ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Relationship Between Emotional İntelligence with Humor Styles of Nurses Working In Pediatric Clinics []
. 2020; 6(1): 21-29 | DOI: 10.5222/jaren.2020.85856  

Relationship Between Emotional İntelligence with Humor Styles of Nurses Working In Pediatric Clinics

Müjde Çalıkuşu İncekar1, Banu Yurddaş2, Elif Gökkaya3, Sümeyye İbrahimoğlu4, Suzan Yıldız1
1Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Nursing Faculty, Pediatric Nursing Department
2Istanbul University-Cerrahpasa Florence Nightingale Nursing Faculty
3Medipol University Hospital, Cardiyo-Vascular Intense Care Clinic
4American Hospital, Oncology-Hematology Clinic

Objective: The research was designed to determine the levels of emotional intelligence, humor styles, and the relationship between nurses.
Method: The research was conducted as a comparative-descriptive study with 89 nurses working in pediatric clinics of two hospitals in Istanbul between December 2017 and March 2018. An identification information form, the Modified Schutte Emotional Intelligence Scale (SEIS) and the Humor Styles Questionnaire (HSQ) were used in the study.
Results: There was a statistically significant positive correlation between optimism /mood regulation subscale with self-enhancing humor (r: 0.255; p: 0.016), aggressive humor (r: 0,270; p: 0.016) and self-defeating humor (r: 0.237; p: 0.025) and between SEIS total scores and aggressive humor subscale scores (r: 0,324, p: 0,002).
Conclusion: In the research, it has been reached that nurses working in the pediatric clinic had higher levels of emotional intelligence and negative-unhealthy humor styles and as the emotional intelligence of nurses increased, levels of self-enhancing, self-defeating and aggressive humor increased.

Keywords: Emotional intelligence, humor style, nursing, pediatri


Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişki

Müjde Çalıkuşu İncekar1, Banu Yurddaş2, Elif Gökkaya3, Sümeyye İbrahimoğlu4, Suzan Yıldız1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
3Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Kliniği
4Amerikan Hastanesi, Onkoloji-Hematoloji Kliniği

Amaç: Araştırma hemşirelerin duygusal zeka düzeylerini, mizah tarzlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlandı.
Yöntem: Araştırma Aralık 2017- Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da iki hastanenin pediatri kliniklerinde çalışan 89 hemşire ile karşılaştırmalı-tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmada tanıtıcı bilgi formu, Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği (SDZÖ) ve Mizah Tarzları Ölçeği (MTÖ) kullanıldı.
Bulgular: Hemşirelerin SDZÖ alt boyutu iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ile MTÖ kendini geliştirici mizah (r: 0,255; p: 0,016), saldırgan mizah (r: 0,270; p: 0,016) ve kendini yıkıcı mizah (r: 0,237; p: 0,025) ve SDZÖ toplam puanları ile saldırgan mizah alt boyutu puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r: 0,324; p: 0,002).
Sonuç: Araştırmada pediatri kliniğinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin ve olumsuz-sağlıksız mizah tarzları düzeyinin yüksek olduğu ve hemşirelerin duygusal zekaları arttıkça kendini geliştirici, kendini yıkıcı ve saldırgan mizah düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygusal zeka, mizah tarzları, hemşirelik, pediatri


Müjde Çalıkuşu İncekar, Banu Yurddaş, Elif Gökkaya, Sümeyye İbrahimoğlu, Suzan Yıldız. Relationship Between Emotional İntelligence with Humor Styles of Nurses Working In Pediatric Clinics. . 2020; 6(1): 21-29

Corresponding Author: Müjde Çalıkuşu İncekar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (39 accesses)
 (743 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN