ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Opinions and Behaviors of University Students Who Learned in Nursing and Other Departments Related to Social Handwashing []
. 2018; 4(2): 83-91 | DOI: 10.5222/jaren.2018.083  

Opinions and Behaviors of University Students Who Learned in Nursing and Other Departments Related to Social Handwashing

Seda Çağlar1, Özge Eda Yılmaz1, Sevim Savaşer2
1Istanbul University, Florence Nightingale Nursin Faculty, Pediatric Nursing Department, İstanbul
2Biruni Universty, faculty Of Health Sciences, Child Development Department, İstanbul

Objective: The aim of the study was to determine the knowledge and behavior of university students in nursing and other departments related to social handwashing.
Method: Interrogation is descriptive. The study's universe was formed by students studying at a university in Istanbul. The sample consisted of 185 students in the nursing department and 177 students in the other departments (N = 362) who agreed to participate in the study. The data was collected by a survey form prepared by researchers. The data obtained were evaluated by mean, percentile and chi-square test.
Findings: The average age of the students is 20.07 ± 1.79. It was determined that the majority (79,8%) were girls, 51,1% were nursing students (40,9%) and the students were staying in the country (61,9%). In answer to the question, "What is your daily hand wash count?" 19,5% of the nursing students and 17,5% of the students in the other sections gave the answer "11 times and over"; In response to the question "How long are you washing your hands?", 60% of the nursing students and 0.6% of the students in the other sections gave "more than 15 seconds" In answer to "Are you hands dry?" (59.5%) of the nursing students and 9.6% of the other students answered "always the solution" (p <0,05), and these findings were statistically significant in favor of the nursing students.
Conclusion: These results indicate that nursing students are more conscious about hand washing, but both groups have found training needs to improve hand washing behavior.

Keywords: University student, nurse, social hand washing, hygiene.


Hemşirelik ve Sağlık Alanı Dışında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sosyal El Yıkama İle İlgili Görüş ve Davranışları

Seda Çağlar1, Özge Eda Yılmaz1, Sevim Savaşer2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, İ̇stanbul

Amaç: Araştırma hemşirelik ve sağlık alanı dışındaki bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama ile ilgili bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini İstanbul’daki bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden, hemşirelik bölümünde öğrenim gören 185 öğrenci ile sağlık alanı dışındaki bölümlerde öğrenim gören 177 öğrenci oluşturdu (N=362). Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde ortalama, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 20.07±1.79 yıldır. Çoğunluğunun kız olduğu (%79,8), hemşirelikte öğrenim gördüğü (%51,1), birinci sınıfta olduğu (%40,9) ve öğrenci yurdunda kaldığı (%61,9) saptandı. “Günlük el yıkama sayınız kaçtır?” sorusuna; hemşirelik öğrencilerinin %19,5’inin, diğer bölümlerdeki öğrencilerin %17’5’inin “11 kez ve üzeri yıkarım” yanıtını verdikleri; “Ellerinizi ne kadar süre yıkarsınız?” sorusuna hemşirelik öğrencilerinin %60’ının, diğer bölümlerdeki öğrencilerin ise %0,6’sının “15 saniyeden fazla” yanıtını verdikleri; “Ellerinizi kurular mısınız?” sorusuna; hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun (%59,5) diğer öğrencilerin ise %9,6 sının “her zaman kurularım” yanıtını verdikleri ve bu bulguların hemşirelik öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlendi (p<0,05).
Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik öğrencilerinin daha bilinçli olduğu fakat her iki grubun da el yıkama davranışlarını geliştirmek için eğitim gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, hemşire, sosyal el yıkama, hijyen.


Seda Çağlar, Özge Eda Yılmaz, Sevim Savaşer. Opinions and Behaviors of University Students Who Learned in Nursing and Other Departments Related to Social Handwashing. . 2018; 4(2): 83-91

Corresponding Author: Özge Eda Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (1308 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN