ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example []
. 2018; 4(1): 21-27 | DOI: 10.5222/jaren.2018.021  

Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example

Arzu Bulut1, Halil Şengül2, Ömer Halim Kaşıkçı3
1İstanbul Arnavutköy State Hospital
2İstanbul Sabahattin Zaim University
3Istanbul Public Hospitals Presidency-5

Purpose: The purpose of this retrospective study is to identify early vancomycin-resistant enterococcal colonizations in risky patients in a second-level general intensive care unit in a second-stage state hospital, to ensure that necessary isolation measures are taken and serious infections occur. Material and Methods: A total of 713 perirectal swabs taken from 344 patients between January 2012 and December 2013 were analyzed. Weekly rectal swab samples from the first-line patients were transplanted to the microbiology laboratory, which was agreed on the Stuart transport medium. Blood and enterococci were then seeded onto agar media and evaluated after 24-48 h of incubation. In the analysis of the data, binomical gogistical regression analysis was performed using the SPSS 20.0 package program. Rectal colonization was detected in 4,36% of the patients after admission. Vancomycin-resistant enterococcal colonization was found to be 64.5 ± 21.03 years in patients with vancomycin-resistant enterococcal colonization and vancomycin-resistant enterococcal colonization developed after an average of 22,13 ± 9,59 days in patients. Cardiopulmonary arrest increased the incidence of vancomycin-resistant enterococci in the hospital from hospitalization diagnoses. It was determined that the number of hospital days in the hospital affected the development of vancomycin-resistant enterococci and that the risk of colonization was increased in "11-30 days" when compared with those with days of hospitalization of "0-10 days". Results: As a result, in the study, vancomycin-resistant enterococcal spread in hospitals is thought to be an important factor of environmental contamination and colonized patients. Other factors that are effective in the development of vancomycin-resistant enterococci include long hospital stay, hospital admission, and antibiotic use.

Keywords: Vancomycin resistant enterococcus, surveillance culture, rectal colonization


Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyans Çalışması: Bir Devlet Hastanesi Örneği

Arzu Bulut1, Halil Şengül2, Ömer Halim Kaşıkçı3
1İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
3İstanbul Kamu Hastaneleri Başkanlığı-5

Giriş: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, ikinci basamak devlet hastanesinin ikinci seviye genel yoğun bakım ünitesinde yatan riskli hastalarda, vankomisine dirençli enterokok rectal kolonizasyonlarını erken dönemde saptayarak, gerekli izolasyon önlemlerinin alınmasını sağlamak ve ciddi enfeksiyonların oluşmasını önlemektir. Meteryal-Metod: Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri arasında 344 hastadan alınan toplam 713 perirektal sürüntü örneği incelendi. İlk olarak yatan hastalardan haftalık alınan rektal sürüntü örnekleri stuart taşıma besiyerinde anlaşmalı olunan mikrobiyoloji laboratuvarına nakledildi. Daha sonra kanlı ağar ve enterokokosel ağar besiyerlerine ekildi ve 24-48 saatlik inkübasyon sonrası değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılarak, lojistik regresyon analizi (binomical gogistical regression analysis) yapıldı. Hastaların %4,36’sında yatış sonrası rektal kolonizasyon saptandı. Vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu saptanan hastaların yaş ortalamasının 64,5±21,03 yıl olduğu ve hastalarda yatıştan ortalama 22,13±9,59 gün sonra vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu geliştiği belirlendi. Yatış tanılarından Cardiopulmonary arrestin hastanede vankomisine dirençli enterokok gelişmesini artırdığı belirlendi. Hastanedeki yatış gün sayısının, vankomisine dirençli enterokok gelişmesini etkilediği, yatış gün sayısı “0-10 gün” olanlar ile kıyaslandığında, “11-30 gün” yatanlarda kolonizasyon riskinin arttığı belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak araştırmada, hastanelerde vankomisine dirençli enterokok yayılımında çevresel kontaminasyonun ve kolonize hastaların önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Vankomisine dirençli enterokok gelişmesinde etkili diğer faktörler, uzun yatış süreleri, hastaneye yatış tanısı ve antibiyotik kullanımıdır.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, sürveyans kültürü, rektal kolonizasyon


Arzu Bulut, Halil Şengül, Ömer Halim Kaşıkçı. Vancomycin Resistant Enterococcus Surveillance Study: A State Hospital Example. . 2018; 4(1): 21-27

Corresponding Author: Arzu Bulut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (44 accesses)
 (2423 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN