to others and bed in all activities totally was 2.5% before the fracture, that this increased to 56.1% after the fracture, and that all these patients were discharged as dependent. It was found that 4.4% of patients had pressure ulcer before the fracture, that this increased to 46.9% after the fracture, and that 96% of these patients were discharged with pressure ulcer. It was determined that the problems experienced by most of the patients before and after fracture, and the situation in the discharge did not reflect on doctor and nurse records.
Conclusion: The results of study also showed that the patients have problems such as malnutrition, dependency to bed and pressure ulcer after hip fracture, and the patients were discharged with these problems. In addition, it was determined that the existing recording system was not operated properly.

Keywords: Fall, hemiarthroplasty, hip fracture, elderly, record keeping


Serpil Yüksel, Saadet Ülker. Evaluation of Care in The Patients with Hip Fracture: A Prospective Study. . 2018; 4(2): 65-74

Sorumlu Yazar: Serpil Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved