ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Anxiety and Depressive Symptoms in Nurses and Related Factors []
. 2019; 5(2): 116-122 | DOI: 10.5222/jaren.2019.40469  

Anxiety and Depressive Symptoms in Nurses and Related Factors

Leyla Zengin, Funda Gümüş
Dicle University Atatürk School of Health Nursing Department, Dıyarbakır

Introduction and Objectives: Nursing, which is defined as the profession that is grounded in communication with people, requires professionals who are healthy from psychological and physiological aspects more than other professions. The psychological and physiological health of nurses has an impact both on their fulfilment of professional responsibilities and maintaining social lives. This study was conducted on determining anxiety and depressive symptoms in nurses and related factors.
Methods: The study was carried out with nurses who were working in Diyarbakır Maternity and Children Hospital between the dates of March-April 2018, as a cross-sectional, descriptive and relation-searcher study. The study was conducted with 294 nurses who accepted to participate in the study without a sample selection. The data were collected through personal information form, Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI). In the data analysis, percentage, minimum, maximum, Shapiro Wilk Test, Spearman Correlation Test, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were employed.
Results: It was determined that the age average of the nurses who participated in the study was 32.85±8.41, %67.7 of them are female, %63.9 of them are married, %56.1 of them have a child, and %66.3 of them are university graduates. It was identified that %68.4 of the nurses demonstrate a middle level of depressive symptoms, %51.9 of them demonstrate a middle level of anxiety symptoms. As a result of the conclusion analysis, a positive middle-level relationship was calculated between BDI and BAI at a 0.001 level (p< 0.05).
Conclusion: It was determined that nurses experience a middle level of anxiety and depressive symptoms, and anxiety and depressive symptoms affect each other. Therefore, it is essential to determine anxiety and depressive symptom levels of nurses and implement protective measures.

Keywords: Anxiety, depressive symptom, nurse


Hemşirelerde Anksiyete, Depresif Belirti ve İlişkili Faktörler

Leyla Zengin, Funda Gümüş
Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır

Giriş ve Amaç: İnsanlarla iletişimi temel alan meslek olarak tanımlanan hemşirelik, psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı meslek üyelerine diğer mesleklerden daha çok gereksinim duyar. Hemşirelerin psikolojik ve fizyolojik sağlığı hem mesleki sorumluluklarını yerine getirmede hem de sosyal yaşamlarını sürdürmelerini etkiler. Bu çalışma, hemşirelerde anksiyete, depresif belirti ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Çalışma Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışmakta olan hemşirelerde Mart- Nisan 2018 tarihleri arasında kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 294 hemşire ile tamamlandı. Veriler, kişisel bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, minimum, maksimum, Shapiro Wilk Testi, Spearman Korelasyon testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 32.85±8.41, %67.7’si kadın, %63.9’u evli olduğu, %56.1’nin çocuk sahibi olduğu, %66.3’ünün üniversite mezunu olduğu belirlendi. Hemşirelerin, %68.4’nün orta düzeyde depresif belirti ve %51.9’nun orta düzeyde anksiyete belirtisi yaşadığı saptandı. Korelasyona analizi sonucunda 0.01 düzeyinde BDÖ ve BAE arasında ise pozitif orta dereceli ilişki hesaplandı (p< 0.05).
Sonuç: Hemşirelerin orta düzeyde anksiyete ve depresif belirti yaşadıkları, anksiyete ve depresif belirtilerin birbirini etkilediği belirlendi. Hemşirelerin, anksiyete ve depresif belirti düzeylerinin belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin yerine getirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresif belirti, hemşire.


Leyla Zengin, Funda Gümüş. Anxiety and Depressive Symptoms in Nurses and Related Factors. . 2019; 5(2): 116-122

Corresponding Author: Leyla Zengin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (23 accesses)
 (2634 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN