ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital Nurses And Midwives A Study On Levels Of Satısfactıon []
. 2015; 1(2): 66-74 | DOI: 10.5222/jaren.2015.066  

Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital Nurses And Midwives A Study On Levels Of Satısfactıon

Hatice Çakmakcı
Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital Nurses And Midwives A Study On Levels Of Satısfactıon

INTRODUCTION: In this descriptive study, it is aimed to determine the plasure of nurses and midwifes work at a hospital.
METHODS: Survey questions that aim to determine the factors affects their pleasure and measure their satisfaction from work environment and institutions of nurses and midwifes working at a public hospital were developed and validated to 20 nurses and midwifes. It is administered to 396 nurses and midwifes.
RESULTS: %89,1 of nurses and midwifes are women. The age of employees was as follows; 27.8% 18-25 years, 23% 26-30 years, 18.4% at age 31-35, age 36-45 is 16.4%, 14%, 4 to 45 years of age or older. The participants of the training status of high school 15.5%, 22.1% associate degree, 57% graduate high of 4.3% of license. 54.3% of respondents work profession they chose willingly, %70 had received adequate training in the profession, %64.1 also reported that they do love the profession. The proportion of 30% are satisfied with the work of the agency, which is part of the proportion of the delighted 37%, are not satisfied with the rate of 33%. The proportion of saying that because of the workload and the number of seizures over the negative impact on social life is 61%. 40.9% of the study participants reported that the charge lack nurses’ the most basic problem. The rate is 55.8% for those who want to leave the institution. The biggest reason is the difficulty of access to those who want to leave, 45,8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While the age of the employee progresses, increases time spent in the profession and stays at working position as long as their pleasure increases.

Keywords: Nurse, job satisfaction, hospital


İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Hatice Çakmakcı
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada bir kamu hastanesinde çalışan ebe/hemşirelerin memnuniyetini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın verileri bir kamu hastanesinde görev yapan Ebe/Hemşirelerin, çalıştıkları ortamdan ve kurumdan memnuniyetlerini ölçmek ve memnuniyetlerini etkileyen faktörleri tesbit etmek amaçlı anket soruları hazırlanmış ve 20 ebe ve hemşire üzerinde valide edilmiştir. 396 ebe ve hemşireye bu anket uygulanmıştır.
BULGULAR: Ebe ve hemşirelerin %89,1’i kadındı. Çalışanların yaş dağılımı şöyleydi: %27,8’i 18-25 yaş, %23’ü 26-30 yaş, %18,4’ü 31-35 yaş, %16,4’ü 36-45 yaş, %14,4’ü 45 yaş ve üstü. Çalışmaya katılanların eğitim durumları % 15,5’i lise, %22,1’i önlisans, %57’si lisans, %4,3’ü yüksek lisansdı. Çalışmaya katılanların % 54,3’ü mesleği isteyerek seçtiğini, % 70’i mesleği konusunda yeterli eğitimi aldığını, % 64,1’i de mesleğini severek yaptığını belirtmiştir. Kurumda çalışmaktan memnun olanların oranı % 30, kısmen mennun olanların oranı % 37, memnun olmayanların oranı % 33’dür. İş yükünün ve nöbet sayılarının fazla olması sebebiyle sosyal hayatlarının olumsuz yönde etkilediğini söyleyenlerin oranı % 61’dir. Çalışmaya katılanların % 40,9’u hemşirelerin en temel sorununun ücret yetersizliği olduğunu belirtmişlerdir. Kurumdan ayrılmak isteyenlerin oranı % 55,8’dir. Ayrılmak isteyenlerin en büyük nedeni % 45,8’le ulaşım zorluğudur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışanların yaşları ilerledikçe, meslekte geçirdikleri süre arttıkça ve çalıştıkları pozisyonlarda kaldıkça memnuniyetleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş memnuniyeti, hastane


Hatice Çakmakcı. Istanbul Şişli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital Nurses And Midwives A Study On Levels Of Satısfactıon. . 2015; 1(2): 66-74

Corresponding Author: Hatice Çakmakcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (2244 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN