ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Do Delivery Method and Anesthesia Type at Delivery Affect Postnatal Comfort Levels? []
. 2020; 6(1): 97-108 | DOI: 10.5222/jaren.2020.46704  

Do Delivery Method and Anesthesia Type at Delivery Affect Postnatal Comfort Levels?

Aslı Sis Çelik1, Erkan Cem Çelik2
1Deparment Of Birth, Women Health And Gynecology Nursing, Nursing Faculty, Atatürk University, Erzurum
2Anesthesiology And Reanimation Clinic, Health Sciences University Erzurum Regional Education And Research Hospital, Erzurum

Objectives: This study was conducted in order to determine postpartum comfort levels of mothers giving vaginal delivery and mothers having cesarean section using different as well as some effective factors.
Methods: This comparative and descriptive study was conducted in obstetrics service of a university hospital in a city in eastern Turkey. The population of the study was consisted of all of the women who gave birth in the obstetrics service between January and December 2015. The sample of the study was calculated according to formula of sample size used in cases that population is known and totally 405 postpartum women including 131 women having cesarean section under general anesthesia, 138 women having cesarean section under regional anesthesia and 136 women giving vaginal birth, who all agreed to participate in the study, were included in the study. “Questionnaire” and “Postpartum Comfort Scale” were used to collect the data.
Results: The difference between the Postpartum Comfort Scale sub-dimensions and total score averages were found to be statistically significant according to the type of delivery and the type of anesthesia they received (p<0.05). It was found that the difference between experiencing some problems in postpartum period was significant according to the women's type of delivery and the type of anesthesia they received (p<0.05). It was found that the difference between the postpartum comfort scale total score averages were found to be significant according to experiencing some problems in postpartum period (p<0.0).
Conclusion: It was found that postpartum comfort levels of women giving vaginal delivery was higher than women having cesarean section and women having cesarean section under regional anesthesia was higher than women having cesarean section under general anesthesia.

Keywords: Postpartum Comfort, general anesthesia, regional anesthesia, cesarean section, vaginal delivery


Doğumun Şekli ve Doğumda Alınan Anestezi Türü Doğum Sonu Konforu Etkiler mi?

Aslı Sis Çelik1, Erkan Cem Çelik2
1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Erzurum

Amaç: Bu çalışma doğum şeklinin ve doğumda alınan anestezi türünün doğum sonu konfor düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Türkiye’nin doğusundaki bir ilde bulunan bir üniversite hastanesinin obstetri servisinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında obstetri servisinde doğum yapan lohusaların tümü oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi; evrenin bilindiği durumlarda kullanılan örneklem büyüklüğü formülüne göre hesaplanmış, örneklem kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 131’i genel anestezi ile 138’i rejyonel anestezi ile sezaryen olan ve 136’sı anestezi almadan vajinal doğum yapan toplam 405 lohusa çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında “Anket formu” ve “Doğum Sonu Konfor Ölçeği” kullanılmıştır.
Bulgular: Lohusaların doğum şekline ve aldıkları anestezi türüne göre Doğum Sonu Konfor Ölçeği alt boyutları ve toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Lohusaların doğum şekli ve aldıkları anestezi türüne göre doğum sonu dönemde bazı sorunları yaşama durumları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).Lohusaların doğum sonu yaşadıkları sorunlara göre Doğum Sonu Konfor Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Vajinal doğum yapan lohusaların sezaryen olanlara göre, rejyonel anestezi ile sezaryen olanların da genel anestezi ile sezaryen olanlara göre doğum sonu konfor düzeylerinin daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: doğum sonu konfor, genel anestezi, rejyonel anestezi, sezaryen, vajinal doğum


Aslı Sis Çelik, Erkan Cem Çelik. Do Delivery Method and Anesthesia Type at Delivery Affect Postnatal Comfort Levels?. . 2020; 6(1): 97-108

Corresponding Author: Aslı Sis Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (25 accesses)
 (771 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN