ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine []
. 2017; 3(2): 55-59 | DOI: 10.5222/jaren.2017.055  

Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine

Betül Aktaş
Sanko University Faculty Of Health Sciences, Department Of Public Health Nursing

SUMMARY

Aim: This study was performed to evaluate attitudes of nursing students toward Holistic Complementary and Alternative Medicine.
Methods: The descriptive study was performed in a university of health school between dates of 17 October and November 28 in 2013. Population of the study is consisted of 337 students who were studying in health school in 2013-2014 academic years. Sample is consisted by 297 students who accepted to be in the study and available in that period when the study was performed. It was set a population sample, not to choose sample. It was gotten permission from school management and verbal agreement from students. Data’s were collected by using a indicative form and a scale of attitude toward Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ). Statistical data analyses were performed by using SPSS 23.0 statistical program. Number percentage distribution, variance analysis and student t test were used for data analysis.
Results: It is determined 31.38 ±4.40 nursing students average point for scale of attitude toward holistic complementary and alternative. There is no any meaningful difference between students’ attitude points according to gender, class, education of their parents, number of brother or sister, socioeconomic status and using of complementary and alternative medicine (p>0.05)
Conclusions: It was determined that the students who read in the nursing department had positive and moderate attitudes towards complementary and alternative medicine.

Keywords: Nursing student, complementary and alternative medicine, attitude, holistic health


Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları

Betül Aktaş
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2013 yılı 17 Ekim-28 Kasım tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık yüksekokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini; 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören 337 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve çalışmanın yapıldığı gün okulda olan 297 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiştir. Evren örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın yürütülebilmesi için okul yönetiminden yazılı izin ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Veriler öğrencilere ait demografik özellikleri içeren dokuz sorudan oluşan tanıtıcı form ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin istatistik analizi SPSS 23.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; sayı yüzde dağılımı, varyans analizi ve student t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelik Öğrencilerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği puan ortalaması 31.38 ±4.40 olarak tespit edilmiştir. Tutum puanlarının cinsiyete, sınıfa, anne ve babanın öğrenim durumuna, yaşanılan yere, kardeş sayısına, sosyoekonomik duruma ve alternatif ve tamamlayıcı tıp kullanma durumuna göre ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp, tutum, bütüncül sağlık


Betül Aktaş. Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine. . 2017; 3(2): 55-59

Corresponding Author: Betül Aktaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (53 accesses)
 (5950 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN