ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Perception and Related Factors for Nurses in Spiritual Support []
. 2019; 5(3): 188-193 | DOI: 10.5222/jaren.2019.22043  

Perception and Related Factors for Nurses in Spiritual Support

Derya Uzelli Yılmaz1, Dilek Yılmaz2, Dilek Karaman3, Sinem Çalışkan4
1Izmir Katip Celebi University Faculty Of Health Sciences, Department Of Fundamentals Of Nursing, İzmir
2Bursa Uludag University Faculty Of Health Sciences, Department Of Fundamentals Of Nursing, Bursa
3Bulent Ecevit University, Ahmet Erdoğan Health Services Vocational School, Zonguldak
4Se Does Not Work İn Any İnstitution

Objective: This study was conducted to determine the perceptions of the nurses about the spiritual care needs of the patients and the factors affecting.
Method: This descriptive research was carried out with 133 nurses who were working at a state hospital in western Turkey. Research data were collected with the “Nurse Presentation Form” and the “Spiritual Perception of Support Scale” (SPSS). In the analysis of the data, number-percentage, t-test and ANOVA tests were used.
Results: The average age of the nurses participating in the study was 36.63 ± 4.55 and 94% were female. 54.9% of the nurses had bachelor degree, 57.9% were working in internal units and 81.2% were serving as nurse longer than 10 years. According to the results of the research, the average SPSS total score was found as 47.98 ± 7.93. There was no significant difference between the gender of the nurses, the clinic they were working, their educational status, working duration, status of having training and applications about spiritual support and SPSS total average score (p>0.05).
Conclusion: According to the results of this study, it was determined that nurse ' perception level of spiritual support was not affected by demographic features and spiritual perception of support of the nurses was found to be high.

Keywords: Spiritual support, spiritual care, nursing, nursing care


Hemşirelerin Manevi Destek Algıları ve İlişkili Faktörler

Derya Uzelli Yılmaz1, Dilek Yılmaz2, Dilek Karaman3, Sinem Çalışkan4
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İzmir
2Bursa Uudağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Bursa
3Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Zonguldak
4Herhangi Bir Kurumda Çalışmamaktadır

Amaç: Bu araştırmada hemşirelerin, hastaların manevi bakım ihtiyacı konusundaki algıları ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Türkiye’nin batısında bulunan bir devlet hastanesinde çalışan 133 hemşire ile yürütüldü. Araştırma verileri “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Manevi Destek Algısı Ölçeği (MDAÖ)” ile toplanıldı. Verilerin analizinde sayı-yüzde, t-test ve ANOVA testleri kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 36.63 ±4.55 olup, %94’ü kadındır. Hemşirelerin %54.9’u lisans mezunu, %57.9’u dahili kliniklerde çalışmakta ve %81.2’si 10 yıldan daha uzun süredir hemşire olarak görev yapmaktadır. Araştırma bulgularına göre hemşirelerin, MDAÖ toplam puan ortalamaları 47.98 ±7.93 olarak bulundu. Hemşirelerin cinsiyetine, çalıştıkları kliniğe, eğitim durumuna, çalışma yılına, mesleki bir derneğe üye olma durumuna, manevi desteğe ilişkin eğitim alma durumları ve manevi desteğe yönelik uygulama durumları ile MDAÖ toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Araştırma sonucuna göre hemşirelerin manevi destek algı düzeyini tanıtıcı özelliklerin etkilemediği saptanmış ve manevi destek algılarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Manevi destek, manevi bakım, hemşirelik, hemşirelik bakımı


Derya Uzelli Yılmaz, Dilek Yılmaz, Dilek Karaman, Sinem Çalışkan. Perception and Related Factors for Nurses in Spiritual Support. . 2019; 5(3): 188-193

Corresponding Author: Derya Uzelli Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (19 accesses)
 (1250 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN