ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 6 Sayı : 2 Yıl : 2020
 
Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri, Oyun Davranışları ve Sosyal Duygusal Uyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi []
. 2019; 5(3): 178-187 | DOI: 10.5222/jaren.2019.07088  

Okul Öncesi Çocukların Oyuncak Tercihleri, Oyun Davranışları ve Sosyal Duygusal Uyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Emel Sezici1, Deniz Yiğit2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

ÖZ
Amaç: Araştırma, okul öncesi çocukların oyuncak tercihleri, oyun davranışları ve sosyal duygusal uyumu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırma analitik ve kesitsel tiptedir. Araştırmanın örneklemini belirlenen tarihlerde anaokuluna devam eden 155 çocuk ve annesi oluşturmuştur. Araştırma verileri “Çocuk Bilgi Formu”, Oyuncak Tercih Formu”, “Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği” ve “Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği” ile elde edilmiştir.
Bulgular: Araştırmaya katılan çocukların 74’ü kız, 81’i erkek, %48.4’ü beş yaşında ve %51.6’sı altı yaşındadır. Araştırmaya katılan erkek çocukları maket uçakları, gemileri, evleri (%62.9) ve oyuncak savaş aletlerini (%77.8), kız çocuklarından çok daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir (%25.7, %6.8). Erkek çocuklarının itiş kakış oyun ve yalnız pasif oyun davranışları kız çocuklarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır (p<0.05). Çocukların sosyal duygusal uyumları ile itiş kakış oyun davranışları arasında negatif yönde orta düzeyde (p=0.001), sosyal oyun davranışları arasında pozitif yönde orta düzeyde (p=0.001), sessiz oyun davranışları arasında da negatif yönde zayıf düzeyde (p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonuçları çocukların oyuncak tercihleri, oyun davranışları ve sosyal duygusal uyumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, oyuncak seçimi, oyun davranışı, sosyal uyum


Assessment of the Relationship between Toy Preferences of Preschool Children and Their Play Behaviors and Social Emotional States

Emel Sezici1, Deniz Yiğit2
1Department of Pediatric Nursing, Faculty of Health Sciences, Kutahya Health Sciences University, Kutahya
2Department Of Pediatric Nursing, Faculty Of Health Sciences, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir

Objectives: The research has been planned with the purpose of assessing the relationship between toy preferences of pre-school children and their play behaviors and social emotional states.
Methods: This is an analytical and sectional type of research. Samples of the research have consisted of 155 nursery school children and their parents between the stated dates. The research data has been obtained through "Child Information Form", "Toy Preference Form", "Pre-school Play Behavior Scale" and "Marmara Social Emotional Adaptation Scale".
Results: Among the children participating in the research, 74 have been girls and 81 have been boys, 48.4% have been five years old and 51.6% have been six years old. It has been determined that boys participating in the research preferred model planes, ships, houses (62.9%) and toy warfare tools (77.8%) a lot more than girls did (%25.7, %6.8). Hustle and bustle play and lonely passive play behaviors of boys have been determined to be significantly higher than those of girls (p<0.05). A negative, medium level statistically significant relationship between social emotional adaptations and hustle and bustle play behaviors of children (p=0.001), a positive, medium level statistically significant relationship between their social play behaviors and social emotional adaptations (p=0.001), a negative, weak statistically significant relationship between their quiet play behaviors and social emotional adaptations (p=0.003) have been determined.
Conclusion: Results of the research indicate a significant relationship between children's toy preferences and their social behaviors and social emotional adaptations.

Keywords: Play, toy preference, play behavior, social adaptation


Emel Sezici, Deniz Yiğit. Assessment of the Relationship between Toy Preferences of Preschool Children and Their Play Behaviors and Social Emotional States. . 2019; 5(3): 178-187

Sorumlu Yazar: Emel Sezici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (62 kere görüntülendi)
 (392 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copright © 2019 JAREN All rights reserved