ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores. []
. 2015; 1(1): 8-14 | DOI: 10.5222/jaren.2015.008  

The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.

H. Banu Katran
Gaziosmanpaşa Taksim Education And Research Hospitol, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This research was conducted to offer an academic contribution to the studies on “Prevention and Treatment of Pressure Sores” through the determination of the risk factors affecting the development of pressure sores and the identification of the incidence of pressure sores at the Surgical Intensive Care Unit of Education and Research Hospital.
METHODS: The study was conducted with 948 patients at the Surgical Intensive Care Unit of a Education and Research Hospital as a descriptive study, between 01.01.2007 and 31.12.2007. The evaluation of the data obtained from the SPSS for Windows 10.0 program was used for research.
RESULTS: The results of the research suggest that 20.56 % of the patients (n=195) were observed to have pressure sores. This percentage is higher for 191 of the patients who were aged 75 and older with 31.4 % (n=60). However, 95.9% (n=117) of 122 patients with 11 or more days of hospital stay were observed to have pressure sores.
It was detected that 30.5 % of 195 patients with pressure sores (n=29) have more than one systemic diseases. It was identified that 46.3 % of the patients with diabetes mellitus (DM) (n=19) and 46.3 % of the patients with hypertension (HT) (n=14) are monitored to have a pressure sores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: 195 of 948 patients (20.56%) were observed to develop pressure ulcers in at least one region. It was determined most sores watched parts of the body; Heels (26.98%), sacral region (25.66%), trochanters (12.83%) respectively.

Keywords: Pressure Sores, Risk Factors, İntensive Care.


Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde bası yarası görülme sıklığı ve bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerinin irdelenmesi.

H. Banu Katran
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastalarda, bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerini ve bası yarası görülme sıklığını belirleyerek, bası yarası gelişiminin önlenmesine ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 01.01.2007–31.12.2007 tarihleri arasında tedavi gören 948 hastada tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak yapıldı. Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Elde edilen verilere göre; hastaların %20.56 (n=195)’sında bası yarası geliştiği saptandı. 75 yaş ve üzeri olan 191 hastanın %31.4 (n=60)’ünde bası yarası izlendi. 11 gün ve daha fazla yatış süresi olan 122 hastada ise, %95.9 (n=117) oranında bası yarası geliştiği belirlendi.
Bası yarası gelişen 195 hastanın, %30.5 (n=29)’inin birden fazla sistemik hastalığa sahip oldukları saptandı. Diyabetes mellitus’ü (DM) olan hastaların %46.3 (n=19)’ünde ve hipertansiyonu (HT) olan hastaların %48.3 (n=14)’ünde bası yarası geliştiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 948 hastanın 195’inde (%20.56) en az bir bölgede bası yarası geliştiği izlendi. En çok bası yarası izlenen vücut bölgeleri sırasıyla; Topuklar (%26.98), Sakral bölge (%25.66), Trokanterler (%12.83) olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Risk Faktörleri, Yoğun Bakım.


H. Banu Katran. The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.. . 2015; 1(1): 8-14

Corresponding Author: H. Banu Katran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (4862 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN