ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Assesing Time Management Skills and Life Satisfaction of the Nursing Students []
. 2017; 3(1): 30-36 | DOI: 10.5222/jaren.2017.030  

Assesing Time Management Skills and Life Satisfaction of the Nursing Students

Neşe Uysal1, Elif Sözeri2, Filiz Selen3, Hatice Bostanoğlu4
1Yıldırım Beyazıt Unıversity Faculty of Health Science, Department of Nuring
2Gazi Unıversity Faculty of Health Science, Department of Nursing
3Hitit University Faculty of Health Science, Department of Nursing
4Yakın Doğu University, Department of Nursing

Objective: The study, which was a descriptive study to determine the time management skills and life satisfaction of the nursing students.
Methods: The universe of the study comprised 260 nursing students. Data were collected by Introductory Characteristics Form, Time Management Scale and Life Satisfaction Scale. For statistical analyses of data percentage, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, and correlation analysis were used. Permission was obtained from Ethics Board and verbal ınformed consent was obtained from students.
Results: The mean Life Satisfaction Scale for students was 20,48±6,43. The sub dimensions of the total time management points; time planning (48,07±10,09), time attitudes (19,82±3,27), time wasters (10,78±2,79) and total time management points were 78,82±1,17’dir. Life satisfaction in students have nuclear family significantly higher. It was determined that time wasters was influenced by gender, social activities, class and where livig at. There was a statistically significant correlation between Life Satisfaction Scale and Time Wasting and Total Time Management Scale.
Conclusion: Based on the results of this study, we recommend nursing students training programs and courses for enhancement of life satisfaction and time management skill.

Keywords: Nursing, time management, life satisfaction


Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Neşe Uysal1, Elif Sözeri2, Filiz Selen3, Hatice Bostanoğlu4
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü
4Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini, yaşam doyumlarını belirlenmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini 260 Hemşirelik Bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında tanıtıcı özellikler anket formu, Zaman Yönetimi Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, yüzdelik ölçüleri, Kruskal Wallis, Mann-Whitney ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik izin ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanları 20,48±6,43’dir. Zaman yönetimi alt boyutları ortalama puanları; zaman planlaması (48,07±10,09), zaman tutumları (19,82±3,27), zaman harcattırıcılar (10,78±2,79) ve toplam ortalama puan 78,82±1,17’dir. Çekirdek ailede yaşayan öğrencilerin yaşam doyumu ortalama puanları daha yüksektir (p=,005). Zaman harcattırıcılar ile cinsiyet, sosyal faaliyetlerin varlığı, öğrencilerin sınıfı ve kaldığı yer arasında ilişki bulunmuştur (p≤0,05). Yaşam doyumu ortalama puanları ile zaman harcatıcılar ve toplam zaman yönetimi ortalama puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunduğu belirlenmiştir (p≤0,01).
Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşam doyumu ve zaman yönetim becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler planlanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, zaman yönetimi, yaşam doyumu


Neşe Uysal, Elif Sözeri, Filiz Selen, Hatice Bostanoğlu. Assesing Time Management Skills and Life Satisfaction of the Nursing Students. . 2017; 3(1): 30-36

Corresponding Author: Neşe Uysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (1532 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN