ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Retrospective Examination of Pain Relief Approaches According to Trauma Severity in Emergency Trauma Units []
. 2020; 6(1): 44-52 | DOI: 10.5222/jaren.2020.50470  

Retrospective Examination of Pain Relief Approaches According to Trauma Severity in Emergency Trauma Units

Züleyha Karadaş1, Emel Yılmaz2
1Department of Surgical Nursing, Institute of Health Science, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Faculty of Health Science, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Objective: The aim of the study was to investigate the pain relief approaches in emergency trauma units according to the severity of trauma.
Methods: The descriptive and cross-sectional study was reviewed at 250 patient records. As data collection tool, personel characteristics form, Abbreviated Injury Assessment Scale (AIS), Visual Analog Scale (VAS), Glasgow Coma Scale (GCS), Injury Severity Scale (ISS) and Revized Trauma Score (RTS) were used. Descriptive statistics and Spearman correlation analysis were used in the SPSS 15,0 package program.
Results: The mean age of the patients was 38,92±15,00. 60,4% were 38 years and below, and 64,4% of the group were males and the mean body mass index was 25,66±2,45 and 64% were overweight and 57,2% were high school graduates and 78,4% were civil/workers. The mean scores of the patients on the scales AIS: 4,69±2,20, ISS: 5,09±2,52, GCS: 13,85±1,84, VAS: 5,87±1,92 and RTS: 11,96±0,32, respectively, in emergency trauma units.
Conclusion: As a result of the study, it was determined that the severity of injury was not serious, the level of consciousness was open, the level of pain was moderate and analgesic administration was performed for all patients. In emergency trauma units, it is suggested that the training programs of the all team member should be organized to increase awareness and knowledge of pharmacological and non-pharmacological methods in pain management.

Keywords: Trauma, pain severity, emergency trauma unit


Acil Travma Ünitelerinde Travma Şiddetine Göre Ağrı Giderme Yaklaşımlarının Retrospektif İncelenmesi

Züleyha Karadaş1, Emel Yılmaz2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Araştırma; acil travma ünitelerinde travma şiddetine göre ağrı giderme yaklaşımlarının incelenmesi amacıyla planlandı ve uygulandı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırmada 250 hasta dosyası incelendi. Dosyalar retrospektif olarak incelendi. Veri toplama aracı olarak; Kişisel bilgi formu, Kısaltılmış Yaralanma Değerlendirme Ölçeği (AIS), Visual Analog Skala (VAS), Glaskow Koma Skalası (GKS), Yaralanma Şiddet Skoru (ISS) ve Düzeltilmiş Travma Skoru (RTS) kullanıldı. Veriler SPSS 15,0 paket programında tanımlayıcı istatistikler ve Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Araştırmaya alınan hastaların yaş ortalaması 38,92±15,00 ve %60,4’ünün 38 yaş ve altında olduğu, grubun %64,4’ünü erkeklerin oluşturduğu, beden kitle indeksi ortalamasının 25,66±2,45 ve %64’ünün hafif şişman, %57,2’sinin lise mezunu, %78,4’ünün memur/işçi hastalar oluşturmuştur. Acil travma ünitelerinde travma nedeniyle yatmış hastaların puan ortalamaları sırası ile; AIS: 4,69±2,20, ISS: 5,09±2,52, GKS: 13,85±1,84, VAS: 5,87±1,92 ve RTS: 11,96±0,32 olarak saptandı.
Sonuç: Araştırma sonucunda hastaların yaralanma şiddetlerinin ciddi olmadığı, bilinç düzeylerinin açık, ağrılarının orta düzey olduğu ve tüm hastalara analjezik ilaç uygulaması yapıldığı belirlendi. Acil travma ünitelerinde tüm ekibin ağrı yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlere ilişkin farkındalık ve bilgi düzeyini arttıracak eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Travma, ağrı şiddeti, acil travma ünitesi


Züleyha Karadaş, Emel Yılmaz. Retrospective Examination of Pain Relief Approaches According to Trauma Severity in Emergency Trauma Units. . 2020; 6(1): 44-52

Corresponding Author: Emel Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (16 accesses)
 (978 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN