ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 8 Issue: 2 Year : 2022
 
Perspective of Young Adults on Male Nurses []
. 2016; 2(2): 68-74 | DOI: 10.5222/jaren.2016.068  

Perspective of Young Adults on Male Nurses

Ayşe Burcu Başçı, Gülay Yılmazel
HITIT UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH NURSİNG DEPARTMENT

Objective: This study was aimed to determine the point of
view of young population for male nurses who started to
provide services in patient care and treatment.
Methods: This descriptive study was carried out on young
adults who registered for summer courses of private institutions
in July 2012 carried out on young adults. The questionnaire
forms prepared by the researchers in the light of
the literature scanned by tem consisted of 7 items questioning
socio-demographic characteristics, and 21 propositions
regarding the men taking part in the nursing profession.
The data obtained as a result of the study were analyzed
using SPSS 17.0 software package program. In assessments
means, percentiles, chi-square tests were used.
Results: The 38.4 % of women, and 38.4% of men stated
that men nurses will develop the profession and the relationship
between the groups is statistically significant regarding
this proposition (p<0.05). Relatively higher proportion
of women thought that men should be in the nursing
profession.
Conclusion: The results obtained is pleasing in that nursing
profession which is seen as a traditional occupation
for women Within the modern nursing approaches, efforts
to minimize social prejudices are needed.

Keywords: young adults, male nurse, perspective


Genç Erişkinlerin Erkek Hemşirelere Bakış Açısı

Ayşe Burcu Başçı, Gülay Yılmazel
, Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma ile hasta bakım ve tedavisinde hizmet vermeye başlayan erkek hemşirelere yönelik genç nüfusun bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Temmuz 2012 tarihinde özel kurumların yaz kurslarına kayıtlı genç erişkinler üzerinde yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından taranan literatür ışığından hazırlanan anket formunu sosyo-demografik özellikleri sorgulayan 7 soru ile katılımcıların hemşirelik mesleğinde erkeklerin yer almasına ilişkin 21 adet önermeden oluşmaktadır.
Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde ortalama, yüzdelik, ki-kare testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Kadınların % 61.6’sı ve erkeklerin % 38.4’ü erkeklerin hemşirelik mesleğinde olmasının mesleği geliştireceğini ifade etmiştir ve bu önerme ile gruplar arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0.05). Erkeklerin hemşirelik yapmasını düşünen kadınların oranı erkeklere göre daha yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen sonuç geleneksel cinsiyet rolünde kadın mesleği olarak görülen hemşirelik mesleğinin basmakalıplıktan kurtulmuş olması açısından sevindirici bir durumdur. Çağdaş hemşirelik yaklaşımları çerçevesinde toplumsal ön yargıyı en az düzeye indirecek çabalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: genç erişkin, erkek hemşire, bakış açısı


Ayşe Burcu Başçı, Gülay Yılmazel. Perspective of Young Adults on Male Nurses. . 2016; 2(2): 68-74

Corresponding Author: Ayşe Burcu Başçı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (1412 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN