ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Determination of Nursing Students Attitudes Towards Health Education News Delivered by Mass Media Related to COVID-19 Pandemia []
. 2021; 7(2): 67-75 | DOI: 10.55646/jaren.2021.47855  

Determination of Nursing Students Attitudes Towards Health Education News Delivered by Mass Media Related to COVID-19 Pandemia

Zahıde İyi1, Muhammed Deniz2, Yeliz Akkuş3
1Department of Pediatric Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Kafkas University Faculty of Health Sciences, Kars, Turkey
3Department of Internal Medicine Nursing, Kafkas University Faculty of Health Sciences, Kars, Turkey

Objectives: This research aims to determine the attitudes of nursing students to health education news with COVID-19 pandemic.
Methods: This cross sectional study was conducted between May-June 2020 on students studying at the health sciences faculty in a university. “A Personal Information Form”, “Attitude Scale Toward Health Education News Delivered by Mass Media” was used in collecting data. Descriptive statistics (ratio, frequancy, mean±SD), t test, one way Anova, also Tukey Test and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient detecting the source of the difference were applied in data analysis.
Results: It was determined that 51.0% of the students felt to be well physically, 44.7% are psychologically bad due to news published during the pandemic process. It is determined that students who feel bad physically and have chronic diseases find the Covid-19 News more realistic. The points that the students got from the overcoming with “Attitude Scale Toward Health Education News Delivered by Mass Media” sub dimension point average of reality 2.84±0.78; sub dimension point average of importance 2.11±0.58; sub dimension point average of general attitude 2.50±0.54 was found as.
Conclusion: It was viewed that nursing students find the COVID-19 health education news medium level realistic and low importance, also have negative general attitudes toward news published.

Keywords: COVID-19, nursing, mass media, health education, health news


Hemşirelik Öğrencilerinin Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen COVİD-19 Pandemisi ile İlgili Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Zahıde İyi1, Muhammed Deniz2, Yeliz Akkuş3
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kars, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerin COVİD-19 pandemisi ile ilgili sağlık eğitimi haberlerine yönelik tutumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında bir üniversitede hemşirelik eğitimi gören öğrenciler ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (oran, frekans ve Ort±SS), t testi, tek yönlü varyans analizi sonrasında farkın kaynağını tespit etmek amacıyla Tukey Testi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı yöntemleri kullanıldı.
Bulgular: Pandemi sürecinde yayınlanan haberler sonucunda öğrencilerin %51.0’ının fiziksel olarak kendini iyi ve %44.7’sinin psikolojik olarak kendini kötü hissettiği belirlendi. Kendini bedenen kötü düzeyde hisseden ve kronik hastalığı olan öğrencilerin COVİD-19 haberlerini daha gerçekçi bulduğu belirlendi. Öğrencilerinin “Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Tutum Ölçeğinden” aldıkları puanlar; gerçeklik alt boyut puan ortalaması 2.84±0.78; önemlilik alt boyut puan ortalaması 2.11±0.58; ölçek genel tutum puan ortalaması 2.50±0.54 olarak bulundu.
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin, kitle iletişim araçlarıyla verilen COVİD-19 sağlık eğitimi haberlerini, orta düzeyde gerçekçi ve düşük düzeyde önemli bulduğu; genel tutumlarının olumsuz olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşirelik, kitle iletişim araçları, sağlık eğitimi, sağlık haberleri


Zahıde İyi, Muhammed Deniz, Yeliz Akkuş. Determination of Nursing Students Attitudes Towards Health Education News Delivered by Mass Media Related to COVID-19 Pandemia. . 2021; 7(2): 67-75

Corresponding Author: Zahıde İyi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (94 accesses)
 (364 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN