ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey []
. 2019; 5(2): 132-140 | DOI: 10.5222/jaren.2019.42104  

Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey

Seda Çaglar1, Sadiye Dur1, Duygu Sönmez Düzkaya2, Tuba Koç Ozkan3, Nazan Torun4, Zerrin Çiğdem5, Suzan Yıldız1, Serap Balcı1, Duygu Gözen1, Gizem Kerimoğlu Yıldız6
1Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul University-Cerrahpaşa, Department of Pediatric Nursing Istanbul Turkey
2Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Nursing Services, Istanbul, Turkey
3Adiyaman University School of Health, Nursing Department, Adiyaman, Turkey
4Ministry of Health, Public Hospitals Authority Turkey In-Service Training Unit
5Hasan Kalyoncu University School of Health, Nursing Department, Gaziantep, Turkey
6Hatay Mustafa Kemal University School of Health, Nursing Department, Hatay, Turkey

Objective: This study was conducted to determine profiles and interventions on individualized developmental care of neonatal nurses in Neonatal Units of the Health Ministry in Turkey.
Methods: This descriptive study was carried from January to May 2016 through questionnaire from 2965 neonatal nurse in Turkey's 79 provinces. Percentage, arithmetic mean, Pearson chi square and variance (ANOVA) were used in the analysis of the obtained data.
Results: The average age of neonatal nurses was 31.84 ± 6.60 years, 0-4 years of work experience of 60.7%, 52.8% of bachelor degree, the owner of individualized developmental care about 83,6's% determined to be. It was found that nurses' education, certificate programs participation and individualized developmental care were statistically significant between the regions (p <0.001).
Conclusion: They have information on an individualized care approach of neonatal nurses in Turkey, but it was determined that the practices were still not adequate, the educational status of nurses and the methods they applied showed differences between the regions.

Keywords: Neonatal nursing, individualized developmental care, pain management, family centered care, nursing care, nurse profile


Türkiye’deki Yenidoğan Hemşirelerinin Profilleri ve Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakıma Yönelik Uygulamaları

Seda Çaglar1, Sadiye Dur1, Duygu Sönmez Düzkaya2, Tuba Koç Ozkan3, Nazan Torun4, Zerrin Çiğdem5, Suzan Yıldız1, Serap Balcı1, Duygu Gözen1, Gizem Kerimoğlu Yıldız6
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Adıyaman, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet İçi Eğitim Birimi
5Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep, Türkiye
6Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hatay, Türkiye

Amaç: Araştırma; Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların Yenidoğan Ünitelerinde görev yapan hemşirelerin profillerini ve bireyselleştirilmiş gelişimsel bakıma yönelik uygulamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın verileri Ocak-Mayıs 2015 tarihleri arasında Türkiye’nin 79 ilindeki 2965 yenidoğan hemşiresinden anket formu aracılığıyla toplandı. Elde edilen verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama, Pearson ki-kare ve varyans analizi (ANOVA) kullanıldı.
Bulgular: Türkiye’deki yenidoğan hemşirelerin yaş ortalamalarının 31,84±6,60 yıl, %60,7’sinin çalışma deneyiminin 0-4 yıl, %52,8’inin lisans mezunu, %83,6’sının bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım hakkında bilgi sahibi olduğu belirlendi. Hemşirelerin eğitim, sertifika programlarına katılım ve bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulama durumları arasındaki farkların bölgeler arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.001).
Sonuç: Türkiye’deki yenidoğan hemşirelerinin bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım yaklaşımı konusunda bilgi sahibi oldukları ancak uygulamaların halen yeterli düzeyde olmadığı, hemşirelerin eğitim durumları ve uyguladıkları yöntemlerin bölgeler arasında farklılıklar göstediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan hemşireliği, bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım, ağrı yönetimi, aile merkezli bakım, hemşirelik bakımı, hemşire profili


Seda Çaglar, Sadiye Dur, Duygu Sönmez Düzkaya, Tuba Koç Ozkan, Nazan Torun, Zerrin Çiğdem, Suzan Yıldız, Serap Balcı, Duygu Gözen, Gizem Kerimoğlu Yıldız. Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey. . 2019; 5(2): 132-140

Corresponding Author: Sadiye Dur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (2611 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN