ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Evaluation of Nursing Image Perceptions among Students in Faculty of Health Sciences []
. 2021; 7(1): 10-18 | DOI: 10.55646/jaren.2021.68553  

Evaluation of Nursing Image Perceptions among Students in Faculty of Health Sciences

Şerife Naz Bozdoğan1, Büşra Demirci2, Erdal Ceylan3, Bahar Vardar İnkaya3
1Gazi University Hospital, Ankara, Turkey
2Karabük University Training and Research Hospital, Karabük, Turkey
3Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara

Aim: This study was conducted in order to explore the image of nursing as perceived by audiology, nutrition and physiotherapy-rehabilitation students.
Method: The sample of this descriptive study consisted of 120 students studying in the departments of Audiology, Nutrition-Dietetics and Physiotherapy and Rehabilitation. The questionnaire form consisting of the statements about the demographic data and the image of the nursing image was used for data collection. Number, percentage calculations and Chi-square test were used for data analysis.
Results: Most of the students stated nursing as a respectable, professional and valuable profession and nurses should have at least undergraduate education. In addition, most of the students stated that the nursing profession is not only a profession specific to women; the knowledge level of nurses is as important as the knowledge level of doctors; and that nurses’ duties are not merely to make injection and measure blood pressure. However, it was also determined that almost half of the students thought that nurses are doctors’ assistants.
Conclusion: Apart from the fact that almost half of the students stated that nurses were doctors’ assistants, the perceived nursing image of the students participating in our study was found to be generally good.

Keywords: Nursing image, nursing, nutrition-dietetics, audiology, physiotherapy


Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği İmaj Algısının Değerlendirilmesi

Şerife Naz Bozdoğan1, Büşra Demirci2, Erdal Ceylan3, Bahar Vardar İnkaya3
1Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu araştırma sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin hemşirelik mesleki imaj algısının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmanın örneklemi Odyoloji, Beslenme-Diyetetik ve Fizyoterapi-Rehabilitasyon bölümlerinde eğitim gören 120 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında demografik verilere yönelik sorular ve hemşirelik imajına yönelik ifadelerden oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik hesaplamalar ve Ki-kare testi kullanılmıştır
Bulgular: Öğrencilerin büyük çoğunluğu hemşirelik mesleğinin saygın, profesyonel ve değerli bir meslek olduğunu ve hemşirelerin en az lisans düzeyinde eğitim almaları gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmı hemşirelik mesleğinin sadece kadınlara özgü bir meslek olmadığını; hemşirelerin bilgi seviyesinin de en az doktorların bilgi seviyesi kadar önemli olduğunu; ve hemşirelerin görevinin sadece enjeksiyon ve tansiyon ölçmekten ibaret olmadığını belirtmişlerdir. Fakat bunun yanında öğrencilerin yarıya yakınının hemşireleri doktor yardımcısı olarak gördükleri belirlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin neredeyse yarısının hemşirelerin doktor yardımcısı olduğunu ifade etmeleri dışında çalışmamıza katılan öğrencilerin algıladıkları hemşirelik imajının genel olarak iyi seviyede olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik imajı, hemşirelik, beslenme-diyetetik, odyoloji, fizyoterapi


Şerife Naz Bozdoğan, Büşra Demirci, Erdal Ceylan, Bahar Vardar İnkaya. Evaluation of Nursing Image Perceptions among Students in Faculty of Health Sciences. . 2021; 7(1): 10-18

Corresponding Author: Erdal Ceylan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (41 accesses)
 (456 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN