ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health []
. 2015; 1(1): 21-29 | DOI: 10.5222/jaren.2015.021  

Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health

Tülay Yılmaz1, Hüsniye Dinç1, Meltem Demirgöz Bal2
1Istanbul University Faculty of Health Sciences Department of Midwifery, Istanbul
2Karamanoğlu Mehmetbey University Higher Health School, Department of Nursing, Konya

INTRODUCTION: The identification of practices in fetal health conservation and improvement would be of great help to health personnel in planning the care of pregnant women. The aim of the present study is to identify the practices to conserve and improve the fetal health in pregnant women attending to pregnancy policlinics.
METHODS: The study was descriptive and cross-sectional. The sample was 296 pregnant women who attended at the pregnancy policlinics of these hospitals between March–May 2014 and accepted to take part in the study. The data was collected with survey form.

RESULTS: The age means of pregnant women were 28±5.32, the educational status of 59% was ≥ 9 years, 92% was unemployed, 57% had income equal to expenditure, 88% was at third trimester. 94% of pregnant women was dressed convenient for pregnancy, 70% was eating 3 main meal and 3 snacks, 22% was doing physical exercise, 89% was using folic acid, 93% used iron preparation, 89% used vitamins, 80% had tetanus vaccination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pregnancies after the age of 35 should be lessened, educations should be provided so as to lessen the births in less than two year intervals, the percentage of exercise in pregnant women should be improved, counselling should be carried out to prevent unintended pregnancies and the significance of preconceptional examination and preconceptional counseling should be emphasised.

Keywords: Turkey, Folic Acid, Prenatal Care, Counseling, Outpatient Clinic


Gebelerin Fetal Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Yaptığı Uygulamalar

Tülay Yılmaz1, Hüsniye Dinç1, Meltem Demirgöz Bal2
1İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik kontrolleri sırasında gebelerin fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yaptıkları uygulamaların tanımlanmasının, gebelerin bakımını planlamada sağlık personeline yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı gebelik takibi için gebe polikliniğine gelen gebelerin, fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından yaptığı uygulamaları tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni, farklı sosyo-kültürel yapıdaki gebelere ulaşabilmek amacıyla, İstanbul’da bir özel ve bir devlet hastanesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise bu hastanelerin gebe polikliniklerine Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 296 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür eşliğinde hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak ortalama ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Gebelerin yaş ortalamasının 28±5,32 (18 yaş altı gebelik yok, 35 yaş üstü gebelik %14), %59’unun lise ve üzerinde eğitimli, %92’sinin çalışmadığı, %88’inin 3.trimesterde, %57’sinin orta gelir durumunda, %97’sinin sosyal güvencesinin olduğu, %18’inin sigara içtiği, %15’inin 2 yıldan kısa aralıklı doğumu olduğu, %42’sinin ilk gebeliği, %17’si eski sezaryen, %91’inin gebeliğin ilk 3 ayında sağlık kuruluşuna başvurmuş olduğu belirlendi. Gebelerin %94’ünün gebeliğe uygun giyinmiş olduğu, %70’inin 3 ana 3 ara öğün yemek yediği, %22’sinin haftada 3 kez egzersiz yaptığı (çoğunlukla yürüyüş), %89’unun ilk 3 ayda folik asit kullandığı, %93’ünün ilk 3 aydan sonra demir kullandığı, %87’sinin gebeliğinde vitamin kullandığı, %80’inin tetanoz aşısı olduğu, %79’unun her gece 8 saat uyuduğu, %90’ının gün içinde dinlenebildiği, %95’inin gebelik kontrollerini yaptırdığı, %53’ünün gebelikle ilgili eğitim aldığı, %83’ünün isteyerek gebe kaldığı, %38’inin prekonsepsiyonel dönemde muayene olduğu ve %34’ünün prekonsepsiyonel danışmanlık aldığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerin 35 yaş üstü gebelikleri daha da azaltılmalı, 2 yıldan kısa aralıklı doğumların azaltılması için eğitim yapılmalı, gebelikte egzersiz yapma oranı arttırılmalı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için bilgilendirme yapılmalı ve prekonsepsiyonel muayenenin ve danışmanlığın önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Folik Asit, Prenatal Bakım, Danışmanlık, Poliklinik


Tülay Yılmaz, Hüsniye Dinç, Meltem Demirgöz Bal. Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health. . 2015; 1(1): 21-29

Corresponding Author: Tülay Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (1943 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN