ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Developing A Scale for The Image of Nursing Profession []
. 2015; 1(2): 51-59 | DOI: 10.5222/jaren.2015.051  

Developing A Scale for The Image of Nursing Profession

Ayşe Dost1, Ayşe Nefise Bahçecik2
1Istanbul Medipol University Faculty of Health Sciences Department of Nursing
2Marmara University Faculty of Health Sciences Department of Nursing

INTRODUCTION: The aim of this study is to develop a measurement tool for professional image to determine the perception of nurses.
METHODS: This methodological study was conducted on a total of 569 nurses who worked at hospitals affiliated with Istanbul Fatih Association of Public Hospitals, Turkish Public Hospitals Institution, between August and December 2013. The whole sample comprised of volunteers selected through simple random sampling. Data were collected via two instruments, namely the Descriptive Form and the Scale for the Image of Nursing Profession. Data analysis involved Lawshe’s CVR, the KMO coefficient, Bartlett’s test of sphericity, Principal Components Analysis, Factor Rotation, Cronbach’s Alpha, the Pearson correlation coefficient, an independent samples t-test, numbers, percentages, arithmetic mean scores.
RESULTS: The results indicated that the scale had 42 items measured with a five-point Likert-type scale. The items were grouped under six factors, namely professional qualities, working conditions, gender, education, professional status, and appearance. The factors had factor loadings ranging from 23.003% to 5.445%, and they accounted for 63.59% of the total variance. The scale had a Cronbach’s alpha coefficient of 0.88. The coefficients for each of the factors varied between 0.82 and 0.96. The analysis of the items indicated that item-total correlations and item-rest correlations were significant (p<0.001) and that all items and factors were distinguishing. The test-retest analysis (N=70) revealed that there were significant correlations (p<0.001) between the first and second administrations in terms of the scores in items and factors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results suggest that the Scale for the Image of Nursing Profession is valid and reliable and that it can be safely used for the identification of attitudes towards the image of nursing.

Keywords: Nursing, Image, Scale Development


Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği Geliştirilmesi

Ayşe Dost1, Ayşe Nefise Bahçecik2
1İstanbul Medipol Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemşirelerin mesleki imaj algılarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, metadolojik bir çalışma olup Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı 7 hastanede çalışan, tesadüfi oransız eleman örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 569 hemşire üzerinde, Ağustos 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve araştırmacı tarafından geliştirilen Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Lawshe’ nin Kapsam Geçerlilik Oranı, Kaiser-Mayer-Olkin Katsayısı, Bartlett küresellik testi, Temel Bileşenler Analizi, Faktör Döndürme, Cronbach Alfa katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı, bağımsız grup t-testi, sayı, yüzdelik ve aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda; ölçeğin 5’li likert tipi 42 madde ve mesleki nitelikler, çalışma koşulları, cinsiyet, eğitim, mesleki statü ve dış görünüm olmak üzere altı faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın %63,59 olduğu, bu faktörlerin yük değerlerinin %23,003 ile %5,445 arasında değiştiği saptanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı 0,88 olarak hesaplanmıştır. Faktörler arasındaki alfa katsayısı 0,82-0,96 arasında değişmektedir. Madde analizlerinde ise madde-toplam ve madde-kalan korelasyonlarının anlamlı (p<0,001), ayırt edicilik için yapılan analizlerde de tüm madde, faktör puanlarının ayırt edici olduğu gözlenmiştir. Test- tekrar test güvenirliğini belirlemek için yapılan analizler sonucunda (n=70) tüm maddeler ve faktör puanlarının iki uygulama arasında anlamlı (p<0,001) ilişkiler gösterdiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirliği oldukça yüksek, hemşirelik imajına karşı tutumu belirlemede yeterli bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, İmaj, Ölçek Geliştirme


Ayşe Dost, Ayşe Nefise Bahçecik. Developing A Scale for The Image of Nursing Profession. . 2015; 1(2): 51-59

Corresponding Author: Ayşe Dost, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (38 accesses)
 (4849 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN