ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma []
. Baskıdaki Makaleler: JAREN-96530 | DOI: 10.5222/jaren.2018.96530  

Sağlık Çalışanları İle Mikrobiyota ve Probiyotik Üzerine Kesitsel Çalışma

Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Çağdaş Emin Maç2, Memet Taşkın Egici1, Dilek Toprak3
1Sbü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Erfelek İlçe Devlet Hastanesi, Sinop
3Namık Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilimdalı, Tekirdağ

Giriş
Mikrobiyota; insanlarda bulunan mikroorganizmaların tamamı için kullanılan bir tanımdır. Günümüzde mikrobiyotanın bozulmasının bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğu da öne sürülmüştür ve birçok araştırmalar yapılmıştır. Sağlık çalışanlarının güncel bilgilere erişimi ve takip etmesi sağlıkta kalitenin artırılması için önemli bir birleşendir. Çalışmamızda sağlık çalışanlarının mikrobiyota ve probiyotik hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Çalışmaya 25/09/2018-20/10/2018 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SBÜ ŞHEEAH) aile hekimliği ve çalışan sağlığı polikliklerine başvuran sağlık çalışanları dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik özellikler ile mikrobiyota ve probiyotikler ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyini sorgulayan anket soruları yüz yüze uygulandı; p≤0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilerek verilerin analizde SPSS programı kullanıldı.
Bulgular
Çalışmamıza toplamda 340 sağlık personeli katıldı. Çalışma grubunun yaş ortalaması 30,10±7,10 olup katılımcıların 225’i (%66,2) doktor, 115’i (%33,8) hemşireydi. Katılımcılara mikrobiyota hakkındaki görüşlerini sorduğunda %57,6’si (n=196) ilgilenmediğini %0,9’u (n=3) ise “şüphe ile baktığını” ifade etmiştir. “Kandırmaca” olduğunu düşünenlerin tamamı doktordu. Meslek ile mikrobiyota hakkındaki düşünceler arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p≥0,05). Mikrobiyota ile ilgili bilgi düzeylerini sorguladığımızda 31’i (%9,1) iyi; 112’si (%32,9) orta; 197’si (%58) az olduğunu ifade etti. En çok (%60,6;n=206) bilgi edinilen kaynak “internet” idi. Probiyotik besin veya ürünleri tedavi amaçlı önerdiğini ifade eden 272 (%80) kişi vardı ve probiyotik besinlerden en çok (%66) kefir önerilmekte idi.
Sonuç ve Öneriler
Sağlık çalışanlarının yarısından fazlası bilgi düzeyinin az olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle gerek hizmet içi eğitimlerde, gerekse mezuniyet öncesi tıp eğitiminde mikrobiyota ve probiyotik konularına yer verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, eğitim, sağlık çalışanları


Cross-Sectional Study On Microbiota And Probiotic With Health Workers

Beray Gelmez Taş1, Güzin Zeren Öztürk1, Çağdaş Emin Maç2, Memet Taşkın Egici1, Dilek Toprak3
1University Of Health Science Sisli Hamidye Etfal Training And Research Hospital, Department Of Family Medicine, İstanbul
2Erfelek District State Hospital, Sinop
3Tekirdag Namik Kemal University Department Of Family Medicine, Tekirdağ

Introductıon:
Microbiota; is a definition used for all microorganisms in humans. Most of the microbiota has been colonized primarily in the digestive system, skin, genitourinary system and respiratory system. In our study, we tried to evaluate the knowledge and attitudes of health workers about microbiota and probiotic.
Method:
Between 25/09 / 2018-20 / 10/2018, health workers who were admitted to Health Sciences University Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Family Medicine (SBU ŞHEAH) policlinics and employee health policlinic participated. Questionnaire about microbiota and probiotic, questioning attitude and sociodemographic characteristics were applied face to face. P value was accepted as 0.05, SPSS program was used in statistical analysis.
Results:
A total of 340 health personnel participated in our study. The mean age of these patients was 30,10 ± 7,10. While 225 (66.2%) of the participants were doctors, 115 (33.8%) were nurses. When we ask the participants about their opinion about microbiota, 57.6% (n = 196) participants stated that they were not interested and 0.9% (n = 3) participants stated that they looked with suspicion. All those who thought they were deceitful were doctors. There was no significant relationship between profession and microbiota (p≥0.05). When we questioned the knowledge level of microbiota, 31 (9.1%) individuals were good; 112 (32.9%) individuals were; 197 (58%) individuals stated that they were few. Most of the information they have expressed as internet. It was 272 (80%) individuals who stated that they recommended probiotic food or products for therapeutic purposes. Kefir was recommended with 66% of probiotic foods.
Conclusıon:
More than half of the health workers stated that the level of knowledge is low. Therefore, we think that microbiota and probiotic should be included in both in-service and pre-graduate medical education

Keywords: Microbiota, education, health workers
Sorumlu Yazar: Beray Gelmez Taş, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved