ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024
 
Hemşirelik Öğrencilerinin İntihara Yönelik Bilgi Düzeyleri, İntihar Eden Kişilere Yönelik Damgalama Tutumları ve Etkileyen Değişkenlerle İlişkisi: Türkiye Hemşirelik Öğrencileri Örneklemi []
. 2023; 9(1): 12-22 | DOI: 10.55646/jaren.2023.10337  

Hemşirelik Öğrencilerinin İntihara Yönelik Bilgi Düzeyleri, İntihar Eden Kişilere Yönelik Damgalama Tutumları ve Etkileyen Değişkenlerle İlişkisi: Türkiye Hemşirelik Öğrencileri Örneklemi

Havva Kaçan
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü,Kastamonu

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin intihara ilişkin bilgi düzeyleri ve intihar eden kişilere yönelik damgalama tutumları arasındaki ilişki ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı, ilişki arayıcı özellikte olup 446 hemşire öğrencisi ile yapılmıştır. Verilerin toplanılmasında Sosyo-demografik veri formu, İntihara Yönelik Damgalama Ölçeği (İYDÖ), İntihara İlişkin Bilgi Düzeyi Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır.
Bulgular: İBDÖ orta düzeyde olup, en düşük “belirtileri bilme” (1,738±1,267) boyutundadır. Daha önce bir psikiyatriste başvuran ve psikiyatrik bir tanı aldığını bildiren öğrencilerin İBDÖ toplam puan ortalamaları yüksektir. Psikolojik Desteğe İhtiyaç Duyduğunu belirtenlerin ihtiyaç duymayanlara göre intihar yönelik bilgi seviyesi yüksektir (p=0.001). İYDÖ orta düzeyde olup en çok onaylanan “izolasyon/depresyon” (3,015±0,459) alt boyutudur. Ailesinde psikiyatrik tedavi öyküsü olmayan öğrencilerin intihar edenlere yönelik damgalama alt boyutu, ailesinde psikiyatrik tedavi öyküsü olan öğrencilere göre yüksek ve anlamlı bulundu (p=0.001). Öğrencilerin İBDÖ toplam ölçek puan ortalamaları ile İYDÖ Damgalama (r=-0.471), İzolasyon/depresyon (r=-0.37) ve yüceleştirme/normalleştirme (r=-0.363) alt boyut puan ortalamaları arasında ilişki bulunmuştur (p=0.001). İntihara ilişkin bilgi düzeyi ile damgalama arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (F=126,260; p=0,000<0.05).
Sonuç: İntihara yönelik damgalamanın azaltılmasında bilgi düzeyi etkilidir. Gelecekte sağlık uygulamalarında ve hasta bakımında önemli rolleri olacak öğrenci hemşirelerin İntihara yönelik damgalama tutumlarının azaltılması ve intihar yönelik bilgi düzeylerinin yeterliliğinin sağlanmasında psikoeğitim programlarına gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, intihar, damgalama, öğrenci hemşire, bilgi düzeyi


The Relationship Between the Knowledge of Nursing Students About Suicide and Their Stigmatizing Attitudes Towards People Committing Suicide, and Associated Factors: A Sample of Nursing Students from Turkey

Havva Kaçan
Kastamonu University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kastamonu

Aim: The present study was designed to examine the relationship between the knowledge of nursing students about suicide and their stigmatizing attitudes towards people committing suicide, and the factors affecting it.
Methods: The study had a cross-sectional and descriptive-correlational design and was conducted with 446 nursing students. The data were collected using the Socio-Demographic Data Form, the Suicide Stigmatization Scale (SSS), and the Literacy of Suicide Scale (LOSS).
Findings: The mean LOSS score was at a moderate level, and was at the lowest level in the dimension of “knowing the symptoms” (1.738±1.267). Students who applied to a psychiatrist before and reported that they had a psychiatric diagnosis had a high mean score on the LOSS. Those who said that they needed psychological support had a higher level of knowledge on suicide than those who did not (p=0.001). The mean ILSS score was at a moderate level and the most approved sub-dimension was “isolation/depression” (3.015±0.459). The stigmatization sub-dimension of the students who did not have a family history of psychiatric treatment was found to be higher and significant when compared to the students who had a family history of psychiatric treatment (p=0.001). A relationship was detected between the students’ total scale mean scores on LOSS and the mean scores of the Stigmatization (r=-0.471), isolation/depression (r=-0.37), and sublimation/normalization (r=-0.363) sub-dimensions (p=0.001). A significant relationship was detected between the level of knowledge on suicide and stigmatization (F=126, 260; p=0.000<0.05).
Conclusion: The level of knowledge about suicide is effective in reducing stigmatization towards suicide. There is a need for psychoeducational programs to reduce the stigmatizing attitudes of nursing students, who will have important roles in healthcare practices and patient care in the future, and to ensure the adequacy of their knowledge about suicide.

Keywords: Turkey, Suicide, stigmatization, nursing student, knowledge level


Havva Kaçan. The Relationship Between the Knowledge of Nursing Students About Suicide and Their Stigmatizing Attitudes Towards People Committing Suicide, and Associated Factors: A Sample of Nursing Students from Turkey. . 2023; 9(1): 12-22

Sorumlu Yazar: Havva Kaçan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (30 kere görüntülendi)
 (361 kere indirildi)
Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi; Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index), ULAKBİM TR Dizin ve EBSCO CINAHL Complete veri tabanlarında indekslenmektedir.Copyright © 2022 JAREN