ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Level Of Social Support Perceived By ClimactericWomen And Affecting Factors []
. 2017; 3(2): 66-72 | DOI: 10.5222/jaren.2017.066  

Level Of Social Support Perceived By ClimactericWomen And Affecting Factors

İffet Güler Kaya1, Ergül Aslan2, Derya Yüksel Koçak3
1Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Department Of Obstetrics And Gynecology
2Florence Nightingale Faculty Of Nursing Women
3Hitit University School Of Health Nursing Department

Objective: Determination of the level of social support perceiving and affecting factors in climacteric women.Method: This study has been designed as a definitive and sectional study and the sample of the research consisted of 101 women,agreed to participate between 8January-28February 2014 and admitted to the menopause clinic of a university hospital in Istanbul.Data was collected by using the questionnaire form prepared in line with the literature and questionnaire form consist of related to socio-demographic and obstetric characteristics questions and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. These forms used to measure the size of perceived social support. Data were analyzed by SPSS 23.0 software package was used.Results: It was found that the average menopause age of the women was 46.26, the majority of women(61.4%)had menopause in the 43-50 age and 72.3% of the women were in menopause longer than 3years.The majority of women(82.2%)had naturall menopause and women's the average MSPSS score was 53.66 ± 13 098, It was determined also that women’s level of the social support was medium.It was determined that monthly income is above 1000 TL(p=0.012),living in the elementary family (p=0.0093), be in menopause shorter than 3years(p=0.008)and have a chronic disease (p=0.013),take psychological support during menopause (p=0.000)in women perceive higher level of social support from family.The rate of education level of women(p=0.037), monthly income (p=0.036) and getting information about menopause (p=0.007) increases the women’s level of perceived social support from friends increases.And it was also determined from the study be in less than three years in menopause(p=0.008),have a chronic diseases (p=0.013),receive psychological support during menopause (p=0.000) in women, perceive higher level of social support from friends.Women who have health insurance perceive higher level of social support from the partner or spouse (p=0.014) was identified.

Keywords: Menopause, social support, influencing factors


Klimakterik Dönemindeki Kadınların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

İffet Güler Kaya1, Ergül Aslan2, Derya Yüksel Koçak3
1İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Hemşirelik Bölümü
3Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

Amaç: Klimakterik dönemdeki kadınların algıladıkları sosyal destek düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel nitelikte olan bu araştırmanın örneklemini 8 Ocak - 28 Şubat 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin menopoz polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 101 kadın oluşturmuştur. Veri toplamada literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik ve obstetrik özelliklere ilişkin çok sorulu anket formu ve algılanan sosyal destek boyutunu ölçmek için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPPS 23.0 Paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Kadınların menopoza giriş yaş ortalaması 46.26 olup, çoğunluğunun 43-50 yaş aralığında (%61.4) menopoza girdiği ve %72.3’ünün 3 yıldan uzun süredir menopozda olduğu saptanmıştır. Kadınların çoğunluğu (%82.2) doğal yolla menopoza girmiştir. Kadınların ÇBASDÖ ortalama puanı 53.66±13.098 olup, orta düzeyde sosyal destek aldıkları belirlenmiştir. Aylık gelir 1000 TL’nin üstünde olan (p=0.012), çekirdek ailede yaşayan (p=0.0093), 3 yıldan daha kısa süredir menopozda olan (p=0.008), kronik hastalığı olan (p=0.013) ve menopoz sırasında psikolojik destek almayan (p=0.000) kadınların ailesinden sosyal destek algısı düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Klimakterik dönemdeki kadınların eğitim düzeyi (p=0.037), aylık gelir miktarı (p=0.036) ve menopoza ilişkin bilgi alma (p=0.007) oranı arttıkça arkadaşlarından algılanan sosyal destek düzeyi artmaktadır. Ayrıca üç yıldan kısa süredir menopozda olan (p=0.008), kronik hastalığı bulunan (p=0.013) ve menopoz sırasında psikolojik destek almayan (p=0.000) kadınların, arkadaşlarından sosyal destek algısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal güvencesi olan klimakterik dönemdeki kadınların eş sosyal destek algı düzeyinin daha yüksek olduğu(p=0.014) belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışmada klimakterik dönemdeki kadınlar orta düzeyde sosyal destek algılamaktadır. Klimakterik dönemindeki kadınların eş, aile ve arkadaşlarından sosyal destek alma düzeyini artırmaya yönelik girişimlerin ve araştırmaların yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, sosyal destek, etkileyen faktörler


İffet Güler Kaya, Ergül Aslan, Derya Yüksel Koçak. Level Of Social Support Perceived By ClimactericWomen And Affecting Factors. . 2017; 3(2): 66-72

Corresponding Author: İffet Güler Kaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (11 accesses)
 (1972 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN