ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions []
. 2016; 2(1): 24-32 | DOI: 10.5222/jaren.2016.024  

Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions

Dilek Özden1, Hüsna Özveren2
1Dokuz Eylül Unıversity. Nursing Faculty, İzmir
2Kırıkkale University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Kırıkkale

INTRODUCTION: This research designed as a descriptive and cross-sectional one aimed to determine the level of nurses’ compliance with isolation precautions who worked in a public hospital.
METHODS: The study population consisted of 270 nurses working in a university hospital. Of these nurses, 139 who participated in the study comprised the study sample. Data were collected between January 5, 2014 and January 15, 2014, using the sociodemographic questionnaire prepared by the researchers and the 18-item “compliance with isolation precautions scale” The minimum and maximum possible scores to be obtained from the scale were 18 and 90 respectively. High scores indicate that nurses’compliance with isolation precautions are high.To analyze the data numbers, percentage distributions, t-test, Krusskall-Wallis test, Mann Whitney U test and anaysis of variance (ANOVA) were used.
RESULTS: The mean score the nurses obtained from the compliance with isolation precautions scale was 66.75±11.80.The mean scores the participants obtained from the route of infection, practitioner-patient safety, environmental safety and hand-hygiene/glove use-were 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 and 10.25±2.26 respectively. The difference between the mean scores for the compliance with isolation precautions scalein terms of the nurses’ education level and length of service was found to be statistically significant (p <0.05). The nurses who worked in the intensive care unit, who had education on isolation and who were charge nurses obtained higher mean scores from the compliance with isolation precautions scale, but the differences were not statistically significant (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The nurses' compliance with isolation precautions can be said to be good. Training programs on isolation precautions with which the nurses’ compliance was poor should be developed and nurses should be provided with this training.

Keywords: Hospital infection, infection control, isolation precautions, nursing


Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunda Mesleki ve Kurumsal Faktörlerin Belirlenmesi

Dilek Özden1, Hüsna Özveren2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmi̇r
2Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; Kırıkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunda mesleki ve kurumsal faktörleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir üniversite hastanesinde çalışan 270 hemşire araştırmanın evrenini, çalışmaya katılmayı kabul eden 139 hemşire araştırmanın örneklemi oluşturmuştur. Veriler 5-15 Ocak 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özellikler formu ve 18 maddelik İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten alınması beklenen minimum puan 18, maksimum puan 90’dır. Yüksek puan hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumunun arttığını göstermektedir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, t testi, varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: HHemşirelerin “İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeği” puan ortalaması 66.75±11.80’dır. Ölçeğin alt boyutları Bulaşma yolu, Çalışan-hasta güvenliği, Çevre kontrolü ve El hijyeni-eldiven kullanımı ortalamaları ise sırasıyla 21.52±4.55, 18.20±3.80, 16.63±3.98 ve 10.25±2.26’dir. Hemşirelerin eğitim düzeyi ve çalışma yılına göre izolasyon önlemleri uyum puan(İÖUÖ) ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yoğun bakımda çalışan, izolasyona ilişkin eğitim alan ve sorumlu olarak çalışan hemşirelerin İÖUÖ puan ortalamasının daha yüksek olduğu, fakat farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Hemşirelerin izolasyon önlemlerine düşük düzeyde uyum gösterdiklerini ifade ettikleri konulara yönelik eğitim programları geliştirilmeli, yöneticiler tarafından hemşirelerin bu eğitimi almaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, enfeksiyon kontrolü, izolasyon, izolasyon önlemleri, hemşirelik


Dilek Özden, Hüsna Özveren. Determining The Professional And Organizational Factors In Nurses’ Compliance With Isolation Precautions. . 2016; 2(1): 24-32

Corresponding Author: Hüsna Özveren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (27 accesses)
 (2524 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN