ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Doğurganlığın Korunmasına Yönelik Sosyal Yumurta Dondurma Konusundaki Bilgi ve Tutumları []
. 2020; 6(3): 395-401 | DOI: 10.5222/jaren.2020.03164  

Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Doğurganlığın Korunmasına Yönelik Sosyal Yumurta Dondurma Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Zeynep Daşıkan, Aylin Taner
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir/Türkiye,

Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik/ebelik kız öğrencilerinin, doğurganlığın korunmasına yönelik sosyal yumurta dondurma konusundaki bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Bu araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırma Mart ve Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir’de kamusal bir üniversitenin hemşirelik ve ebelik bölümünde eğitim gören 525 kız öğrencide yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın yürütülebilmesi için bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulundan, ilgili fakültelerden yazılı izin alınmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%85.1) en uygun doğurganlık yaşını 25-29 yaş arası, %51.8’i 40 yaş ve üstünde gebe kalma yeteneğinde belirgin bir azalma olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin %65.6’sı yumurta dondurmayı, %31.2’si sosyal yumurta dondurmayı bilmiş, %31.2’si sosyal nedenlerle yumurta dondurmak için ideal yaş aralığının 30-34 yaş olduğunu ifade etmiştir. Öğrenciler sosyal yumurta dondurmanın en fazla ≥35 yaş bekar kadınlar (%74.9), kariyer ve iş fırsatları nedeniyle çocuk doğurmayı erteleyen kadınlar (%70.7), çocuk sahibi olabileceği uygun eşi/partneri olmayan kadınlar (%69.9), tıbbı nedenler için ise en fazla kanser/kemoterapi tedavisi alacak kadınlar (%74.5) için uygun olacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %23.3’ ünün gelecekte sosyal nedenlerden dolayı yumurta dondurmayı düşünebileceği, %13’ü yumurtalarını bağışlayabileceği belirtmiştir.
Sonuç: Hemşirelik/ebelik öğrencilerinin sosyal yumurta dondurma konusundaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve sosyal yumurta dondurmaya karşı tutumlarının olumsuz olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğurganlığın korunması, yumurta dondurma, sosyal yumurta dondurma, yaşa bağlı infertilite, hemşire/ ebe, bilgi, tutum


Knowledge and Attitudes of Nursing / Midwifery Students on Social Egg Freezing for Fertility Preservation

Zeynep Daşıkan, Aylin Taner
Ege University Nursing Faculty, Department of Women’s Health and Gynecology Nursing, Izmir/Turkey.

Objective: The aim of this study is to to determine the knowledge level, and to investivagate the attitudes of nursing/midwifery female students about social egg freezing for the preservation of fertility.
Methods: This research is descriptive. The research was carried out on 525 female students in nursing and midwifery department of a public university in Izmir between March and June 2018. The questionnaire prepared by the researchers was used to collect the data and the data were collected by face to face interview. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. Written permission was obtained from the Scientific Research and Publish Ethical Committe, and relevant faculties, to conduct to study.
Results: The majority of the students (85.1%) stated that the most appropriate fertility age was between 25-29 years, and 51.8% stated that there was a significant decrease in the ability to become pregnant at age 40 and above. 65.6% of the students knew oocyte freezing, 31.2% social oocyte freezing. 31.2% stated that the ideal age range for freezing oocytes was 30-34 years of age for social reasons. Students have the highest number of social oocyte freeze; Women who are ≥35 years old (74.9%), women who postpone childbirth because of career and job opportunities (70.7%), women without appropriate spouse / partner (69.9%), and women who get the most cancer / chemotherapy treatment for medical reasons (74.5%). 23.3% of the students thought that they could consider oocyte freezing for social reasons and 13% of them could donate their eggs.
Conclusion: It was determined that the knowledge level of nursing/midwifery students about the social egg freezing was low and the attitudes toward social egg freezing was negative.

Keywords: Fertility preservation, oocyte freezing, social egg freezing, age-related infertility, nurse/midwife, knowledge, attitude, opinion


Zeynep Daşıkan, Aylin Taner. Knowledge and Attitudes of Nursing / Midwifery Students on Social Egg Freezing for Fertility Preservation. . 2020; 6(3): 395-401

Sorumlu Yazar: Zeynep Daşıkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (44 kere görüntülendi)
 (734 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN