ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Effect of 3D Animation Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration []
. 2019; 5(3): 213-218 | DOI: 10.5222/jaren.2019.26566  

Effect of 3D Animation Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration

Berna Dincer1, Cemile Savcı1, Hasan Hüseyin Mutlu2
1Istanbul Medeniyet University, Health Sciences Faculty, Department Of Nursing
2Istanbul Medeniyet University, Medical School, Basic Medical Sciences

Objective: The objective of this study was to determine effect of 3D animation education, which was developed for nursing students and designed to evaluate respiration on knowledge level of students.
Methods: This study was designed as a randomized controlled experimental study consisting of pretest and posttest. The sample of the study consisted of 60 students who were in the second year of the nursing department of a public university in Istanbul in the 2018 - 2019 academic year, who met the research criteria and agreed to participate in the research. “Information Form” including sociodemographic features and “Knowledge Test for Evaluation of Respiration” measuring knowledge level on the evaluation of respiration were used as data collection tools. The study was conducted with two stages as preparation and application. Preparation stage included determination of learning goals, selection of 3D animations, preparation of the guidelines for evaluation of respiration, and preparations of the educator and students.
Results: In the study, it was found that the mean posttest points of the students in the experiment group were higher compared to the students in the control group, and there was a significant difference between posttest scores of the two groups (p<0.01).
Conclusion: The results indicated that combination of the traditional education method and 3D animation assisted education might have effect on knowledge level of nursing students about the evaluation of respiration.

Keywords: Nursing education, 3D animation, knowledge


3D Animasyon Destekli Eğitimin Hemşirelik Öğrencilerinin Solunumun Değerlendirilmesine Yönelik Bilgi Düzeylerine Etkisi

Berna Dincer1, Cemile Savcı1, Hasan Hüseyin Mutlu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencileri için geliştirilen ve solunumun değerlendirilmesine yönelik tasarlanan 3D animasyon eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeylerine etkisini belirlenmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma, ön test - son testten oluşan randomize kontrollü deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilinde bir devlet üniversitesinin 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında hemşirelik bölümünün 2. sınıfında öğrenim görmekte olan, araştırma kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 60 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, sosyodemografik özellikleri içeren “Bilgi Formu”, solununum değerlendirilmesine yönelik bilgi düzeyini ölçen “Solunum Değerlendirilmesine Yönelik Bilgi Testi” kullanılmıştır. Araştırma, hazırlık ve uygulama olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hazırlık aşaması, öğrenim hedeflerinin belirlenmesini, 3D animasyonların seçimi, solunumun değerlendirilmesine yönelik kılavuzların hazırlanmasını, eğitimci ve öğrenci hazırlıklarını içermektedir.
Bulgular: Araştırmada, deney grubundaki öğrencilerin son test puan ortalamalarının, kontrol grubundaki öğrencilere oranla daha yüksek olduğu, iki grubun son test puanları arasında anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.01).
Sonuç: Bulgular, geleneksel eğitim yöntemi ile 3D animasyon destekli eğitimin birlikte kullanımının, solunum fonksiyonunun değerlendirilmesinde hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeylerine olumlu etkisi olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, 3D animasyon, bilgi


Berna Dincer, Cemile Savcı, Hasan Hüseyin Mutlu. Effect of 3D Animation Assisted Education on Knowledge Level of Nursing Students for the Evaluation of Respiration. . 2019; 5(3): 213-218

Corresponding Author: Cemile Savcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (12 accesses)
 (878 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN