ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
E-Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors in Adolescents: The Case of Balıkesir []
. 2019; 5(3): 194-203 | DOI: 10.5222/jaren.2019.65002  

E-Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors in Adolescents: The Case of Balıkesir

Sibel Ergün1, Hale Kızıl Sürücüler2, Reyhan Işık2
1Balıkesir University, Faculty Of Health Sciences, Balıkesir, Turkey
2Balıkesir University, Institute Of Health Sciences, Balıkesir, Türkiye

Aim: This study was conducted to determine the levels of e-health literacy and healthy lifestyle behaviors of adolescents.
Material and Method: In the descriptive nature of this study, 17722 high school students who were educated in Balıkesir province in 2016-2017 were formed and 553 students who were accepted to participate in the research were reached. Data were collected through Personal Information Form, e-Health Literacy Scale and Healthy Life Style Behavior Scale. Percentile, t test and variance analysis were used in the analysis of the data.
Results: 55.5% of the students included in the survey were in the group of 16 years old and over, and 53.5% were male students. 40.1% of the students used internet more than 3 hours a day, 39.3% and 57.3%, 46.5% of the respondents said that access to internet health resources is important / very important. The e-health literacy mean score of the students was 25.98 ± 0.27 and the mean score of healthy lifestyle behaviors was 127.26 ± 0.93.
According to access to health resources on the internet in the last week, the importance of accessing the internet health resources by deciding on the health of the internet, healthy lifestyle behaviors and e-health literacy scores.
E-health literacy and healthy lifestyle behaviors mean averages of skill points; It has been found that internet is helpful/ very helpful in deciding about health, accessing health resources on the internet in the last week and above, and that adolescents who think that access to internet health resources is important/very important.
Conclusion: At the end of the study, it was determined that e-health literacy and healthy lifestyle behaviors were slightly higher than middle level but not at high level in adolescents.

Keywords: e-health literacy, healthy lifestyle behaviors, adolescent


Ergenlerde E-Sağlık Okuryazarlığı Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları: Balıkesir Örneği

Sibel Ergün1, Hale Kızıl Sürücüler2, Reyhan Işık2
1Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma ergenlerin e-sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmanın evrenini 2016-2017 yılında Balıkesir ilinde öğrenim gören 17722 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuş, araştırmaya katılmayı kabul eden 553 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği aracılığıyla elde edilmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde yüzdelik, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %55,5'i 16 yaş ve üstü grubunda olup, %53,5’i erkek öğrencidir. Öğrencilerin %40,1’i günde 3 saatten fazla internet kullandığını, %57,3’ü interneti sohbet ve sosyal iletişim amacıyla kullandığını, %39,4 ve %7,1 olmak üzere toplamda %46,5’u internet sağlık kaynaklarına erişimin önemli/çok önemli bulduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin e-sağlık okuryazarlığı puan ortalaması 25.98±0.27, sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalamaları ise 127.26± 0.93’dür. Son bir haftada internette sağlık kaynaklarına erişimi, sağlığı hakkında karar vermede internetin yararlılığı ile internet sağlık kaynaklarına erişimin önemine ilişkin düşüncelerine göre; sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve e-sağlık okuryazarlığı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.
E-sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları beceri puan ortalamalarının; son bir haftada internette sağlık kaynaklarına erişen, sağlığı hakkında karar vermede internetin yararlı/çok yararlı olduğunu ve internet sağlık kaynaklarına erişimin önemli/çok önemli olduğunu düşünen ergenlerde yüksek olduğu bulunmuştur.
Sonuç: Çalışma sonunda ergenlerde e-sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan ortalamalarının orta düzeyin biraz üzerinde olduğu ancak yüksek düzeyde olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: e-sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, ergen


Sibel Ergün, Hale Kızıl Sürücüler, Reyhan Işık. E-Health Literacy and Healthy Lifestyle Behaviors in Adolescents: The Case of Balıkesir. . 2019; 5(3): 194-203

Corresponding Author: Sibel Ergün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (45 accesses)
 (2040 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN