ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
The Effects Of Uterine Fibroid Symptoms On Quality Of Life In Women []
. 2017; 3(1): 13-21 | DOI: 10.5222/jaren.2017.013  

The Effects Of Uterine Fibroid Symptoms On Quality Of Life In Women

Burcu Cengiz1, Nurdan Demirci2
1Dokuz Eylul University Nursing Faculty
2Marmara University Health Science Faculty, Nursing Department,Istanbul

INTRODUCTION: Research was designed as a descriptive and methodological in order to determine ‘UFSYKO’validity and reliability of Turkish society and in order to determine quality of life of women with uterine fibroid.
METHODS: 245 women which is admitted to Department of Obstetrics and Gynecology, GATA Haydarpasa Training Hospital were collected at 04.10.2011-01.06.2011. Obstetrics and Gynecology Diagnostic Form, Short Form-36 and UFSYKO were used. Validation of reliability study of 185 women were included, re-applied to UFSYKO after 4 weeks.
RESULTS: Test-retest reliability coefficient was r=0.99; cronbach's alpha were found to be 0.97. UFSYKO total score determined as 60.55 ± 22: 14. '37.1%of women admitted to hospital due to bleeding, 40.8%of women complaints continued for 0-6 months, 62.4%of women have low hemoglobin and hematocrit values, 42%of women are mothers of a history of uterine fibroid, 35.1%of women have history of myomectomy/hysterectomy, 42.9%of women have incontinence’was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: UFSYKO Turkish society, to measure the quality of life of patients with uterine fibroid were found to be valid and reliable tool. According to UFSYKO, women who have chronic disease, suffer from urinary incontinence, and have low hemoglobin values were found to be lower quality of life.

Keywords: uterine fibroid, validity, reliability, healt quality.


Kadınlarda Uterin Fibroid Semptomlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Burcu Cengiz1, Nurdan Demirci2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İzmir
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,hemşirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma 'Uterine Fibroid Symptom and Quality of Life’- 'Uterin Fibroid Semptom ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (UFSYKÖ)’nin Türk toplumu için geçerlilik ve güvenirliliğini ve uterin fibroidli kadınların yaşam kalitesini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve metodolojik bir çalışma olarak planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veriler 04.10.2010- 01.06.2011 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran 245 kadından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Obstetrik ve Jinekoloji Tanılama Formu, Short Form-36 ve UFSYKÖ kullanılmıştır. Geçerlik güvenirlik çalışması kapsamına alınan 185 kadına, 4 hafta sonra UFSYKÖ tekrar uygulanmıştır.
BULGULAR: Test- tekrar test puanları arasındaki güvenirlik katsayısı r=0,99; cronbach alfa güvenirlik katsayısı tüm ölçek için 0,97 olarak bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalaması 60.55±22.14 olarak saptanmıştır. Kadınların %37,1’inin kanama nedeni ile hastaneye başvurduğu, %40,8’inin şikayetlerinin 0-6 ay süredir devam ettiği, %62,4’ünün hemoglobin ve hematokrit değerlerinin düşük olduğu, %42’sinin annelerinde uterin fibroid öyküsü olduğu,%35,1’inde myomektomi/histerektomi öyküsü olduğu, %42,9’unda idrar kaçırma şikayeti olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: UFSYK֒nin Türk toplumu için, uterin fibroidli kadınların yaşam kalitesini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ve kronik hastalığı, idrar kaçırma şikayeti olan, hemoglobin değerleri düşük olan kadınların UFSYK֒ne göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: uterin fibroid, geçerlik, güvenirlik, yaşam kalitesi.


Burcu Cengiz, Nurdan Demirci. The Effects Of Uterine Fibroid Symptoms On Quality Of Life In Women. . 2017; 3(1): 13-21

Corresponding Author: Burcu Cengiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (1854 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN