ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Koroner Arter Bypass Grefti Ameliyatı Geçiren Hastaların Yorgunluklarının İncelenmesi []
. 2016; 2(2): 59-67 | DOI: 10.5222/jaren.2016.059  

Koroner Arter Bypass Grefti Ameliyatı Geçiren Hastaların Yorgunluklarının İncelenmesi

Seda Kaya1, Leman Şenturan2
1Uzm. Hemşire, Özel Avicenna Hastanesi, İstanbul
2Doç. Dr., Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren hastaların yorgunluk durumundaki değişimin incelenmesi amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek gruplu ön test/ son test düzende tanımlayıcı olarak yürütülen araştırma, İstanbul Avrupa yakasında özel bir hastanenin kardiyovasküler cerrahi servisinde yapıldı. Örneklemi hastanede son 6 ay içinde Koroner Arter Bypass Grefti ameliyatı geçiren 32 hasta oluşturdu. Veriler yapılandırılmış bilgi formu ve Piper Yorgunluk Ölçeği ile toplandı. Preoperatif dönemde uygulanan anket ve ölçek, postoperatif 2-4. gün ve postoperatif iki ay sonra tekrar uygulandı. Verilerin analizinde sıklık dağılımı, ortalama ve standart sapma değerleri, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi, Pearson Korelasyon analizi ve Cronbach Alfa analizi kullanıldı.
BULGULAR: Piper Yorgunluk ölçeği puan ortalaması preoperatif dönemde 3,71±2,82, postoperatif 2-4. gün 5,15±2,39; postoperatif ikinci ay 0,03±0,16 bulundu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,01). Gece uykusu 10 saatten fazla olanların postoperatif ikinci ay yorgunluk puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların preoperatif dönemde orta seviyenin hemen altında seyreden yorgunluk düzeyinin, postoperatif 2-4. gün dönemde orta seviyenin üzerine çıktığı, postoperatif ikinci ayda yorgunluğun hemen hemen kaybolduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Hastalığı (KAH), Koroner Arter Bypass Grefti (KABG), Yorgunluk


The Investigation of Fatigue of the Patients Undergoing Coronary Artery By-pass Graft Surgery

Seda Kaya1, Leman Şenturan2
1Avicenna Hospital, İstanbul
2The Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Biruni University

Objective: This study was performed to investigate fatigue
of the patients undergoing coronary artery bypass graft
surgery.
Method: This study, which was planned as pretest / posttest
quasi-experimental design single group, was performed in
the cardiovascular surgery service of a private hospital.
The sample consisted of 32 patients who had undergone
CABG surgery within the last 6 months. Data were collected
by structured information forms, and Piper’s Fatigue
Scale. Questionnaire surveys and scales were applied
during the preoperative period, then were re-applied on
postoperative 2-4. days and postoperative second month.
Ifor the analysis of data, frequency and percentage, mean
and standard deviation, Mann-Whitney U test, Kruskal
Wallis H Test, Wilcoxon Signed Rank Test, Correlation
analysis and Cronbach’s alpha analysis were used.
Results: Mean scores of Piper Fatigue Scale were found as
3.71±2.82 for the preoperative period, 5.15±2.39 for postoperative
2-4. days and 0.03±0.16 for postoperative
second month with statistically significant difference among
them (p<0.01). It was found that the patients who slept for
longer than 10 hours a day had significantly higher fatigue
scale scores at postoperative second month (p<0.01).
Conclusion: It was seen that the fatigue level of patients
which was just below the moderate level during preoperative
period rised above moderate level on postoperative
2-4. days, then almost disappeared after postoperative
second month.

Keywords: Coronary Artery Disease (CAD), Coronary Artery Bypass Graft (CABG), Fatigue


Seda Kaya, Leman Şenturan. The Investigation of Fatigue of the Patients Undergoing Coronary Artery By-pass Graft Surgery. . 2016; 2(2): 59-67

Sorumlu Yazar: Seda Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (48 kere görüntülendi)
 (5037 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN