ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2023
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları []
. 2017; 3(2): 55-59 | DOI: 10.5222/jaren.2017.055  

Hemşirelik Öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıbba Karşı Tutumları

Betül Aktaş
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba karşı tutumlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 2013 yılı 17 Ekim-28 Kasım tarihleri arasında bir üniversitenin sağlık yüksekokulunda yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini; 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde öğrenim gören 337 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve çalışmanın yapıldığı gün okulda olan 297 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiştir. Evren örneklemi oluşturmuştur. Araştırmanın yürütülebilmesi için okul yönetiminden yazılı izin ve öğrencilerden sözlü onam alınmıştır. Veriler öğrencilere ait demografik özellikleri içeren dokuz sorudan oluşan tanıtıcı form ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin istatistik analizi SPSS 23.0 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; sayı yüzde dağılımı, varyans analizi ve student t testi kullanılmıştır.
Bulgular: Hemşirelik Öğrencilerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği puan ortalaması 31.38 ±4.40 olarak tespit edilmiştir. Tutum puanlarının cinsiyete, sınıfa, anne ve babanın öğrenim durumuna, yaşanılan yere, kardeş sayısına, sosyoekonomik duruma ve alternatif ve tamamlayıcı tıp kullanma durumuna göre ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumlarının pozitif ve orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, tamamlayıcı ve alternatif tıp, tutum, bütüncül sağlık


Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine

Betül Aktaş
Sanko University Faculty Of Health Sciences, Department Of Public Health Nursing

SUMMARY

Aim: This study was performed to evaluate attitudes of nursing students toward Holistic Complementary and Alternative Medicine.
Methods: The descriptive study was performed in a university of health school between dates of 17 October and November 28 in 2013. Population of the study is consisted of 337 students who were studying in health school in 2013-2014 academic years. Sample is consisted by 297 students who accepted to be in the study and available in that period when the study was performed. It was set a population sample, not to choose sample. It was gotten permission from school management and verbal agreement from students. Data’s were collected by using a indicative form and a scale of attitude toward Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ). Statistical data analyses were performed by using SPSS 23.0 statistical program. Number percentage distribution, variance analysis and student t test were used for data analysis.
Results: It is determined 31.38 ±4.40 nursing students average point for scale of attitude toward holistic complementary and alternative. There is no any meaningful difference between students’ attitude points according to gender, class, education of their parents, number of brother or sister, socioeconomic status and using of complementary and alternative medicine (p>0.05)
Conclusions: It was determined that the students who read in the nursing department had positive and moderate attitudes towards complementary and alternative medicine.

Keywords: Nursing student, complementary and alternative medicine, attitude, holistic health


Betül Aktaş. Attitudes Of Nursing Students Toward Holistic Complemantary And Alternative Medicine. . 2017; 3(2): 55-59

Sorumlu Yazar: Betül Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (53 kere görüntülendi)
 (5652 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN