ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 5 Sayı : 2 Yıl : 2019
 
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi []
. 2019; 5(1): 53-58 | DOI: 10.5222/jaren.2019.97759  

Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi

Öznur Yaşar1, Merve Dikoğlu Buluş2, Gözde Özsezer Kaymak3, Sezer Er Güneri4
1Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye
2Iğdır Devlet Hastanesi, Iğdır, Türkiye
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
4Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Araştırma üniversite öğrencilerinin cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) konusunda bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Materyal-metot: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma 06 -15 Mart 2015 tarihleri arasında, örneklem seçimine gidilmeksizin 2014-2015 eğitim öğretim yılında Balıkesir’de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 327 öğrenciden, gönüllü, sağlık yüksekokulu veya tıp fakültesinde öğrenci olmayan 250 öğrenciye uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak 21 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri analizi Statical Package for Social Sciences for Windows 16.0 bilgisayar programında, aritmetik ortalama, yüzdelik sayıları içeren betimleyici analizler ve pearson ki kare testi yapılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,94 (±1,82) ve %70, 8’inin büyükşehir-şehirde yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların %44,4’ü ailede cinsellik konusunda konuşulmadığını, %56’sı evlilikten önce her türlü cinsel ilişkiye karşı olduğunu, %66’sı cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgisi olduğunu, bilgi kaynakları olarak %24’ü dergi, kitap, televizyonu belirtmiştir. Öğrencilerin, %77,2’si birden fazla cinsel partneri olma, %61’i hayat kadınlarıyla birlikte olma, %9,6’sı uyuşturucu bağımlısı olma durumunu CYBH’ın bulaşması için risk faktörü olarak belirtmiştir. Öğrencilerin %96’sı CYBH’ın kan yolu ile bulaştığını, %95’i bu hastalıkların sağlık problemine yol açacağını belirtmiştir.CYBH’dan korunmada öğrencilerin %71,2’si kondom kullanılabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların üniversiteye gelmeden önce yaşadığı yer ile ailede cinselliğin konuşulması arasında anlamlı fark saptanmıştır.
Sonuç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin CYBH belirtileri ve risk faktörleri konusunda bilgi ihtiyaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Gençlere erken dönemde riskli davranışlar sergilemeden önce gerekli eğitimlerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, öğrenci


Investigatıon of Knowledge and Opinions About Sexually Transmitted Diseases of University Students

Öznur Yaşar1, Merve Dikoğlu Buluş2, Gözde Özsezer Kaymak3, Sezer Er Güneri4
1Departmen Of Nursıng, Balıkesir Universiyt Balıkesir Health Science Faculties, Balıkesir, Turkey
2Iğdır State Hospital, Iğdır, Turkey
3Master Of Science İn Public Health Nursing, Çanakkale Eighteen March University Health School, Çanakkale, Turkey
4Ege University Nursing Faculty, Woman

Objective: The aim of this study was to determine the knowledge and opinions of students about sexually transmitted diseases (STD).
Material methods: Descriptive and cross-sectional study between 06 and 15 March 2015, 327 students who remained in a special school for girls in Balikesir academic year of 2014-2015 without sample selection, volunter, who were not students at health school or medical school 250 students were applied. A questionnaire consisting of 21 questions was used as data collection tool. Statistical Package for Social Sciences for Windows 16.0 was used in computer program with descriptive analysis including arithmetic mean, percentiles and pearson chı square test..
Resuts: The average age of the students was determined as 20.94 (± 1.82) and 70,8%, of them live in metropolitan city. Of the participants, 44.4% said that were not talking about sexuality, 56% said they were against any kind of sexual relations before marriage, 66% had knowledge about sexual health and reproductive health, 24% television, book, magazine. Of the students, 77.2% stated that they had more than one sexual partner, 61% were with prostitutes, and 9.6% were drug addicts as a risk factor of STD transmission. 96% of the students stated that STDs were transmitted via blood, and 95% stated that these diseases would cause health problems. of which 71.2% of the students stated that can use condoms to be protected from STDs. Conclusion: In the study, it was determined that university students had information needs about STD symptoms and risk factors. It has come to the conclusion that necessary training should be done before young people exhibit risky behavior in the early period. There was a significant difference between the place where the participants lived before coming to the university and the discussion of their sexuality in the family.

Keywords: Knowledge, sexually transmitted diseases, student


Öznur Yaşar, Merve Dikoğlu Buluş, Gözde Özsezer Kaymak, Sezer Er Güneri. Investigatıon of Knowledge and Opinions About Sexually Transmitted Diseases of University Students. . 2019; 5(1): 53-58

Sorumlu Yazar: Öznur Yaşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2019 JAREN All rights reserved