ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 3 Yıl : 2023
 
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu, Etkileyen Faktörler ve İkincil Sigara Dumanı ile İlgili Farkındalık Düzeyleri []
. 2020; 6(3): 416-425 | DOI: 10.5222/jaren.2020.04696  

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu, Etkileyen Faktörler ve İkincil Sigara Dumanı ile İlgili Farkındalık Düzeyleri

Merve Kaya, Ayşe Ergün
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışma sağlık bilimleri öğrencilerinin sigara içme durumlarını, ikincil sigara dumanı ile ilgili farkındalık düzeylerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırma, İstanbul’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki 1054 öğrenci ile yapıldı. Veriler Sosyodemografik Form, İkincil Sigara Dumanı Anketi, Sigara İçiciliği Anket Formu ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile toplanıp, tanımlayıcı istatistikler ve Kikare analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,06±1,66 ve %84,5’i kadındı. Sigara içme sıklığı %13,9, son 30 gün içerisinde ikincil sigara dumanına maruz kalma sıklığı %96,9’du. Ev(%24,2) ve okulda(%26,7) ikincil sigara dumanı maruziyeti vardı. Sigara içen öğrencilerin %41,6’sı sigara bağımlısı olduğunu düşünürken, Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi’ne göre %90,8’i orta, yüksek ya da ağır düzey sigara bağımlısıydı. Sigara bırakmayı düşünenlerin oranı %50,7 idi.Erkek öğrencilerde, düşük gelir düzeyine ve boşanmış ebeveynlere sahip, yalnız veya arkadaşları ile birlikte öğrenci evi/yurtta yaşayan ve çalışanlar öğrencilerde sigara içme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı diğerlerinden yüksekti.
Sonuç: Çalışmada ikincil sigara dumanı maruziyetinin yüksek olduğu ve sigara içen öğrencilerin hemen hemen hepsinin bağımlılık düzeyinin orta ve üstünde olduğu belirlendi. Sigaraya başlama yaş ortalamasının üniversite yıllarına rastladığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda üniversitenin ilk yıllarında ikincil sigara dumanı maruziyetini de içeren sigara önleme ve bırakma programları yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sigara Dumanı, İkincil Sigara Dumanı, Sigara, Tütün.


Factors Affecting Smoking and Awareness of Secondhand Smoke among Health Science Faculty Students

Merve Kaya, Ayşe Ergün
Faculty of Health Science, Department of Public Health Nursing, Marmara University, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this research was investigeted smoking prevalence, affecting factors and awareness of secondhand smoking among health science students.
Method: This descriptive study was conducted with 1054 students of a Health Sciences Faculty in Istanbul. Data were collected by Sociodemographic Form, Secondhand Smoke Exposure Questionnaire Form, Cigarette Smoking Questionnaire Form and Fagerstrom Nikotine Dependence Test and were evaluated by chi-square test and descriptive statistic analysis.
Results: The average age of the students was 20.06±1.66 and students of 84.5% were female. For students, the frequency of smoking was 13.9% and the frequency of exposure to secondhand smoke was 96.9% during the last 30 days. They were exposure secondhand smoke at home(24.2%) and at school(26.7%). According to Fagerstrom Nikotine Dependence Test, 90.8% of smoker students were medium, high or heavy smoking addicts. Rate of wanted to quit smoking was 50.7%. The frequency of smoking was statistically significant and higher in men, low-income, children of devorced parents, living alone or together with friends in student houses/dormitoris and working in a paid job than the others.
Conclusion: According to this study result, secondhand smoke exposure was high and the addiction level of almost all students who smoke was medium and above. It is found that theage of starting to smoke coincided with the university years. According to the results, at the beginning years of university, it is suggested to make prevention and quitting programs which includes secondhand smoke exposure.

Keywords: Environmental Tobacco Smoke, Secondhand Smoke, Smoking, Tobacco.


Merve Kaya, Ayşe Ergün. Factors Affecting Smoking and Awareness of Secondhand Smoke among Health Science Faculty Students. . 2020; 6(3): 416-425

Sorumlu Yazar: Merve Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (31 kere görüntülendi)
 (1052 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN