ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 8 Sayı : 1 Yıl : 2022
 
Demanslı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi []
. 2017; 3(2): 83-91 | DOI: 10.5222/jaren.2017.083  

Demanslı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi

Ceren Selma Eğilli, Nihal Sunal
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Amaç: Bu çalışma, demanslı hastalara bakım veren bireylerde bakım yükünü ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma, Kasım 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinde nöroloji polikliniğinde hizmet alan 205 hasta yakınından araştırmaya katılmayı kabul eden 186 demanslı hasta yakınında yapılmıştır. Araştırmanın verileri katılımcıların sosyo demografik özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi Formu“ ve Zarit bakım yükü ölçeği ile elde edilmiştir. Bulgular: Çalışma kapsamında, bakım veren aile bireylerinin bakım verme yükü puan ortalaması 31.93 olarak belirlenmiş, ölçekten alınan puanların 7-68 puan arasında değiştiği saptanmıştır. Bu değerlere bakıldığında; çalışmamız sonucunda bakım veren aile bireylerinin bakım yükünün orta derecede olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan demanslı hastaya bakım veren bireylerin %49.5’inin 39-56 yaş arasında, %68.8’inin kadın, 50.5%’inin evli, %31.7’sinin ilköğretim mezunu, %28.5’inin ev hanımı ve bakım veren bireylerin %52.7’sinin hastaya uzun süredir bakım verdiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, demanslı hastaya bakım veren bireylerin bakım verme yükü ortalamaları bakım verme süreleri ve demanslı hastaların yaşına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,001). Sonuç: Özellikle toplum sağlığında ve evde bakım hizmetlerinde çalışan hemşirelerle elde edilen bulguların paylaşılarak, bakım vericilere yönelik destek faktörlerini belirlenmesi ve bakım sürecinin planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Demans hastaları, bakım verenler, bakım yükü.


Determination of Care Load and Affecting Factors of Demented Patient Caregivers

Ceren Selma Eğilli, Nihal Sunal
Medipol University School of Health Sciences Nursing Department

Aim: This study was conducted to determine burden of care in people who care of patient with dementia and the factors that affect, as descriptive. Method: The study was conducted with 186 caregivers of patient with dementia of 205 caregivers who took health service at neurology polyclinic of a private university and accepted to participate between November 2015 and April 2016. Data was collected with ‘Individual Information From’ included in sociodemographic characteristics of the participants and Zarit Caregiver Burden Interview. Results: It is found that burden care score mean of caregivers was 31.93 and this score changed between 7 and 68. It is determined that burden care of caregivers was moderate level in our study. It is seen that of the patients; 49.5% were between 39-56 years, 68.8% were women, 50.5% were married, 31.7% graduated from primary school, 28.5% were housewife and 52.7% gave care for a long time. In the study, there was a significant difference between burden of care and time of giving care with age of patient, as statistically (p<0,001).
Particularly, by sharing the findings obtained with nurses working in community health and home care services, it is recommended to determine the support factors for caregivers and to plan the care period.
Conclusion: It is suggested that the results should be shared with nurses who works especially in public health and home care services. Thus, supportive factors could be determined and care process could be planned.

Keywords: Dementia patients, caregivers, care burden.


Ceren Selma Eğilli, Nihal Sunal. Determination of Care Load and Affecting Factors of Demented Patient Caregivers. . 2017; 3(2): 83-91

Sorumlu Yazar: Ceren Selma Eğilli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (52 kere görüntülendi)
 (3059 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO Academic Search Complate veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN