ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 8 Issue: 2 Year : 2022
 
The Level of Work Related Tension and Role Conflict-Role Ambiguity Status of Nurses Working in Ankara University Hospitals []
. 2016; 2(2): 51-58 | DOI: 10.5222/jaren.2016.051  

The Level of Work Related Tension and Role Conflict-Role Ambiguity Status of Nurses Working in Ankara University Hospitals

Ayşe Burcu Akbulut Başçı1, Ferda Özyurda2, Gülay Yılmazel1
1Hitit University School Of Health Sciences
2Ankara University Faculty Of Medicine

Objective: This descriptive study aims to examine the level
of work-related stress, role ambiguity, role conflict-situation,
and the effect of other related factors on the nurses working
in hospitals in Ankara University Faculty of Medicine.
Methods: In order to collect socio-demographic data of the
nurses ‘Personal Information Form’ for determining the
level of role ambiguity role conflict ‘Role Ambiguity Role
Conflict Scale’ was applied, and finally ‘Work Related
Tension Scale’ was used in order to determine the level of
work-related stress. Data were registered using SPSS 17.0
, and analyzed using frequency distribution, independent
t-test, One-way ANOVA and correlation tests.
Results: A statistically significant correlation was found
between the duration of the profession, role conflict,
being more significant in nurses working for 1-5 years
(p<0,05). The correlation between nurses’ work patterns
and role conflict was found to significant, and being more
meaningful among shift workers (p<0,05). Positive, and
statistically significant correlations were detected among
role conflict, role ambiguity, and work-related tension
(p<0.05).
Conclusion: In line with the results of study it was suggested
that; working hours of nurses should not be more than
40 hours, and hours of shift working should be regulate.

Keywords: Nurse, Work-Related Tension Questionnaire, Role Ambiguity Questionnaire, Role Conflict Questionnaire, University Hospital.


Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi ve Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Durumu ve Diğer Etmenler

Ayşe Burcu Akbulut Başçı1, Ferda Özyurda2, Gülay Yılmazel1
1Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde görev yapan hemşirelerde işe bağlı gerginlik düzeyi, rol çatışması-rol belirsizliği durumu ve buna diğer faktörlerin etkisini incelemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemşirelerin sosyo-demografik verilerinin toplanması amacıyla ‘Kişisel Bilgi Formu’,rol çatışması-rol belirsizliği düzeyinin belirlenmesi amacıyla ‘Rol Çatışması-Rol Belirsizliği Ölçeği’ ve işe bağlı gerginlik düzeyini saptamak amacıyla ‘İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin girişi SPSS 17.0’da yapılmış olup, analizinde ise frekans dağılımları, independent-t testi, One-way Anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Meslekteki çalışma süresi ile rol çatışması arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş olup, 1-5 yıl arasında olanlarda daha fazla bulunmuştur(p<0,05). Hemşirelerin çalışma şekilleri ile rol çatışması arasındaki ilişki anlamlı ve vardiyalı çalışanlarda daha fazla olduğu görülmüştür(p<0,05). Rol çatışması, rol belirsizliği ve işe bağlı gerginlik düzeyi arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur(p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hemşirelerin çalışma saatlerinin 40 saatten fazla olmaması ve vardiyalı çalışma saatlerinin düzenlenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, Rol Belirsizliği Ölçeği, Rol Çatışması Ölçeği, Üniversite Hastanesi.


Ayşe Burcu Akbulut Başçı, Ferda Özyurda, Gülay Yılmazel. The Level of Work Related Tension and Role Conflict-Role Ambiguity Status of Nurses Working in Ankara University Hospitals. . 2016; 2(2): 51-58

Corresponding Author: Ayşe Burcu Akbulut Başçı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (1650 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN