ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 10 Issue: 1 Year : 2024
 
Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women []
. 2018; 4(2): 75-82 | DOI: 10.5222/jaren.2018.075  

Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women

Yılda Arzu Aba1, Hacer Ataman2, Melike Dişsiz3, Sevcan Sevimli4
1Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
2Istanbul Medeniyet University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
3Health Sciences University, Faculty of Nursing, Department of Obstetrics and Gynecology
4Uşak University, School of Health

Objectives: This study was conducted to determine the prevalence of premenstrual syndrome in young women, the status of physical activity and quality of life.
Methods: The study conducted as a descriptive, cross-sectional study was carried out at
Higher Education Credit and Hostels Institution of Uşak University. The sample of the study consisted of 617 student who were single, menstruating, volunteered to participate in the study. Data were collected by self-reporting method with the questionnaire forms, Premenstrual Syndrome Scale (PMSS), SF-36 Quality of Life Scale and International Physical Activity Questionnaire prepared by the researchers in accordance with the literature. Number, percentage, mean, standard deviation, chi-square, student's t-test analysis techniques were used in the evaluation of the data.
Results: The mean age of the students was found to be 21.03 ± 1.54 (18-24) and the mean age of menarche was 13.25 ± 1.32 (10-18). PMS prevalence was 65.2% and the average score of the scale was determined as 122.14 ± 32.60 (44-214) in the study. In premenstrual period 98.2% of the students were fatigued, 95.5% were depressive mood, 93.4% were appetite changes, 93.2% were nervous, 92.2% were swelling, 91.7% had anxiety, 90.6% of them had depressive thoughts, 89.1% had pain and 88.2% had sleep changes. In the study, it was determined that those who had PMS had significantly lower scores on all subscales of the SF-36 Quality of Life Scale and 64.7% were inactive.
Conclusion: It is seen that PMS is an important health problem that is common among university students and that the quality of life of those with PMS is low and the activity levels are not different from those without PMS.

Keywords: Premenstrual syndrome, physical activity, quality of life


Genç Kadınlarda Premenstrual Sendrom, Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi

Yılda Arzu Aba1, Hacer Ataman2, Melike Dişsiz3, Sevcan Sevimli4
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı
4Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Amaç: Çalışma genç kadınlarda premenstrual sendrom görülme sıklığını, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel olarak planlanan çalışma 20.03.2016-20.06.2016 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda ikamet eden, adet gören, bekar ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 617 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış bilgi formu, Premenstrual Sendrom Ölçeği (PMSÖ), SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi kullanılarak, veriler özbildirim yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ki-kare, student’s t- test analiz teknikleri kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamalarının 21,03±1,54 (18-24) ve ortalama menarş yaşının 13,25±1,32 (10-18) olduğu saptanmıştır. Çalışmada PMS prevalansı %65,2 ve ölçekten alınan puan ortalaması ise 122,14 ± 32,60 (44-214) olarak belirlenmiştir. Premenstrual dönemde öğrencilerin en çoktan aza doğru %98,2’sinin yorgunluk, %95,5’inin depresif duygulanım, %93,4’ünün iştah değişimleri, %93,2’sinin sinirlilik, %92,2’sinin şişkinlik, %91,7’sinin anksiyete, %90,6’sının depresif düşünceler, %89,1’inin ağrı ve %88,2’sinin uyku değişiklikleri yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışmada öğrencilerden PMS olanların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeğinin tüm alt boyutlarından anlamlı olarak düşük puanlar aldıkları ve bu grupta yer alanların %64,7’sinin inaktif olduğu saptanmıştır.
Sonuç: PMS üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunu olup, PMS olanların yaşam kalitesinin düşük olduğu, aktivite düzeylerinin ise PMS olmayanlardan farklı olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, fiziksel aktivite, yaşam kalitesi


Yılda Arzu Aba, Hacer Ataman, Melike Dişsiz, Sevcan Sevimli. Premenstrual Syndrome, Physical Activity and Quality of Life in Young Women. . 2018; 4(2): 75-82

Corresponding Author: Hacer Ataman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (15 accesses)
 (5950 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN