ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Physical Health Status of Individuals with Mental Disorders: A Cross Sectional Study []
. 2022; 8(2): 53-62 | DOI: 10.55646/jaren.2022.33602  

Physical Health Status of Individuals with Mental Disorders: A Cross Sectional Study

Gül Dikeç1, Funda Gümüş2, Abdullah Atlı3
1Fenerbahce University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Dicle University, Atatürk School of Health, Department of Nursing, Diyarbakır, Turkey
3Dicle University, Medical School, Department of Psychiatry, Diyarbakır, Turkey

Aim: Patients with mental disorders have common psychical comorbidities, however there is limited studies about this issue in Turkey. This cross-sectional, descriptive study was conducted to evaluate the physical health of outpatients being followed up in the psychiatric clinic of a university hospital.
Methods: Data from a total of 137 patients were collected using a detailed information form. Physical health was assessed by questioning patients about substance use, health-promoting behaviors, exercise, diet, sleep, self-care, oral hygiene, elimination, and sex life and measuring their height, weight, and vital findings.
Results: It was determined that 21.9% of the participants had a physical disease. The patients slept an average of 8.24±2.24 hours per night and 59.9% did not feel rested when they woke up; 55.5% of the patients had bowel movements once a day; 55.5% were not satisfied with their sex life and 80.3% did not use any contraceptive methods. In addition, 33.6% of the patients reported experiencing pain, with headaches being the most common (13.9%). The mean body mass index of the participants was 25.26±4.94.
Conclusion: In this study, the results was similar with literature that patients with mental disorders physical health status should be improved. In order to improve the physical health of people with mental disorders, their lifestyle habits should be evaluated, and psychosocial interventions used to effect behavioral changes.

Keywords: Mental disorders, physical health, psychiatry


Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Fiziksel Sağlık Durumları: Kesitsel Bir Çalışma

Gül Dikeç1, Funda Gümüş2, Abdullah Atlı3
1Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır, Türkiye
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Ruhsal bozukluğu olan bireylerin pek çok fiziksel hastalığının olmasına rağmen bu konu ülkemizde yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde ayaktan takip edilen hastaların fiziksel sağlıklarının belirlenmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı araştırma deseninde yapıldı.
Yöntem: Çalışmaya 137 birey katıldı. Çalışmada verilerin toplanmasında Bilgi Formu kullanıldı. Hastaların fiziksel sağlık davranışlarının değerlendirilmesinde; madde kullanımı, sağlığı geliştiren davranışlar, egzersiz, beslenme, uyku, öz bakım, ağız hijyeni, boşaltım ve cinsel yaşamlarına ilişkin sorular soruldu ve hastaların boy, kilo, beden kitle indeksi, yaşam bulguları ölçüldü.
Bulgular: Bu çalışmaya katılan hastaların %21,9’unun bir fiziksel hastalığı olduğu, günlük ortalama 8,24±2,24 saat uyudukları, hastaların %59,9’unun uyandığında kendini dinlenmiş hissetmediği bulundu. Katılımcıların boşaltım alışkanlıkları değerlendirildiğinde %55,5’inin günde bir kez defakasyona çıktığı belirlendi. Katılımcıların %55,5’inin cinsel yaşamlarından memnun olmadığı, %80,3’ünün herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmadığı belirlendi. Hastaların ağrı durumları değerlendirildiğinde %33,6’sının ağrı yaşadığı; en sık yaşanan ağrının %13,9 ile baş ağrısı olduğu belirlendi. Katılımcıların Beden Kitle İndekslerinin (BKI) ortalama 25,26±4,94 olduğu belirlendi.
Sonuç: Ruhsal bozukluğu olan bireylerin fiziksel sağlıklarının geliştirilmesinde, hastaların sağlıklı yaşam alışkanlıklarının tanımlanması, davranış değişikliği yaratan psikososyal müdahalelerden yararlanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel sağlık, psikiyatri, ruhsal bozukluk


Gül Dikeç, Funda Gümüş, Abdullah Atlı. Physical Health Status of Individuals with Mental Disorders: A Cross Sectional Study. . 2022; 8(2): 53-62

Corresponding Author: Gül Dikeç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (384 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN