ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Volume : 9 Issue: 2 Year : 2023
 
: 1 (1)
Volume: 1  Issue: 1 - 2015
Hide Abstracts | << Back
ORIGINAL RESEARCH
1.Communication and Empathi Skill Levels of Nurses
Zümrüt Akgün Şahin, Funda Kardaş Özdemir
doi: 10.5222/jaren.2015.001  Pages 1 - 7
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin iletişim ve empati beceri düzeylerini belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup Mart-Mayıs 2013 tarihleri Kars’ ta bulunan bir devlet hastanesi ve bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Verilerin toplandığı tarihler arasında hastanede çalışan, izinli veya raporlu olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden 578 servis hemşiresi ve sorumluları ile araştırma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; hemşireleri tanıtıcı bilgi formu, Empati Beceri Ölçeği ve İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin yaşı, eğitim durumu ve haftalık çalışma sürelerinin iletişim ve empati becerilerini etkilediği belirlenmiştir. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin iletişim ve empati beceri ölçek toplam puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin iletişim becerileri ve alt boyutları ile empati becerileri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.
INTRODUCTION: This study was conducted in order to determine communication and empathi skill levels of nurses.
METHODS: This descriptive study was conducted between March and May 2013 is a public hospital and a university hospital located in Kars. The study was completed with 578 service nurses and officers, who were working and were not on leave or on sick leave in the hospital between dates when the data were collected and argued to participate in the study. Introductory information form for nurses, Empathic Skill Scale, and Communication Skills Inventory were used to collect the data.
RESULTS: It was determined that age, educational background, and weekly working time of nurses affected communication and empathic skills. Communication and empathic skill scale total scores of nurses included in the study were high.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that there is a positive and statistically significant correlation between communication skills and subscales and empathic skills of nurses.2.The research on the incidence of pressure sores in a surgical intensive care unit and the risk factors affecting the development of pressure sores.
H. Banu Katran
doi: 10.5222/jaren.2015.008  Pages 8 - 14
GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma; Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastalarda, bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerini ve bası yarası görülme sıklığını belirleyerek, bası yarası gelişiminin önlenmesine ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 01.01.2007–31.12.2007 tarihleri arasında tedavi gören 948 hastada tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak yapıldı. Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde SPSS for Windows 10.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Elde edilen verilere göre; hastaların %20.56 (n=195)’sında bası yarası geliştiği saptandı. 75 yaş ve üzeri olan 191 hastanın %31.4 (n=60)’ünde bası yarası izlendi. 11 gün ve daha fazla yatış süresi olan 122 hastada ise, %95.9 (n=117) oranında bası yarası geliştiği belirlendi.
Bası yarası gelişen 195 hastanın, %30.5 (n=29)’inin birden fazla sistemik hastalığa sahip oldukları saptandı. Diyabetes mellitus’ü (DM) olan hastaların %46.3 (n=19)’ünde ve hipertansiyonu (HT) olan hastaların %48.3 (n=14)’ünde bası yarası geliştiği belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: 948 hastanın 195’inde (%20.56) en az bir bölgede bası yarası geliştiği izlendi. En çok bası yarası izlenen vücut bölgeleri sırasıyla; Topuklar (%26.98), Sakral bölge (%25.66), Trokanterler (%12.83) olarak saptandı.
INTRODUCTION: This research was conducted to offer an academic contribution to the studies on “Prevention and Treatment of Pressure Sores” through the determination of the risk factors affecting the development of pressure sores and the identification of the incidence of pressure sores at the Surgical Intensive Care Unit of Education and Research Hospital.
METHODS: The study was conducted with 948 patients at the Surgical Intensive Care Unit of a Education and Research Hospital as a descriptive study, between 01.01.2007 and 31.12.2007. The evaluation of the data obtained from the SPSS for Windows 10.0 program was used for research.
RESULTS: The results of the research suggest that 20.56 % of the patients (n=195) were observed to have pressure sores. This percentage is higher for 191 of the patients who were aged 75 and older with 31.4 % (n=60). However, 95.9% (n=117) of 122 patients with 11 or more days of hospital stay were observed to have pressure sores.
It was detected that 30.5 % of 195 patients with pressure sores (n=29) have more than one systemic diseases. It was identified that 46.3 % of the patients with diabetes mellitus (DM) (n=19) and 46.3 % of the patients with hypertension (HT) (n=14) are monitored to have a pressure sores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: 195 of 948 patients (20.56%) were observed to develop pressure ulcers in at least one region. It was determined most sores watched parts of the body; Heels (26.98%), sacral region (25.66%), trochanters (12.83%) respectively.

3.Perceptions And Attitudes of Nurses Towards Chemotherapy Induced Alopecia
Sebahat Akbal Ateş, Nermin Olgun
doi: 10.5222/jaren.2015.015  Pages 15 - 20
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelerin kemoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan alopesiye ilişkin algılarını ve alopesi yönetimine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada; Alopesi Yönetim Ölçeği (AYÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 75 hemşire oluşturmuştur.
BULGULAR: Cinsiyet, yaş, hizmet içi eğitim alma durumu ve alopesi deneyimine (aile-çevre) göre algı ve tutumların farklılık (p<0.05) gösterdiği belirlenmiştir. Hemşirelerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplarla fikir birliği içinde oldukları saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve alopesiye yönelik standart bakım protokollerinin hazırlanması önerilmektedir.
INTRODUCTION: In this study, nurses' perceptions of alopecia caused by chemotherapy and was carried out to determine the attitudes regarding the management of alopecia.
METHODS: Alopecia Management Scale (AYO) were used to determine nurses' perceptions and attitudes of alopecia in this study. The study sample consisted of 75 nurses.
RESULTS: Gender, age, service training status and experience of alopecia (family-environment) according to the difference in perception and attitudes showed. Clauses of the nurses has given the scale of consensus that had the answers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In-service training programs for nurses, the creation and preparation of protocols recommended standard of care for alopecia.

4.Practices Carried out by Pregnant Women to Improve Foetal Health
Tülay Yılmaz, Hüsniye Dinç, Meltem Demirgöz Bal
doi: 10.5222/jaren.2015.021  Pages 21 - 29
GİRİŞ ve AMAÇ: Gebelik kontrolleri sırasında gebelerin fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi için yaptıkları uygulamaların tanımlanmasının, gebelerin bakımını planlamada sağlık personeline yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı gebelik takibi için gebe polikliniğine gelen gebelerin, fetal sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından yaptığı uygulamaları tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evreni, farklı sosyo-kültürel yapıdaki gebelere ulaşabilmek amacıyla, İstanbul’da bir özel ve bir devlet hastanesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini ise bu hastanelerin gebe polikliniklerine Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 296 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür eşliğinde hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak ortalama ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Gebelerin yaş ortalamasının 28±5,32 (18 yaş altı gebelik yok, 35 yaş üstü gebelik %14), %59’unun lise ve üzerinde eğitimli, %92’sinin çalışmadığı, %88’inin 3.trimesterde, %57’sinin orta gelir durumunda, %97’sinin sosyal güvencesinin olduğu, %18’inin sigara içtiği, %15’inin 2 yıldan kısa aralıklı doğumu olduğu, %42’sinin ilk gebeliği, %17’si eski sezaryen, %91’inin gebeliğin ilk 3 ayında sağlık kuruluşuna başvurmuş olduğu belirlendi. Gebelerin %94’ünün gebeliğe uygun giyinmiş olduğu, %70’inin 3 ana 3 ara öğün yemek yediği, %22’sinin haftada 3 kez egzersiz yaptığı (çoğunlukla yürüyüş), %89’unun ilk 3 ayda folik asit kullandığı, %93’ünün ilk 3 aydan sonra demir kullandığı, %87’sinin gebeliğinde vitamin kullandığı, %80’inin tetanoz aşısı olduğu, %79’unun her gece 8 saat uyuduğu, %90’ının gün içinde dinlenebildiği, %95’inin gebelik kontrollerini yaptırdığı, %53’ünün gebelikle ilgili eğitim aldığı, %83’ünün isteyerek gebe kaldığı, %38’inin prekonsepsiyonel dönemde muayene olduğu ve %34’ünün prekonsepsiyonel danışmanlık aldığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelerin 35 yaş üstü gebelikleri daha da azaltılmalı, 2 yıldan kısa aralıklı doğumların azaltılması için eğitim yapılmalı, gebelikte egzersiz yapma oranı arttırılmalı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için bilgilendirme yapılmalı ve prekonsepsiyonel muayenenin ve danışmanlığın önemi vurgulanmalıdır.
INTRODUCTION: The identification of practices in fetal health conservation and improvement would be of great help to health personnel in planning the care of pregnant women. The aim of the present study is to identify the practices to conserve and improve the fetal health in pregnant women attending to pregnancy policlinics.
METHODS: The study was descriptive and cross-sectional. The sample was 296 pregnant women who attended at the pregnancy policlinics of these hospitals between March–May 2014 and accepted to take part in the study. The data was collected with survey form.

RESULTS: The age means of pregnant women were 28±5.32, the educational status of 59% was ≥ 9 years, 92% was unemployed, 57% had income equal to expenditure, 88% was at third trimester. 94% of pregnant women was dressed convenient for pregnancy, 70% was eating 3 main meal and 3 snacks, 22% was doing physical exercise, 89% was using folic acid, 93% used iron preparation, 89% used vitamins, 80% had tetanus vaccination.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pregnancies after the age of 35 should be lessened, educations should be provided so as to lessen the births in less than two year intervals, the percentage of exercise in pregnant women should be improved, counselling should be carried out to prevent unintended pregnancies and the significance of preconceptional examination and preconceptional counseling should be emphasised.

5.Knowledge and Practices Breast and Cervical Cancer Screening Among Womens over Age of 40
Nuriye Büyükkayacı Duman, Derya Yüksel Koçak, Saniye Ayla Albayrak, Şenay Topuz, Gülay Yılmazel
doi: 10.5222/jaren.2015.030  Pages 30 - 38
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Bu çalışmada 40 yaş üstü kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Ocak –Haziran 2014 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Çorum il merkezinde yaşayan 40 yaş üstündeki tüm kadınlar, örneklemini ise il merkezinde bulunan Şenyurt Aile Hekimliği Merkezi'ne kayıtlı olan 40 yaş üstündeki 224 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 27 maddelik kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına ilişkin bilgi ve uygulamalarını tanımlayıcı veri toplama formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programında yüzdelik, ortalama ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Kadınların %51.8’inin kendi kendine meme muayenesini bildikleri ve yaptıkları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada sadece iki kadının mamografi çektirdiği tespit edilmiştir. Kadınların sadece %10.7’si tarama amaçlı olarak jinekolojik muayeneye gittiklerini bildirmiştir. Kadınların %51.8’i pap-smear testini bilmezken, %66.1’i hiç yaptırmamıştır. Ayrıca kadınların neredeyse tamamı ne zaman ve ne sıklıkta pap-smear testi yaptırılması gerektiğini bilmediğini belirtmiştir (%99.1). Kadınların yaş gruplarına ve eğitim düzeylerine göre KKMM yapma durumu ve jinekolojik muayene ve test yaptırma sıklığı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Çalışmamızda kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamalarının yetersiz olduğu görülmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerinde en sık görülen kadın kanser türlerine yönelik periyodik sağlık muayeneleri ve taramalar artırılmalı, toplumsal farkındalığı artırıcı eğitim ve danışmanlık uygulamalarına yer verilmelidir.
INTRODUCTION: OBJECTIVE: This study was aimed to determine knowledge and practices regarding breast and cervical cancer screening among womens over age of 40.
METHODS: This descriptive study was conducted between January-June 2014. The population of study was consisted of all women over the age of 40 in the Çorum province. The sample was consisted from 224 women who were registered to the centre of Şenyurt Family Medicine. The data was collected by using face to face method with a 27- item data collecting form about Women’s Knowledge and Practices Regarding Breast and Cervical Cancer Screening. Data was evaluated by using percentage, means, Chi-Square test in SPSS 22.0. programme.
RESULTS: It was found that 51.8% of the women have knew and made the breast self examination. In addition, only two women had a mammogram. Only 10.7% of women reported that they went to the gynecological examination for the purpose of screening. 51.8% of women didn’t know the pap-smear test and 66.1% of never had this test. In addition, almost all women stated that they didn’t know when and how often they should done pap-smear test. There wasn’t any significant difference between the age groups and education levels of women according to breast self examination and gynecological screening (p < 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: In our study, it was seen that knowledge and practices of women's about breast and cervical cancer screening has been insufficient. In preventive health services, periodical health examinations and screens should be increased regarding the most common types of women-oriented cancers, to enhance social awareness education and consulting services should be increased.

REVIEW
6.Enteral Methods Used In Newborn Nutrıtıon And Nursıng Care
Selime Çay, Seda Geylani Güleç
doi: 10.5222/jaren.2015.039  Pages 39 - 4
GİRİŞ ve AMAÇ: Anne sütüyle beslenip büyümek her yenidoğanın hakkıdır. Tüm yenidoğanlara doğumdan sonraki ilk 1 saat içinde anne sütünün verilmesi amaçlanmalıdır. Emzirilemeyen yenidoğanlar için uygun beslenmenin başlatılması ve sürdürülebilir olması çok önemlidir. Bebeklerin beslenmesinde en uygun yöntemi belirlemek çok zordur. Her yenidoğan hemşiresi enteral beslenme yöntemlerini bilmeli ve uygulama becerisine sahip olmalıdır. Anne ve bebekle yakın iletişimde olan hemşireler ailelere beslenme konusunda danışmanlık yapmalıdır. Bu yazının amacı yenidoğanda enteral beslenme yöntemlerini anlatmak ve hemşireleri bilgilendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: derleme
BULGULAR: derleme
TARTIŞMA ve SONUÇ: derleme
INTRODUCTION: Growing with breastfeeding is the right of every nevborn.It should be aimed to give breast milk to every newborn as soon as possible after the delivery in the first hour. The initiation and sustainability of appropriate nutrition is very important for the newborns which are not being able to be breastfed. It is very hard to define an optimal method of baby nutrition. Every newborn nurse must know and have administration skills of enteral feeding protocols. The nurse who are with close contact with mother and baby should consult with parents on feeding. The aim of this article is explaining and informing the nurses about the newborn enteral feeding protocols.
METHODS: derleme
RESULTS: derleme
DISCUSSION AND CONCLUSION: derleme

7.Is Individual-Centered Approach Possible in Elderly Emergency Care?
Serap Bulduk, Hacer Çetin, Esra Usta
doi: 10.5222/jaren.2015.045  Pages 45 - 50
GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı insanların acil bakımın en büyük tüketicileri olduğu ve acil hastane ortamında savunmasız bir grup olarak önemli riskler taşıdıkları bilinmektedir. Bu makalede acil hastane ortamının yaşlılar için daha uygun hale getirilmesi ve yaşlıların acil bakım gereksinimlerinin karşılanmasında bireyselleştirilmiş bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması adına öneriler sunulmuştur. Yaşlılara bakım veren tüm sağlık personeli yaşlılık ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanarak ve bazı çevresel düzenlemeler sağlayarak acil bakım ortamında daha “yaşlı dostu” yönünde bir denge kurabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ...
BULGULAR: ...
TARTIŞMA ve SONUÇ: ...
INTRODUCTION: It is known that the elderly are the biggest consumer group of emergency care and as a vulnerable group they face considerable risks in the emergency hospital setting. In this article, recommendations are given for extending individualized care practices in terms of making emergency hospital setting more suitable for the elderly and meeting the emergency care needs of the elderly. All medical personnel that offer care to the elderly can establish a balance towards being more elderly-friendly in the setting of emergency care by gaining basic knowledge and skills about old age and providing some environmental arrangements.
METHODS: ...
RESULTS: ...
DISCUSSION AND CONCLUSION: ...*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) is Health Sciences University Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital's publication. Published twice a year (June and December) in 2015 and continuing to be published three times a year in April, August and December from 2017 onwards. JAREN is indexed by Turkey Citation Index, ULAKBIM Turkish Medical Database and EBSCO CINAHL Complete. 
Search 
Copyright © 2022 JAREN