ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
The Investigation of Nurses’ Self-Efficacy Perceptions With Problem-Solving Abilities []
. 2019; 5(3): 169-177 | DOI: 10.5222/jaren.2019.86547  

The Investigation of Nurses’ Self-Efficacy Perceptions With Problem-Solving Abilities

Mine Yilmaz Kocak1, Funda Büyükyılmaz2
1Selcuk University Health Sciences Faculty, Department Of Midwifery, Konya
2Istanbul University- Cerrahpasa Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Fundamental Nursing Department, Istanbul

Objectives: The aim of the study was performed as a descriptive and cross-sectional analysis to investigate nurses’ self-efficacy perceptions with problem solving abilities.
Methods: The aim of the study was composed of the nurses working in a university hospital, while the sampling consisted of those accepting to take part (N=392). The data were collected through the “Nurses’ Information Questionnaire”, the “Self-Efficacy-Scale (SES)” and the “Problem Solving Inventory (PSI)”.
Results: It was determined that nurses who participated in the study had an age average of 26,76±5,90 years and 67,3% were women, 52,0% single, 52,3% had graduated from medical vocational high school, 36,7% had under graduate and higher education and 4,6% post graduate education. It was also determined that nurses had been working in the service (52,3%) for approximately 6,19±4,55 years according to the shift system (64,0%) under the title of nurse (93,9%). Mean scores of nurses’ SES and PSI were 86,93±12,76 and 93,32±22,24, respectively. A statistically negative powerful and higher significant association was determined to be present between the averages of nurses’ SES and PSI scores (p≤0,01). Besides, it was observed that factors affecting self-efficacy perception were problem solving skill, state of receiving education on problem solving after graduation and occupational title according to the effect rate respectively and factors affecting problem solving skill were independent variables like occupational experience duration according to the effect rate made statistically significant contributions respectively (p≤0,01).
Conclusion: It was found that nurses had a good level of self-efficacy perception and moderate level of problem solving skills. Furthermore, there is a strong correlation between self-efficacy perception and problem-solving skills, and the increase or decrease in levels affects each other.

Keywords: Nursing, self-efficacy, problem solving


Hemşirelerin Öz-Yeterlilik Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Mine Yilmaz Kocak1, Funda Büyükyılmaz2
1Selçuk Üiversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Konya
2İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Araştırma; hemşirelerin öz-yeterlilik algıları ile problem çözme becerilerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışma olarak gerçekleştirildi.
Yöntem: Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler örneklemini ise; evren içinden çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen hemşireler oluşturdu (N=392). Çalışmanın verileri, “Hemşire Bilgi Formu”, “Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ)” ve “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ile toplandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamalarının 26,76±5,90 yıl, %67,3’ünün kadın, %52,0’sinin bekar, %52,3’nün sağlık meslek lisesi, %36,7’sinin lisans ve üzeri mezuniyet derecesine sahip, %4,6’sının lisansüstü mezunu olduğu saptandı. Ayrıca hemşirelerin serviste (%52,3), vardiya sistemine göre (%64,0), hemşire ünvanı ile (%93,9) ortalama 6,19±4,55 yıldır görev yaptığı belirlendi. Hemşirelerin ÖEYÖ puan ortalaması 86,93±12,76 ve PÇE puan ortalaması 93,32±22,24 olarak belirlendi ve aralarında istatistiksel açıdan negatif yönde, güçlü ve çok ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p≤0,01). Ayrıca öz-yeterlilik algısı üzerine etki oranına göre sırasıyla; problem çözme becerisi, mezuniyet sonrası sorun çözme konusunda eğitim alma durumu ve mesleki ünvan problem çözme becerisine ise; mesleki deneyim süresi gibi bağımsız değişkenlerin istatistiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı katkısının olduğu saptandı (p≤0,01).
Sonuç: Hemşirelerin öz-yeterlilik algılarının iyi düzeyde; problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Ayrıca öz-yeterlilik algısı ile problem çözme becerisi arasında güçlü bir ilişkinin olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öz-yeterlilik, problem çözme


Mine Yilmaz Kocak, Funda Büyükyılmaz. The Investigation of Nurses’ Self-Efficacy Perceptions With Problem-Solving Abilities. . 2019; 5(3): 169-177

Corresponding Author: Mine Yilmaz Kocak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (20 accesses)
 (799 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN