ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Effects of Confidentiality Perception during Delivery Period on Maternal Satisfaction []
. 2019; 5(3): 219-227 | DOI: : 10.5222/jaren.2019.59454  

Effects of Confidentiality Perception during Delivery Period on Maternal Satisfaction

Hatice Orman1, Nurdan Demirci2
1Taksim Training and Research Hospital,Istanbul Turkey
2Marmara University,Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Istanbul Turkey

Objective: This study has been realized for evaluating the privacy perception of women who give birth, during spending time in the hospital and determining its effect on their satisfaction by Cross-sectional and descriptive between-groups comparisons
Material and method: The sample of this study consists of 131 mothers who gave vaginal birth and 94 mothers who established caesarean birth in Istanbul Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital’s Delivery Room and Obstetrics and Gynecology Clinic. Data were collected using diagnostics form, Bodily Confidentiality Scale for Gynecology and Obstetrics, Scales for Measuring Maternal Satisfaction in Normal and Caesarean Birth, and were analyzed using 22.0 SPSS.
Results: There were not any statistically significant differences between the two mother groups in terms of the subscale means of Bodily Confidentiality Scale for Gynecology and Obstetrics - general confidentiality, rights and confidentiality, ethics and confidentiality, clinical confidentiality. Mean satisfaction scores of mothers who gave vaginal birth (139,16±24,50) and mothers who gave cesarean birth (145,65±24,50 ) were both below the cut off score, indicating that despite the 100% dissatisfaction rate, mothers who gave cesarean birth were more satisfied than the mothers who gave vaginal birth. The most important factor determining the satisfaction level in the vaginal birth group was found to be rights and confidentiality. This domain increases the overall level of maternal satisfaction.
Conclusion: The perception of the medical team was observed to have a significant effect on the mothers’ confidentiality. Staying in single or double rooms during the labor process has a positive impact on maternal confidentiality and satisfaction.

Keywords: Birth process, Confidentiality Perception, Satisfaction, Vaginal Birth, Caesarean Birth


Doğum Sürecinde Mahremiyet Algısının Anne Memnuniyetine Etkisi

Hatice Orman1, Nurdan Demirci2
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi,Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Doğum yapan annelerin, hastanede bulundukları süre içerisindeki mahremiyet algılarının değerlendirilmesi ve memnuniyetlerine etkisini belirlemek amacıyla gruplar arası karşılaştırmalı, kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği’nde 131 vaginal doğum yapan anne ile 94 sezaryen doğum yapan anne çalışma örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında tanılama formu, Jinekoloji ve Obstetride Beden Mahremiyeti Ölçeği, Normal Doğum ve Sezaryen Doğumda Anne Memnuniyetini Değerlendirme Ölçekleri kullanılmıştır. Veriler 22.0 (SPSS) istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Jinekoloji ve Obstetride Beden Mahremiyeti Ölçeği genel mahremiyet, haklar ve mahremiyet, etik ve mahremiyet, klinik mahremiyet alt boyut puan ortalamaları ile vaginal ve sezaryen doğum yapan anneler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Vaginal doğum yapan anneler (139,16±24,50) ile sezaryen doğum yapan annelerin memnuniyet ortalama puanları (145,65±24,50 ) uygulanan ölçeklerin kesme noktası değerinin altında olması nedeniyle %100’ünün memnun olmadığı ancak sezaryen doğum yapan annelerin vaginal doğum yapan annelere göre daha memnun olduğu görülmüştür. Vaginal doğum yapan annelerde memnuniyet düzeyini belirleyen en önemli faktörün haklar ve mahremiyet boyutu olduğu bulunmuştur. Haklar ve mahremiyet boyutu anne memnuniyeti toplam düzeyini arttırmaktadır.
Sonuçlar: Sağlık ekibi algılayışının vaginal ve sezaryen doğum yapan annelerin mahremiyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Travay sürecinde bir-iki kişilik odada kalınması annenin mahremiyetini ve memnuniyetini olumlu şekilde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Süreci, Mahremiyet Algısı, Memnuniyet, Vaginal Doğum, Sezaryen Doğum


Hatice Orman, Nurdan Demirci. Effects of Confidentiality Perception during Delivery Period on Maternal Satisfaction. . 2019; 5(3): 219-227

Corresponding Author: Hatice Orman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (16 accesses)
 (788 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN