ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
Results of Diabetes Risk Screening in November 14 World Diabetes Day at a Training and Research Hospital []
. 2018; 4(3): 156-163 | DOI: 10.5222/jaren.2018.98700  

Results of Diabetes Risk Screening in November 14 World Diabetes Day at a Training and Research Hospital

Havva Arıcı1, Esma Güldal Altunoğlu1, Hamdiye Banu Katran2
1Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul
2La Paix Hospital, Istanbul

Objective: This research; November 14, 2017 World Diabetes Day between 08.00-12.00 The University of Health Sciences Istanbul Education and Research Hospital, the main entrance to the free blood glucose measurement and other anthropometric measurements made by 383 individuals who underwent random diabetes screening to raise awareness about this disease descriptive-cross-sectional.
Method: For screening in research; 5 glucometer measuring fingertip capillary sundial glucose, 2 scales for measuring height - weight and a trough for measuring waist circumference. In addition, a data collection form developed by the researchers, in which the demographic information of the individual, blood sugar and other anthropometric measurements, the family story and his medical history are included.
Results: Of the 383 participants who participated in the study, 64.7% (n = 248) were female and the mean age was 50.3 ± 12.9. When the waist circumference measurements of the individuals are examined; It was determined that 105 persons (27.4%) were 96-105 cm and 101 persons (26.3%) were 86-95 cm. The participants' average waist circumference; It was calculated as 93.8 ± 13.8 cm. According to the body mass index (BMI) distribution, The mean BMI was 29.4 ± 5.3 and participants were found to be overweight group. BMI values of men and women were not significantly different (p> 0.05). In males, waist circumference and blood sugar were found to be significantly higher than females (p˂0.05). Myocardial infarction (MI) rate and exercise rate were significantly higher in males than females (p˂0.05). There was a significant positive correlation between age and BMI, between age and waist circumference, and between age and blood sugar (p˂0.05). As a result of the screening, a total of 23 people with blood sugar values above 200 mg / dl and who had previously had diabetes mellitus were identified. 16 out of 23 were women and 7 were male.
Conclusion: According to randomized screening to raise awareness of diabetes, 23 individuals with diabetes were found and no individual could be considered as prediabetes. It is thought that regular screenings and awareness of the society with education are beneficial in preventive health services.

Keywords: Diabetes, Risc, Screening


Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Kapsamında Diyabet Risk Taraması Sonuçları

Havva Arıcı1, Esma Güldal Altunoğlu1, Hamdiye Banu Katran2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Özel Fransız Lape Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu araştırma; 14 Kasım 2017 Dünya Diyabet Günü 08.00-12.00 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana girişinde bulunan ve ücretsiz kan şekeri ölçümü ile diğer antropometrik ölçümlerin yapılmasını kabul eden 383 bireye yapılan random diyabet taraması, bu hastalık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak planlanmıştır.
Yöntem: Araştırmada tarama için; parmak ucu kapiller kandan glukoz ölçümü yapan 5 glukometre cihazı, boy - kilo ölçen 2 baskül ve bel çevresi ölçümü için mezura kullanılmıştır. Ayrıca, araştırmacılar tarafından geliştirilen, bireyin demografik bilgilerinin, kan şekeri ile diğer antropometrik ölçümlerinin, aile öyküsü ve kendi tıbbi geçmişinin yer aldığı veri toplama formu kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 383 bireyin %64,7’si (n=248) kadın ve yaş ortalaması 50.3±12.9’dur. Bireylerin bel çevresi ölçümlerine bakıldığında; 105 kişinin (%27,4) 96-105 cm, 101 kişinin de (%26,3) 86-95 cm olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların bel çevresi ortalamaları; 93,8±13,8 cm olarak hesaplanmıştır. Beden kitle indeksi (BKİ) dağılımına göre bakıldığında ise; BKİ ortalaması 29,4±5,3 olup katılımcıların fazla kilolu grubunda oldukları belirlenmiştir. Erkek ve kadınlarda BKİ değeri anlamlı (p>0.05) olarak farklı değildi. Erkeklerde bel çevresi ve kan şekeri kadınlardan anlamlı (p˂0.05) olarak daha yüksek bulundu. Erkeklerde kendisinde Myokard İnfarktüsü (MI) oranı ve egzersiz yapma oranı kadınlardan anlamlı (p˂0.05) olarak daha fazla bulundu. Yaş ile BKİ değeri arasında, yaş ile bel çevresi arasında ve yaş ile kan şekeri arasında anlamlı (p˂0.05) pozitif korelasyon olduğu saptandı. Tarama sonucunda kan şekeri değerleri 200 mg/dl’nin üzerinde ve daha önce diyabet tanısı almış olan toplam 23 kişi belirlenmiştir. 23 kişiden 16’sı kadın, 7’si erkektir.
Sonuç: Diyabet konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla yapılan randomize taramaya göre 23 diyabet hastasına rastlanmış ve prediyabet olarak kabul edilecek herhangi bir birey tespit edilememiştir. Düzenli taramaların yapılması ve toplumun eğitimle bilinçlendirilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Risk, Tarama


Havva Arıcı, Esma Güldal Altunoğlu, Hamdiye Banu Katran. Results of Diabetes Risk Screening in November 14 World Diabetes Day at a Training and Research Hospital. . 2018; 4(3): 156-163

Corresponding Author: Hamdiye Banu Katran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (16 accesses)
 (1712 downloaded)
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN