ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Quality of life of the Nurses Working in the Surgery Services, and Determination of the Effective Variables []
. 2016; 2(2): 84-91 | DOI: 10.5222/jaren.2016.084  

Quality of life of the Nurses Working in the Surgery Services, and Determination of the Effective Variables

Esra Çelebi, Nihal Sunal
Medipol University, Institute of Health Sciences, Istanbul

Objective: This study was conducted to determine the quality
of life of surgical nurses and effective factors.
Method: The study was realized with the nurses working in
a surgical clinic of a private university hospital. The population
of our study consisted of 263 nurses working in these
hospitals, and, and the sample of the investigat,on comprised
of 210 nurses that agreed to participate in our study.
The Personal Information Form and the Quality of Life
Instrument (Short Form-36) developed by the investigators
were used to gather data. Numerical values, percentage,
arithmetic mean, standard deviation, mean, minimum and
maximum values, Mann-Whitney-U test, Kruskal-Wallis H
test were used to evaluate the data. P values under 0.05
were regarded as significant.
Result: The nurses obtained the highest scores in the
“Physical Function” (85.91±15.11) sub-dimension of the
quality of life scale, and the lowest scores in the “Physical
Role” (46.90±39.46) sub-dimension. Mean scores of the
nurses obtained from scale subdimensions (85.91±15.11),
were higher than mean scores of physical role (46.90±39.46),
painı (62.66±24.24), general health (63.70±18.68)) psychological
health (energy (51.85±20.29), social function
(67.85±23.67), emotional role (54.28±37.25), mental health
(62.62±17.58) A significant correlation was identified between
the quality of life of the nurses and their ages, duration
of professional service, existing disease, smoking status
and physical exercise (p<0.05). No correlation was
identified between the quality of life and gender, marital
status, education level, monthly income, average sleep
duration, or average number of meals.
Conclusion: The findings obtained from research based on
the results of sub-dimensions of the scale revealed that the
average physical health scores of nurses are higher than
their psychological health scores.

Keywords: Nursing, Surgical Nursing, Quality of Life, Quality of Life Instrument.


Cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin yaşam kalitesi ve etkileyen değişkenlerin belirlenmesi

Esra Çelebi, Nihal Sunal
Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde çalışma hayatı, kişilerin yoğun kaygılar yaşadıkları bir alandır. Özellikle sağlık alanı; yoğun stresler yaşayan hasta bireylere hizmet verme güçlüğünün yanı sıra, bu alanda görev yapanların günlük çalışmalarında sık sık stres yaratıcı olaylarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle diğer iş ortamlarından farklılık göstermektedir. Hastane gibi çok riskli bir çalışma ortamında hasta ile birlikte uzun süreli çalışan hemşireler, çalışma ortamındaki kötü şartlardan etkilenen en önemli sağlık çalışanları olarak görülmektedirler. Bunlar uzun çalışma saatleri, yorucu iş temposu, çalışma şartlarının uygunsuzluğu, eğitim olanaksızlığı, gelir düzeyinin düşük olması, kendine zaman ayıramama, yeterli uyku ve dinlenme olanağı bulamama, sosyal aktivitelere katılamama gibi yaşam kalitesini etkileyen alanlara yönelik sorunlardır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma özel bir üniversite hastanesinde cerrahi servislerinde çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 263 hemşire oluştururken araştırmamızı kabul eden 210 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi formu ve Yaşam Kalitesi Ölçeği- Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi analizlerinden yararlanılmıştır, p<0.05 ise sonuçlar anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan cerrahi hemşireleri yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarından en yüksek puanı “Fiziksel Fonksiyon” (85.91±15.11) boyutundan alırken; en düşük puanı “Fiziksel Rol” (46.90±39.46) düzeyi alt boyutundan almışlardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi servisinde çalışan hemşirelerin ölçek alt boyutlarına göre fiziksel sağlık puan ortalamalarının (fiziksel fonksiyon (85.91±15.11), fiziksel rol (46.90±39.46), ağrı (62.66±24.24), genel sağlık (63.70±18.68)) ruhsal sağlık puan ortalamalarından (enerji (51.85±20.29), sosyal fonksiyon (67.85±23.67), emosyonel rol (54.28±37.25), mental sağlık (62.62±17.58)) daha yüksek olduğu söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Cerrahi Hemşireliği, Yaşam Kalitesi, Yaşam Kalitesi Ölçeği


Esra Çelebi, Nihal Sunal. Quality of life of the Nurses Working in the Surgery Services, and Determination of the Effective Variables. . 2016; 2(2): 84-91

Corresponding Author: Esra Çelebi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (48 accesses)
 (1940 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN